Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Leszek Hońdo

Kierownik Zakładu Kultury Żydów; adiunkt z hab.; pokój 19; e-mail: leszek.hondo@uj.edu.pl

Monografie

Nazistowskie badania antropologiczne nad Żydami. Tarnów 1942, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2021 (w druku).

Stary cmentarz żydowski w Krakowie (Polen, Krakow, ReMO) – baza danych, epidat – Forschungsplattform für jüdische Grabsteinepigrafik, Datenbank: Jüdische Grabsteinepigraphik (steinheim-institut.de).

Hebrajska epigrafika nagrobna w Polsce, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014.

Dom przedpogrzebowy przy Żydowskim Nowym Cmentarzu w Krakowie, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2011.

Krakowski Memorbuch bejt hamidraszu Majera Dajana, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie, Księgarnia Akademicka, Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium 10: Quaestiones Coemeteriis 2, Kraków 2006.

Cmentarz żydowski w Tarnowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków [2001].

Artykuły, udział w opracowaniach zbiorowych

Najstarsze nagrobki na żydowskim cmentarzu w Tarnowie, „Humanities and Cultural Studies” 2021, t. 2, s. 1-15.

Początki syjonizmu w Tarnowie: współpraca i konflikt z Teodorem Herzlem, „Humanities and Cultural Studies” 2019, t. 1, s. 14-19.

Kamień i pamięć. Cmentarz żydowski w Tarnowie kwatera E, część B, red. L. Hońdo, S. Pastuszka, M. Puzio, Kraków 2018.

Inskrypcje nagrobne na cmentarzu żydowskiem, [w:] Siercza: dach Wieliczki, Siercza 2017, s. 386-395.

Żydzi w Krakowie (od XIV do XVIII wieku), [w:] Kraków międzynarodowy: materiały z sesji naukowej 7 maja 2016 roku, red. T. Leśniak, Kraków 2017, s. 61-77.

Judenrat w Tarnowie, [w:] Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej, red. M. Grądzka-Rejak, A. Namysło, Kraków-Katowice-Warszawa 2017, s. 51-67.

Sposoby pochówku Żydów na przykładzie krakowskich cmentarzy, [w:] Sacrum w mieście, t. 2, red. D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2016, s. 233-244.

Inskrypcje, [w:] Cmentarz żydowski w Łodzi – Monumenta et Memoria, Łodź 2016, s. 137-177.

Historia cmentarza, [w:] Kamień i pamięć: cmentarz żydowski w Tarnowie, red. L. Hońdo, Tarnów 2016, s. 12-24.

Die Veränderungen der Bräuche der Juden in Galizien in der zweiten Hälftedes 19. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Beerdigungsriten der Krakauer Juden, „Jahrbuchdes Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaft in Wien” 2015, Bd. 6, s. 117-129.

Jüdische Märtyrer (Kedoschim) in Krakau im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej – Buletin der Polnischen Historischen Mission” 2014, nr 9, s. 247-259.

Cmentarze na Słowacji – od Popradu do Preszowa, [w:] Židia pred a za Karpatmi v priebehu stároči, red. P. Kónya, Prešov 2013, s. 230-237.

L. Hońdo, D. Rozmus, S. Witkowski, Zagadnienie cmentarza żydowskiego w Jaworznie. Problematyka inwentaryzacyjno-konserwatorska, [w:] Jaworzno interdyscyplinarne. Regionalizm w szkolnej edukacji, red. A. Rams, D. Rozmus, S. Witkowski, Jaworzno-Częstochowa 2013, s. 153-157.

Inskrypcje nagrobne na cmentarzu żydowskim, [w:] Żydzi Wieliczki i Klasna 1872-2012, Siercza 2012, s. 563-572.

L. Hońdo, D. Rozmus, S. Witkowski, Cmentarz żydowski w Jaworznie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

R. Eckard, M. Abraham-Diefenbach, Makom tov: der gute Ort: Jüdischer Freidhof Frankfurt (Oder) = Słubice: dobre miejsce: cmentarz żydowskie Frankfurt nad Odrą/Słubice, „Scripta Judaica Cracoviensia” 2012, vol. 10, s. 151-155 [Recenzja].

