Dr Alicja Maślak-Maciejewska

jednostka     Zakład Historii Żydów

stanowisko   Adiunkt

pokój           3

e-mail          alicja.maslak@uj.edu.pl

Zaintresowania badawcze

 • dzieje Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Galicji
 • historia społeczna i religijna Żydów w XIX stuleciu
 • synagogi postępowe na ziemiach polskich w XIX w. i dwudziestoleciu międzywojennym
 • dzieje Żydów w Krakowie
 • historiografia i metodologia
 • sztuka żydowska

 

Wykształcenie

IX 2016 - uzyskanie certyfikatu PTOR z j. hebrajskiego (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie)

X 2010 –VI 2015 - studia doktorackie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora na podstawie pracy: Z dziejów judaizmu w XIX-wiecznym Krakowie : tożsamość, poglądy religijne i instytucje środowiska Żydów postępowych (promotorzy: dr hab. M. Galas, prof. R. Manekin)

2005–2011 -  studia magisterskie (historia, spec. judaistyka) w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończone na ocenę bardzo dobrą

X 2010 – II 2011  studia w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu wymiany studenckiej MOST

2008–2011 - studia na kierunku komparatystyka w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

X 2007 – III 2008 - studia w Instytucie Historii Sztuki, Université de Bourgogne, Dijon, Francja w ramach stypendium Socrates-Erasmus

2004–2010 - studia magisterskie (historia sztuki) w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończone na ocenę bardzo dobrą 

Pobyty badawcze, staże, stypendia i nagrody

 • 2019 - II nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce za rok 2018 (za książkę Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postępowi w XIX stuleciu. Studium społeczno-religijne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018)
 • 2018 IX - pobyt badawczy w Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) w Lipsku w ramach stypendium DAAD
 • 2017, X-XI - staż dydaktyczny na Uniwersytecie w Tel Awiwie w ramach programu Erasmus+ (prowadzenie 8 h zajęć dydaktycznych dla studentów tamtejszego uniwersytetu)
 • 2017 - pobyt badawczy w Izraelu ramach stypendium The Institute for the History of Polish Jewry and Israel-Poland Relations, Tel Aviv University
 • 2017 - pobyt badawczy w Warszawie w Muzeum Historii Żydów POLIN w ramach programu GEOP Polin
 • 2016 - wyróżnienie w Konkursie imienia Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu (za rozprawę doktorską)
 • 2013/14 - grant badawczy Fundacji Fulbrighta na 9-miesięczny pobyt na University of Maryland, College Park
 • 2012 - stypendium naukowe Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich
 • 2011, 12, 13 - stypendium fundacji Rothschild HaNadiv Europe na studia językowe (nauka języka hebrajskiego na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie)

Funkcje pełnione na Uniwersytecie Jagiellońskim

od 2018 - kierownik Ośrodka Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich (OSHKŻK UJ)

od 2017 - koordynatorka kierunku "Judaistyka" na Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

od 2016 - koordynatorka Tygodnia Jakości Kształcenia (TJK) w Instytucie Judaistyki

Granty badawcze

2019-2022 - kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki pt. "Religia mojżeszowa" jako przedmiot szkolny w Galicji: programy nauczania, podręczniki, nauczyciele (konkurs SONATA, projekt zespołowy)

2019-2022 - członek zespołu w grancie Narodowego Centrum Nauki pt. Rola Żydów w życiu gospodarczym Krakowa i okolic w okresie autonomicznym (konkurs OPUS, projekt zespołowy) 

2011-2013 - kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki pt."Rabin Szymon Dankowicz (1834-1910) - życie i działalność" (konkurs PRELUDIUM, projekt indywidualny)

Od 2013- czlonkini Pracowni badań nad duchowością żydowską na ziemiach polskich w ŻIH

Wybrane publikacje

Monografie:

Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postępowi w XIX stuleciu. Studium społeczno-religijne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Rabin Szymon Dankowicz (1834-1910) – życie i działalność, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2013

Monografie źródłowe:

T. Mahler, Walka między ortodoksją a postępowcami w Krakowie w latach 1843-1868. Komitet Starozakonnych a Wydział dla Spraw Żydowskich, opracowanie, wstęp i posłowie Alicja Maślak-Maciejewska, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2017

Książki pod redakcją:

A. Maślak-Maciejewska, W. Strokowski, K. Wasilewska-Prędki, Żydzi w krakowskim Gimnazjum św. Anny (Nowodworskiego), Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2020

A. Kaźmierczyk, A. Maślak-Maciejewska (red.), Żydzi polscy w oczach historyków. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa A. Gierowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

The history of the Jews of Krakow: sources from the collection of the National Archives in Krakow = Dzieje krakowskich Żydów na przestrzeni wieków : materiały z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie / redakcja = edited by: Magdalena Marosz, Barbara Zbroja, Edyta Gawron, Anna Jakimyszyn-Gadocha, Alicja Maślak-Maciejewska, Kraków 2018

Artykuły:

Żydzi w Nowodworku – przegląd dotychczasowych badań [w:] Żydzi w krakowskim Gimnazjum św. Anny (Nowodworskiego), red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wojciech Strokowski, Kamila Wasilewska-Prędki, Wydawnictwo Austeria, Kraków - Budapeszt - Syrakuzy 2020, s. 15-30.

XIX-wieczne czytelnie krakowskich Żydów postępowych, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2019, t. specjalny: dla Niepodległej, s. 129-151

Krakowski “Izraelita” (II-IV 1870) – pierwsze polskojęzyczne czasopismo Żydów galicyjskich, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2018, t. 265, nr 1, s. 83-95.

