Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Stefan Gąsiorowski prof. UJ

prof. UJ w Zakładzie Kultury Żydów; pokój 19; e-mail: st.gasiorowski@uj.edu.pl

Zdjęcie profesora Stefana GąsiorowskiegoStefan Gąsiorowski – dr hab., prof. UJ; pracownik Instytutu Judaistyki UJ i Instytutu Historii PAN. Zainteresowania badawcze: dzieje i kultura Żydów oraz Karaimów, biografistyka, bibliografia. Projekty badawcze: biografia Michała Borwicza (1911-1987), dzieje Karaimów na Łotwie w XVIII-XX w., relacje chrześcijańsko-żydowskie w Kazimierzu pod Krakowem w XVI-XVIII w. Najważniejsze prace: Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku (Kraków 2001), Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku (wyd. 1. Kraków-Budapeszt 2008; wyd. 2. Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2020), wraz z Wojciechem Krawczukiem: Collegium Kazimierzowskie. Na granicy dwóch światów, pod red. Andrzeja Chwalby (Kraków 2015; wersja angielska: Kraków 2017). Współautor: Bibliografii historii polskiej za lata 1991-2016 (Wrocław-Warszawa-Kraków 1994-2019). Redaktor: Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne (Kraków 2014), Doktor Zbigniew Solak (1953-2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego (Warszawa-Kraków 2014). Uczestnik grantów: 1) NPRH 2013/2014, moduł 1.2. Tytuł projektu: Dokumenty Karaimów wschodnioeuropejskich: Edycja rękopisów Abrahama Firkowicza w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej; 2) NPRH, moduł 1.1. Tytuł projektu: Bieżąca Bibliografia historii polskiej, nr 11 H 11 003980, zakończenie prac w 2017 r.; 3) internetowa Polska Bibliografia Judaistyczna, finansowanie z grantu Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe, zakończenie prac w 2017 r. 4) NPRH 11H18037386, baza danych bieżąca bibliografia historii polskiej. Kierownik grantu: NPRH 11H18036986, Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku. T. III: 1865-1918. Czasopisma, jednodniówki, kalendarze. Wol. 4: Emigracja i Polonia. Skarbnik Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, redaktor naczelny czasopisma „Studia Judaica. Półrocznik”, opiekun naukowy periodyku „Judaista. Studenckie czasopismo naukowe”. Przewodniczący Rady Instytutu Judaistyki w latach 2017-2020.

 

Maksymilian Boruchowicz we Lwowie w latach 1939-1943, [w:] Stosunki polsko-żydowskie, T. 2: Kultura, literatura, sztuka i nauka w XX wieku, pod red. Zofii Trębacz, Warszawa 2020, s. 131-151. 

„Studia Judaica. Półrocznik”, Vol. 23, red. nacz. S. Gąsiorowski, Kraków 2020, Wydaw. UJ 8° nr 1 (45), ss. 234, il., abstr. (https://www.ejournals.eu/SJ/2020/Numer-1-45/). 

Teomim Arie Jehuda Lejb (Lejbusz) (zm. 1831), [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. 53/2, Warszawa-Kraków 2020, z. 217, s. 181-182. 

Teomim Josef ben Meir, zwany Peri Megadim (1727-1792), [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. 53/2, Warszawa-Kraków 2020, z. 217, s. 182-183. 

W cieniu bernardyńskiego klasztoru. Żydzi w Leżajsku: dzieje w okresie staropolskim, dziedzictwo i pamięć, [w:] Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, pod red. Aleksandra Krzysztofa Sitnika i Agaty Dworzak, Kalwaria Zebrzydowska 2020, s. 81-93, sum.

Odkrywanie karaimskich pieśni. Karaimska Środa Literacka w Wilnie w 1932 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2019, nr 146 (4), s. 809-835 (http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2019/Numer-4/) (18 V 2020).

„Studia Judaica. Półrocznik”, Vol. 22, red. nacz. S. Gąsiorowski, Kraków 2019 [dr. 2020] Wydaw. UJ 8° nr 2 (44) ss. 191-370, il., abstr. (https://www.ejournals.eu/SJ/2019/Numer-2-44/) (2 IX 2020 r.)

Michał Borwicz in Kraków from 1911 to 1939. Introduction to the Issue, „Scripta Judaica Cracoviensia”, Vol. 17, 2019 [dr.: 2020], s. 95-104 (https://www.ejournals.eu/Scripta-Judaica-Cracoviensia/2019/Volume-17/).

Wraz z P. Gołdynem, A. Grucą, S. Jędryką i J. A. Kabatą: Bibliografia historii polskiej za rok 2016, Warszawa 2019 IH PAN 8° ss. XIV, 992. PAN. Inst. Historii - Pracownia Bibliografii Bieżącej (https://rcin.org.pl/dlibra/publication/144652/edition/116699) (dostęp: 12 V 2020).