Chasydzi w Jaworznie, [w:] Żydzi na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Historia. Kultura. Zagadnienia konserwatorskie, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Kraków 2011, s. 201-207.

Cadyk Chaim Halberstam z Nowego Sącza i jego walka o prawdziwy chasydyzm, [w:] Wielokulturowość na Sądecczyźnie, Nowy Sącz 2010, s. 31-40.

Cmentarz jako obraz dokonujących się przemian społeczności żydowskiej na przestrzeni XIX i XX wieku, [w:] 200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, red. L. Hońdo, Księgarnia Akademicka, Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium 13: Quaestiones Coemeteriis 3, Kraków 2010, s. 55-67.

Żydowscy pisarze Tarnowa na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Na skrzyżowaniu kultur, tradycji, religii, red. P. Plichta,Tarnów 2008, s. 9-21.

Szczekocińskie inskrypcje nagrobne, [w:] Żydzi szczekocińscy, red. M. Galas, M. Skrzypczak, Kraków-Budapeszt 2008, s. 95-101.

Wspólnota kulturowa Żydów pogranicza polsko-słowackiego – Kulturze spolocenstvo Zidov polsko-slovenskeho pohranicia, Pogranicze Polsko-Słowackie. Rocznik Euroregionu „Tatry” 2007, s. 138-148.

Cmentarze Zagłębia, [w:] Z dziejów Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2006, s. 61-65.

Rebe Chajim Halberstam i jego potomkowie, [w:] Światło i słońce. Studia z dziejów chasydyzmu, red. M. Galas, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006, s. 83-111.

Kamienni świadkowie – Stone Witnesses, [w:] Powiększenie. Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie, Universitas, Kraków 2006, s. 161-170.

O kolekcji, [w:] Kultura Żydów galicyjskich, ΚУЛЬТУРА ГАЛИЏЬКИХ ЕВРЕЇВ, Kultur der galizischen Juden, Stalowa Wola, Gdańsk, Lwów 2006, s. 14-24, s. 98-100, ПРО КОЛЕКЦІЮ, s. 101-103, Űber die Sammlung, s. 104-106.

Żydzi w Galicji i ich kultura, [w:] Kultura Żydów galicyjskich, ΚУЛЬТУРА ГАЛИЏЬКИХ ЕВРЕЇВ, Kultur der galizischenJuden, Stalowa Wola, Gdańsk, Lwów 2006, s. 14-24, ЕВРЕЇВ У ГАЛИЧИНІ ТА ЇХНЯ КУЛЬТУРА, s. 40-50, Die Juden in Galizienundihre Kultur, s. 66-78.

Inskrypcje nagrobne na cmentarzu żydowskim, [w:] J. Piotrowicz, B. Krasnowolski, Siercza. Dach Wieliczki, Siercza 2005, s.367-382.

"And the Sun Shone and Was Not Ashamed," [w:] Why Should We Teach About the Holocaust?, red. L. Hońdo i J. Ambrosewicz-Jacobs, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Europeisyki 6°, Kraków 2005, s. 78-81 (II wydanie).

A słońce świeciło i nie wstydziło się”, [w:] Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, red. L. Hońdo i J. Ambrosewicz-Jacobs, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Europeisyki 6°, Kraków 2005, s. 74–77 (II wydanie – poszerzone).

Żydowskie cmentarze w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej, red. L. Hońdo, D. Rozmus; oprac. M. Cyankiewicz, L. Hońdo, D. Rozmus, M. Rozmus, W. Starościak, Księgarnia Akademicka, Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium 9: Quaestiones Coemeteriis 1, Kraków 2004, ss. 335, ilustr.

"And the Sun Shone and Was Not Ashamed", [w:] Why Should We Teach About the Holocaust?, red. L. Hońdo i J. Ambrosewicz-Jacobs, Judaica Foundation 6°, Kraków 2004, s. 73-76.

