Mgr Anna Dawidowicz

jednostka     Zakład Kultury Żydów

stanowisko   Doktorantka

e-mail          ankadawidowicz@gmail.com

 

Zainteresowania badawcze

 • Cmentarze żydowskie (szczególnie południowo-wschodniej Polski)
 • Epigrafika hebrajska
 • Obrzędy pogrzebowe Żydów Polskich
 • Tradycje chasydzkie na ziemiach polskich

Wykształcenie

 • 2013- Historia, dziedzina: nauki humanistyczne (Uniwersytet Jagielloński, studia stacjonarne III stopnia)
 • 2011-2013 – Historia, specjalność: Judaistyka (Uniwersytet Jagielloński, studia stacjonarne II stopnia)
 • Praca magisterska napisana w Zakładzie Kultury Żydów pod  kierunkiem dr. hab. Leszka Hońdo. Tytuł pracy: Cmentarz żydowski w Leżajsku
 • 2008-2011 – Kulturoznawstwo, specjalność: Judaistyka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-blinie, studia stacjonarne I stopnia).  Praca dyplomowa napisana w Zakładzie Kultury i Historii Żydów pod kierunkiem dr Anny Ziębińskiej-Witek. Tytuł pracy: Kino wojenne na przykładzie filmu „Walc z Baszirem" Ariego Folmana

Wybrane konferencje i sympozja

 • XXII Ogólnopolski  Zjazd Historyków Studentów - tytuł wygłoszonego referatu: Cmentarz żydowski jako źródło do badań historii Żydów w Polsce Południowo-Wschodniej (2014)
 • II Krakowska Konferencja Judaistyczna - tytuł wygłoszonego referatu: Tradycja chasydzka na przykładzie cmentarza żydowskiego w Jarosławiu (2014)
 • I Ogólnopolska Konferencja Studencka-Doktorancka pt. Kultura symboliczna i materialna Żydów w Polsce, zorganizowana przez Zakład Kultury i Historii Żydów Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - tytuł wygłoszonego referatu: Cmentarz w Leżajsku (2013)

Wybrane granty i projekty badawcze

 • Israeli Ministry of Foreign Affairs Scholarship Program- summer ulpan- University of Haifa, instytucja prowadząca projekt: Israeli Ministry of Foreign Affairs (2014)

Udział w życiu naukowym

 • Seminarium Naukowe "Duchowość żydowska na ziemiach polskich", Żydowski Instytut Historyczny  (od 2013-)
 • Seminarium Doktoranckie w Instytucie Badań Historycznych Uniwersytetu Iwana Franka we Lwowie (2013)

Dydaktyka uniwersytecka

 • Cmentarze żydowskie (30h)
 • Inskrypcje nagrobne na ziemiach polskich (30h)

Działalność popularyzatorska

 • Edukator w projekcie edukacyjnym Alef-Bet Fundacji Mifgash- prowadzenie warsztatów dla młodzieży i nauczycieli na temat kultury żydowskiej (od 2012-)