„Studia Judaica. Półrocznik”, Vol. 22, red. nacz. S. Gąsiorowski, Kraków 2019, Wydaw. UJ 8° nr 1 (43) ss. 190, nlb. 1, il., abstr. (http://www.ejournals.eu/SJ/2019/Numer-1-43/) (21 I 2020 r.).

The Karaims in Latvia Through the End of World War II: Status and Research Perspectives, „Acta Turcica. Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi. Online Thematic Journal of Turkic Studies”, Özel Sayı “Polonya ve Türk Dünyası”, Kasım 2019 [Wydanie specjalne „Polska i świat turecki”, listopad 2019], s. 158-168 (https://actaturcica.files.wordpress.com/2019/11/iii-01-158-168.pdf) (dostęp: 18 XI 2019).

„Studia Judaica. Półrocznik”, R. 21, red. nacz. S. Gąsiorowski, Kraków 2018 [druk: 2019] Wydaw. UJ 8° nr 2 (42) ss. 209-450, abstr. (http://www.ejournals.eu/SJ/2018/Numer-2-42/).

Karaimi w Wilnie do wybuchu I wojny światowej. Rekonesans badawczy, „Almanach Karaimski”, 7 (2018), s. 67-82.

Professor Jan Marian Małecki (1926-2017): In memoriam, „Scripta Judaica Cracoviensia”, Vol. 15, 2017 [dr.: 2018], s. 169-173.

Ідентичність львівського єврея першої половини ХХ століття на прикладі історика Якуба Шалля (1889–1942), [w:] Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць, Том 10: Частина 2, За ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого, Львів 2017 [dr.: 2018], s. 357-367 (Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2017).

Żydzi polscy na przestrzeni wieków. Materiały z III. Krakowskiej Konferencji Judaistycznej, red. nauk. S. Gąsiorowski, Kraków 2018, Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ; Wydawnictwo JAK 8° ss. 111, il., streszcz., sum. (Biblioteka Słowika; nr 3).

Włodzimierz Zajączkowski biografista. Współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1947-1976, „Almanach Karaimski”, Vol. 6: 2017, s. 7-16, sum. Także w wersji internetowej: (http://czasopisma.karaimi.org/index.php/almanach/article/view/443/387).

The Portrayal of Jews in Seventeenth and Eighteenth-Century Monastery Chronicles from the Polish-Lithuanian Commonwealth on the Basis of Selected Examples, „Studia Judaica” 2017, Special English Issue, s. 1-23 (http://www.ejournals.eu/SJ/2017/Special-English-Issue/art/10422/).

Doktor wszech nauk lekarskich Tadeusz Krygowski (1860-1915) – orientalista zapomniany? Przyczynek do biografii, [w:] Galicja. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych, pod red. Michała Baczkowskiego i Tomasza Kargola, Kraków 2017, s. 181-192, tabl. 2.

Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, T. VI, pod red. Stefana Gąsiorowskiego i Magdaleny Ruty, Kraków 2017, ss. 326, Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich.

 

Uratowany przez socjalizm? Pepeesowskie wątki w życiu Michała Borwicza (1911-1987), konferencja: Biographies and politics. The involvement of Jews and activists of Jewish origin in leftist movements in 19th and 20th century Poland (Warszawa, 1-2 XII 2019 r.).

W cieniu bernardyńskiego klasztoru. Żydzi w Leżajsku: dzieje w okresie staropolskim, dziedzictwo i pamięć, międzynarodowa konferencja naukowa: 400-lecie podjęcia budowy bazyliki pw. Zwiastowania NMP OO. Bernardynów w Leżajsku z fundacji starosty leżajskiego Łukasza Opalińskiego (1618-2018) oraz 50-lecia istnienia przyklasztornej parafii (1969-2019) (Leżajsk, 22-23 XI 2019 r.).

Karaims in Latvia through the End of World War II: Status and research perspectives, International Conference: Poland and Turkic World (Kraków, 13 V 2019 r.).

Maksymilian Boruchowicz we Lwowie w latach 1939-1943, VII. Konferencja Naukowa PTSŻ: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich (Kraków, 26-28 IX 2018 r.).

Biografia Michała Borwicza (1911-1987), konferencja: Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich (Warszawa, 16 XI 2018 r.).

Niemiecki pastor Friedrich Albrecht Augusti (1691-1782) i Karaimi, konferencja: Żydzi w okresie średniowiecza i nowożytności. Kierunki badań (Warszawa, 7-8 XII 2017 r.).

Włodzimierz Zajączkowski biografista. Współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1947-1976, VIII Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna. W 35. Rocznicę śmierci prof. Włodzimierza Zajączkowskiego (Kraków, 27 IV 2017 r.).

Michał Borwicz (1911-1987) w Krakowie, konferencja: Nowe perspektywy żydowskiej historiografii. Sesja naukowa z okazji wydania 29 toku “Polin. Studies in Polish Jewry” (Kraków, 2 III 2017 r.).

Karaimska Środa Literacka w Wilnie w 1932 roku, konferencja: Karei Europae Orientalis (Poznań, 13 I 2017 r.).