Jüdische Identität und ihre bibliographische Zuordnung. Zum neunen Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft, Judaica. Beiträgezum Verstehen des Judentums 2003, s. 56–59.

Das Verhältnis der Juden in Westgalizien zur polnischen und deutschen Kultur an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, [w:] Symbiose und Traditionsbruch. Deutsch-jüdische Wechselbeziehungen in Ostmittel- und Südosteuropa (19.-20. Jahrhundert), H. Hecker, W. Engel (Hg.), Düsseldorf 2003, s. 81–93.

Polskie przekłady hebrajskich inskrypcji nagrobnych, [w:] Języki orientalne w przekładzie – Konferencja, Kraków 20–21 V 2002, Kraków 2002, s. 95-104.

A słońce świeciło i nie wstydziło się”, [w:] Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, red. L. Hońdo i J. Ambrosewicz-Jacobs, Uniwersytet Jagielloński, Studia Judaica Cracoviensia. Series Variorum 6°, Kraków 2002, s. 67–70.

Stosunki żydowsko-polskie w okresie autonomii galicyjskiej na przykładzie Tarnowa, [w:] Dzieje tolerancji religijnej w Polsce – wczoraj dziś i jutro, Tarnów 2002, s. 26-48.

Przestrzeń żydowskiego cmentarza, [w:] Śmierć – Przestrzeń – Czas – Tożsamość w Europie Środkowej około 1900, Kraków 2002, s. 195–214.

 

Hasła w encyklopediach i słownikach

Encyklopedia Tarnowa, Tarnów 2010, hasła: Arak Meir, s. 26; Asesor sądu rabinackiego, s. 30; Becker Dawid, s. 42; Bejs Jakow, s. 43; Bima, s. 59; Brandstätter Mordechaj Dawid, s. 67; Cadyk, s. 77; Chasydyzm, s. 81; Cmentarz żydowski, s. 91; Drukarnie i wydawnictwa żydowskie, s. 110; Elazar, s. 117; Engel Josef, s. 118; Gmina żydowska, s. 135; Goldhammer Eliasz, s. 136; Horowitz Elazar, s. 162; Horowitz Jechiel z Pokrzywnicy, s. 162; Horowitz Naftali z Pokrzywnicy, s. 12; Horowitz Samuel Szmelke, s. 163; Icchak Aszyk, zwany Lewkowicz, s. 169; Icchak, syn Jakowa Chaima, s. 169; Jad Charucim, s. 171; Keller Naftali, s. 197; Kellner Leon, s. 198; Kohne Abraham, ps. Awrech, s. 204; Landau Binjamn Wolf, s. 231; Landau Eliezer, s. 231; Landau Jecheskiel, s. 231; Łaźnia żydowska, s. 248; Maschler Josef, s. 257; Merz Hermann, s. 259; Műtz Hermann, s. 270; Pilcer Herman, s. 315; Pinsker Szewach, syn Mordechaja, s. 316; Pisarze żydowscy, s. 317; Prasa żydowska, s. 342; Rabin, s 351; Rapaport Abraham Abele, s. 355; Rapaport Izrael, s. 355; Rosner Dawid, s. 364; Salz Abraham, s. 384-385; Schnur Abraham Abele, s. 392; Schűtzer Zygmunt Salomon (wraz z A. Gontaszewski); Silbiger Juliusz, s. 394; Stowarzyszenie Hebrajskiej Szkoły Safa Berura, s. 410; Synagoga im Franciszka Józefa, zwana Jubileuszową lub Nową, s. 420; Szancer Artur, s. 421; Szancer Henryk, s. 421; Szkoła Jawne, s. 430; Szkoła Prywatna Fundacji Barona M. Hirscha, s. 431; Szkoły żydowskie, s. 432; Szpital żydowski (wraz
z A. Gontaszewski), s. 437; Talmud Tora, s. 446; Tempel, s. 459; Unger Chaim Eliezer, s. 472; Weissmann-Chajes Mordechaj, s. 483; Westreich Abraham, s. 484; Zagłada Żydów, s. 508; Żydowska Biblioteka Ludowa Sifrija Amamit, s. 540.