Dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

jednostka     Zakład Kultury Żydów

stanowisko   Adiunkt

pokój           29

e-mail          anna.jakimyszyn@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • dzieje polskich gmin żydowskich na przestrzeni XVI-XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii gminy krakowskiej
 • język jidysz - przekład oraz badanie historii języka
 • etnografia i etnologia żydowska
 • żydowska książka

Wykształcenie

 • 2007 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, ze specjalnością historia i kultura Żydów
 • 2003-2007 – studia doktoranckie; Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2003 – uzyskanie tytułu magistra na kierunku historia, ze specjalnością historia i kultura Żydów

Stanowiska zajmowane na UJ

 • 2012 od – adiunkt w Zakładzie Kultury Żydów, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2010-2012 – adiunkt w Zakładzie Kultury Żydów, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2008-2010 – asystent w Zakładzie Kultury Żydów, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Funkcje pełnione na UJ

 • 1 X 2010 od – kierownik studiów podyplomowych Żydowski Kraków. Historia, Religia, Kultura, Dziedzictwo
 • 1 X 2009-30 IX 2010 – po. kierownika studiów niestacjonarnych, koordynator studiów podyplomowych Żydowski świat. Historia, Religia, Kultura, Dziedzictwo realizowanych w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1 III 2008 od – koordynator programu MOST w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Funkcje pełnione poza UJ

 • 2011 od – zastępca przewodniczącego Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • 2008 od – członek Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
 • 2009 od – członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
 • 2010 od – członek Polskiego Towarzystwa Jidyszystycznego

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009/10 – Nagroda Indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej UJ

Publikacje

 1. Tłumaczenia
 • Statut krakowskiej gminy żydowskiej z roku 1595 i jego uzupełnienia. Tłumaczenie sporządzone na podstawie odpisu Majera Bałabana. Wstęp, przekład i opracowanie Anna Jakimyszyn, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, ss. 115 + LXXVII
 1. Książki
 • Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny. Przeobrażenia gminy. System edukacyjny, Kraków-Budapeszt 2008, ss. 368,
 • Mykwa. Dzieje żydowskiej łaźni rytualnej przy ul. Szerokiej w Krakowie, Kraków-Budapeszt 2012, ss. 103
 1. Artykuły (wybrane)
 • The Jewish Community in Cracow – analysis based on the Cracow Community Charter of 5355 and supplements, Scripta Judaica Cracoviensia, 2005, vol. III, s. 41-49,
 • The Cracow Community Board in the Light of Regulations contained in the Cracow Community Charter of 5355 and subsequent supplements, Scripta Judaica Cracoviensia, 2006, vol. IV, s. 7-11,
 • Jews under the Republic of Cracow, "Scripta Judaica Cracoviensia", 2008, vol. VI, s. 87-92,
 • Dow Ber Meisels – dzieciństwo, młodość i okres krakowski [w:] Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć; pod red. M. Galasa i M. Skrzypczyka, Kraków-Budapeszt 2008, s. 145-156,
 • Historia rozwadowskich Żydów, Kultura Żydów galicyjskich, ΚУЛЬТУРА ГАЛИЏЬКИХ ЕВРЕЇВ, Kultur der galizischen Juden, Stalowa Wola-Gdańsk 2006, s. 34-38, 60-64, 90-94,
 • Powstanie i rozwój terytorialny Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, [w:] 200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, pod red. Leszka Hońdo, Kraków 2010, Księgarnia Akademicka, s. 35-53,
 • Żydowscy mieszkańcy Nowego Sącza w latach 1918-1939,[w:] Wielokulturowość na Sądecczyźnie – materiały z sympozjum 25-27 XI 2010, Nowy Sącz 2010, s. 21-26,
 • The Statute Organizing the Followers of the Law of the Old Testament in the Free City of Kraków and its Environs: Origins, History, Regulations,  "Scripta Judaica Cracoviensia"  8 [2010], s. 69-75,
 • Jewish Primary and Secondary School Education in the Free City of Kraków (1815–1846) [w:] Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 23: Jews in Kraków, edited by Michał Galas, Antony Polonsky, Oxford, Portland, Oregon 2011, s. 49-61,
 • Żydzi wieliccy w latach 1900-1939, [w:] Żydzi Wieliczki i Klasna 1872-2012. Teksty i fotografie, oprac. U. Żyznowska i A. Krzeczkowska, Siercza 2012, s. 43-80.
 1. Inne
 • Mordechaj Gebirtig, Bądź mi zdrów Krakowie, wybór i tłumaczenie J. Cygan, red. naukowa, opieka językowa, transkrypcja A. Jakimyszyn, Kraków-Budapeszt 2012, ss. 210.

Granty, projekty badawcze, staże, działalność naukowa

 • Żydzi krakowscy w I połowie XIX w. – stypendium Rothschild Foundation Europe (2007)
 • Inwentaryzacja i przygotowanie katalogu judaiców i hebraiców przekazanych przez Żydowską Gminę w Krakowie (ponad 700 pozycji) – grant Rothschild Foundation Europe (2009/2010)
 • Rabinat krakowski w I połowie XIX w. – stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (2011)
 • The Mixed Language of the Ashkenazi World – grant Rothschild Foundation Europe (2011-2014)

Udział w konferencjach, seminariach oraz wykłady gościnne (wybrane)

 • 200 lat Nowego Żydowskiego Cmentarza w Krakowie, 26 X 2005, Kraków
 • 700 lat obecności Żydów w Krakowie, 26-28 IX 2005, Kraków
 • Język i kultura jidysz jako przedmiot akademicki w Polsce, 19-21 III 2006, Warszawa
 • Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć, 23 IX 2007, Szczekociny
 • Warszawski Kongres Judaistyczny, 16-18 VI 2008, Warszawa
 • Perspektywy rozwoju języka jidysz w Polsce, 6-8 XI 2009, Śródborów k. Otwocka
 • Twarze i widma. Żydzi w literaturze polskiej, Polscy w literaturze żydowskiej, 27 IV 2010, Warszawa
 • Synagoga Tempel oraz środowisko krakowskich Żydów postępowych, 10 V 2010, Kraków
 • Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura, 27-28 V 2010, Lwów
 • Wielokulturowość na Sądecczyźnie, 25-27 XI 2010, Nowy Sącz
 • Studia żydowskie na UJ i w innych instytucjach naukowych w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy, 7-8 XI 2011, Kraków
 • Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa Lwów. Miasto. Społeczeństwo. Kultura. Życie codzienne miasta,  29-30 V 2012, Kraków
 • Transformation of Central European Cities in Historical Development (Kosice, Miskolc, Opava and Krakow) from the Middle Ages to the end of 18th century, Kosice 28-29 VI 2012
 • Jehoshua Ozjasz Thon (1870-1936) – His Life, Thought and Activities, 3-4 X 2012 Kraków
 • Dziecko żydowskie, 16-17 X 2012, Zamość.