Prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

jednostka     Zakład Historii Żydów

stanowisko   Kierownik Zakładu Historii Żydów

                   

pokój           3

e-mail          adam.kazmierczyk@uj.edu.pl

Zakres prac badawczych

 • Historia Polski nowożytnej
 • Status prawny Żydów w okresie XVII-XVIII w.
 • Stosunki chrześcijańsko-żydowskie w okresie nowożytnym
 • Konwersja Żydów

Inne informacje

 • magisterium 1987: "Sejm grodzieński 1692-1693" UJ
 • doktorat 1993: "Stosunek szlachty do Żydów na podstawie materiałów sejmowych i sejmikowych Wydział Historyczny" UJ
 • stypendium FNP 1993
 • 2002 – habilitacja (zatwierdzona luty 2003)
 • 2007 – Visiting fellowship The Institute for the History of the Polish Jewry, Tel-Aviv University (rok akademicki 2007/2008)

Monografie i publikacje samodzielne

 • "Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w II połowie XVII wieku", Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994, ss. 176.
 • "Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696", t.I, Kraków 1995, ss. XXIV, 268.
 • "Żydzi polscy 1648-1772. Źródła", Studia Judaica Cracoviensia, Series Fontium 6, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001, ss. XXXIV, 298.
 • "Żydzi w dobrach prywatnych. W świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki dóbr magnackich w wiekach XVI-XVIII", Studia Judaica Cracoviensia, Series Dissertationum 1, Księgarnia Akademicka, Kraków 2002, ss. 276.
 • Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z Międzynarodowej konferencji Kraków, 18-20 Listopada 2002, [współredaktor], Kraków 2004.
 • "Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696", Kraków 2009.
 • "Sejm Czterech Ziem. Źródła", Wydawnictwo Sejmowe 2011, ss. 472 [wraz z Jakubem Goldbergiem]
 • Rodziłem się Żydem... : konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku, Kraków 2015.

Artykuły

 • The Case of Jakub Becal, King Jan III Sobieski's Jewish Factor, "Polin", R. 2002, vol. XV, p. 249-266.
 • Source publications to the history of Jews in the first half of the 17th and the second half of the 18th century, "Scripta Judaica Cracoviensia", 2002, vol.1, p. 65-73.
 • Polscy biskupi wobec Żydów w XVIII wieku, [w: ] Rzeczpospolita wielu wyznań, s. 349–356.
 • Jews and Nobles in the Late Polish-Lithuanian Commonwealth: Judaism on the Edge of Modernity, [in: ] "Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity. Proceedings of International Conference of the Lithuanian Institute of History and the Centre for the Studies of the Culture and History of East European Jews April 19-21 2005", Vilnius, ed. J. Šiaučiunaite-Verbickiene, Larisa Lempertiene, Vilnius 2006, p. 79-87.
 • Przypadek Augustyna Ulanowskiego. Przyczynek do dziejów konwersji w XVII w. [w: ] Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego, pod red. B. Roka i J. Maronia, Toruń 2006, s. 135-141.
 • Kazimierz Woliński and his Assistance Foundation for Converts at St Mary's Church in Krakow, "Kwartalnik Historii Żydów" (Jewish History Quarterly) 2006:220, p. 576-585.
 • Magnaci i Żydzi, [w: ] Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red. Ewy Dubas-Urwanowicz i Jerzego Urwanowicza, Warszawa 2006, s. 147-153.
 • Żydzi – nieznany sąsiad?, [in: ] Staropolski ogląd świata - Problem inności, red. Filip Wolański, Wrocław 2007, p. 76-81.
 • Komisja w Tarnowie w roku 1752, [w: ] Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. M. Wodziński, A. Michałowska-Mycielska, Wrocław 2007, s. 49-57.
 • Jewish Converts in Kraków 1650-1763, "Gal-Ed" 2007, p. 17-52. { w wersji polskiej poprawionej: Żydowscy konwertyci w Krakowie w 2. poł. XVII w i 1. poł. XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Żydów" 1 (237):2011, s.5-34.
 • The Rubinkowski Family, Converts in Kazimierz, "Polin. Studies in Polish Jewry", Volume 22, 2009, Social and Cultural Boundaries in Pre-Modern Poland, p. 93-114.
 • Herrschaft angesichts religiöser Vielfalt. Zur Politik der Magnaten gegenüber ihren jüdischen Untertanen, [w: ] Kommunikation durch symbolische Akte. Religiöse Heterogenität und politische Herrschaft in Polen-Litauen, Hg. v. Yvonne Kleinmann. Stuttgart (Franz Steiner Verlag) 2009, s. 77-93.
 • Kilka uwag o wydawaniu tekstów do dziejów Żydów, [w: ] Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.), pod red. Adama Perłakowskiego, Kraków 2011, s. 81-86.
 • Konwersja, jichus i walka o władzę w ziemstwie krakowsko-sandomierskim w latach czterdziestych XVIII wieku, [w:] W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, pod. red. Agnieszki Jagodzińskiej, Wrocław: Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2012, s. 31-47.

Realizowane projekty badawcze

 • Konwersja Żydów na chrześcijaństwo (Jewish Apostasy in the early modern period in Polish-Lithuanian state, 17th -18th Centuries), Rotshild Foundation (Hanadiv) Europe.

Inne

 • [Recenzja] Judith Kalik, Sceptre of Judah. The Jewish autonomy in the Eighteenth Century Crown Poland, Leiden 2009, Brill, "Kwartalnik Historyczny" CXVIII, 2011, 3, s. 577-583.