Krakowskie Towarzystwo Wsparcia Biednych Chłopców Starozakonnych. Studium z dziejów opieki nad młodzieżą żydowską autonomicznej Galicji, “Prace. Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2018, z. 3, s. 517-535.

Nauczyciele religii mojżeszowej w Gimnazjum św. Anny [w:] Nowodworek z pamięci. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele we wspomnieniach, biografiach i anegdotach, t. 1, red. Wojciech Strokowski, Kraków 2018, s. 299-322.

Badania Majera Bałabana i jego szkoły nad synagogami postępowymi na ziemiach polskich: ich kontekst i metodologiczne konsekwencje, [w:] Żydzi polscy w oczach historyków. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa A. Gierowskiego, Kraków 2018, s. 67-82

Między ortodoksją a umiarkowaną reformą – rabin i kaznodzieja Moritz Duschak (1815-1890) i jego poglądy na judaizm, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2017, t. 263, nr 3, s. 443-469.

Rabini i kaznodzieje synagogi postępowej w Krakowie, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 215-232.   

Religious Views of the 19th Century Preachers of the Krakow Progressive Synagogue (Tempel), “Gal-Ed”, vol. 25, 2017, s. 41-53.

Szymona Dankowicza projekt zbierania przysłów żydowskich (1862) i jego krytyka/ Szymon Dankowicz's Project of Jewish Proverb Collection (1862) and a Critical View Thereof, „Etnografia Nowa”, 2016, s. 375-385.

Progressive Preacher Szymon Dankowicz (1834-1910). A Study in the History of Progressive Judaism in Partitioned Polish Lands, “Scripta Judaica Cracoviensia”, vol. 14 (2016), s. 69-84.

Ku poprawie zdrowia fizycznego i „utrzymaniu duszy dziecięcej w atmosferze słonecznej i radosnej”: lecznicza kolonia wakacyjna dla dzieci żydowskich w Rabce (1890-1939), „Studia historyczne”, 2015, s. 349-366.

Izaak Mieses (1802-1883) – zapomniana postać żydowskiej społeczności Torunia, „Rocznik Toruński”, vol. 43 (2016), s. 293-308.

Pamięci Kazimierza Wielkiego Żydzi-Polacy – o zapomnianym projekcie budowy pomnika królewskiego na krakowskim Kazimierzu, „Modus. Prace z historii sztuki”, 2016

Association of Progressive Jews in Krakow and its synagogue in the last quarter of the 19th century, “Scripta Judaica Cracoviensia”, vol. 13 (2015), s. 41-53.

Samuel Schmelkes and Hirsch Pfeffer – Two Forgotten Rabbis of the Krakow Tempel Synagogue, [w:] A Romantic Polish-Jew. Rabbi Ozjasz Thon from Various Perspectives, ed. M. Galas & S. Ronen, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, pp. 127-137.

Poza działalnością Ozjasza Thona. Synagoga Tempel i krakowskie Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w okresie międzywojennym, „Kwartalnik Historii Żydów/ Jewish History Quarterly”, marzec 2016, n. 1 (253), s. 123-145.

Działalność towarzystwa Agudas Achim i jego związki z synagogami postępowymi we Lwowie i Krakowie, “Kwartalnik Historii Żydów/ Jewish History Quarterly”, Marzec 2014, n. 1 (249), s. 174-203.

The Activity of Szymon Dankowicz, the Chief Rabbi of Bulgaria (1889-1891), in the Light of the Sources Produced within the Circles of the Alliance Israelite Universelle, “Scripta Judacia Cracoviensia”, vol. 11 (2013), s. 97-106.

Działalność Szymona Dankowicza w Krakowie 1867-1875), [w:] Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, red. M. Galas, Kraków 2012, s. 69-92.

Wydarzenia patriotyczne organizowane w synagodze Tempel w Krakowie, [w:] Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, red. M. Galas, Kraków 2012, s. 103-128.

Kształtowanie się środowiska krakowskich Żydów postępowych na podstawie relacji dziennika „Czas”, [w:] Żydowski obraz Polski, Polski obraz Żyda, ed. W. Szczerbiński, B. Lampkowski (= „Gnieźnieńskie Studia Europejskie” – monographs, ed. L. Mrozewicz, vol. 8), Poznań–Gniezno 2012, s. 141–156.

Teksty popularnonaukowe, sprawozdania konferencyjne:

Edward Dąbrowa, Alicja Maślak-Maciejewska, W poszukiwaniu korzeni [Sprawozdanie z XI Kongresu EAJS], "Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego", 2018, nr 202, s. 103-105

Międzynarodowa konferencja naukowa "Żydzi w Galicji / Jews in Galicia", Boguchwała-Rzeszów, 8-9 czerwca 2017 r., "Galicja. Studia i materiały", 2017, nr 3, s. 479-482

30-lecie studiów żydowskich na Uniwersytecie Jagiellońskim (1986-2016), "Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego", 2016, nr 189-190, s. 89-91.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • od 2017 - World Union of Jewish Studies
 • od 2016 - European Association for Jewish Studies
 • od 2016 - Polska Akademia Umiejętności 
 • od 2011 - Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich (od 2018 funkcja sekretarza)

Prace redakcyjne

Członkini rady redakcyjnej serii wydawniczej Źródła do dziejów Żydówna ziemiach polskich w XIX i XX wieku (do 1939 r.)

Recenzentka artykułów w czasopismach: "Iudaica Russica", "Studia historyczne", "Judaista. Studenckie czasopismo naukowe".

Zobacz również

Struktura Instytutu

Zakład Historii Żydów

Zakład Kultury Żydów

Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich