Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

Adiunkt w Zakładzie Kultury Żydów; pokój 29; e-mail: anna.jakimyszyn@uj.edu.pl

Judaistka, jidyszystka. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007). Od 2008 r. zatrudniona w Katedrze Judaistyki UJ (w 2012 r. przekształconej w Instytut Judaistyki UJ). W latach 2009-2010 kierownik studiów niestacjonarnych historia, specj. historia i kultura Żydów realizowanych w Katedrze Judaistyki UJ oraz koordynator studiów podyplomowych Żydowski świat. Historia, religia, kultura, dziedzictwo realizowanych w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2010-2011 kierownik studiów podyplomowych Żydowski Kraków. Historia, religia, kultura, dziedzictwo realizowanych w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2016 pełniła obowiązki zastępcy Dyrektora Instytutu Judaistyki ds. studenckich.

Stypendystka Rothschild Foundation Europe, Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, Centrum Historii Miejskiej we Lwowie. Prowadzi badania z zakresu historii społeczności żydowskiej w Krakowie i we Lwowie, ze szczególnym uwzględnieniem XIX-XX w. W zakresie jej zainteresowań badawczych pozostają również j. jidysz, etnografia i książka żydowska. Przetłumaczyła i opracowała Statut krakowskiej gminy żydowskiej z roku 1595 i jego uzupełnienia, tłumaczenie w oparciu o transkrypcję Majera Bałabana (Kraków 2005). Autorka monografii: Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny. Przeobrażenia gminy. System edukacyjny (Kraków-Budapeszt 2008), Mykwa. Dzieje żydowskiej łaźni rytualnej przy ul. Szerokiej w Krakowie (Kraków-Budapeszt 2012), a także wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, słownika: Słownik jidysz-angielsko-polski. Yiddish-English-Polish Dictionary (Kraków 2016).

Członkini Komisji Historii i Kultury Żydów PAU, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Polskiego Towarzystwa Jidyszystycznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, European Association for Jewish Studies. Sekretarz czasopisma „Scripta Judaica Cracoviensia”.

Żydowska opieka medyczna w międzywojennym Lwowie na przykładzie miejscowego oddziału Towarzystwa Ochrony Zdrowia, [w:] Z dziejów kultury Żydów w Galicji, red. M. Galas, W. Wierzbieniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: Rzeszów 2018, s. 135-150.

Samorząd krakowski a infrastruktura żydowskiego Kazimierza, [w:] 1866: Odbudowa samorządu miejskiego – narodziny nowoczesnego Krakowa, red. K. Meus, Ł.T. Sroka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego: Kraków 2018, s. 79-92.

Józef Okrutny, Życie, tł. A. Jakimyszyn-Gadocha, M. Ruta, [w:] Nowe życie. Antologia literatury jidysz  w powojennej Łodzi (1945-1949), redakcja nauk. M. Ruta, przy współ. E. Wiatr i K. Radziszewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź 2018, s. 70-76.

Stan badań nad dziejami Żydów krakowskich. Dokonania i perspektywy, [w:] Żydzi polscy w oczach historyków. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa A. Gierowskiego, redakcja A. Kaźmierczyk, A. Maślak-Maciejewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2018, s. 37-58.

Dzieje krakowskich Żydów na przestrzeni wieków. Materiały z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie/ The History of the Jews of Krakow. Sources from the collection of the National Archives in Krakow, redakcja/edited by M. Marosz, B. Zbroja. E. Gawron. A. Jakimyszyn-Gadocha, A. Maślak-Maciejewska, Archiwum Narodowe, Fundacja Alef dla Rozwoju Studiów Żydowskich: Kraków 2018, ss. 248.

Jewish Printers’ Marks from Poland (Sixteenth Centuries), [w:] Typographorum Emblemata. The Printer’s Mark in the Context of early modern culture, eds. A. Wolkenhauer, B. F. Scholz, De Gruyter Saur, Berlin-Boston 2018, s. 125-150.

Lejb. Memuary albo okruchy z życia Lejba, [w:] Sztetl, szund, bunt i Palestyna. Antologia twórczości literackiej Żydów w Łodzi (1905-1939), red. naukowa K. Radziszewska, D. Dekiert i E. Wiatr, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź 2017, s. 240-265.

Źródła w językach hebrajskim i jidysz do historii krakowskich Żydów XVI-XIX wieku/ Hebrew and Yiddish-language sources from the history of Kraków Jews of the 16th to 19th centuries, „Krzysztofory. Zeszyty naukowe Muzeum Historcznego Miasta Krakowa”, z. 35 (2017), s. 253-262.

Prasa Żydów polskich: od przeszłości do teraźniejszości, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, 2017, t. 20, nr 1 (45), s. 111-115.

Statut Stowarzyszenia Religijno-Cywilizacyjnego z 1843 roku, [w:] Galicja: studia z dziejów społeczno-gospodarczych, red. M. Baczkowski, T. Kargol, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”: Kraków 2017, s. 137-149.

The Herman Hescheles House of the Poor Israelites in Lvov: history of the facility until 1939, „Scripta Judaica Cracoviensia”, 2016, vol. XIV, s. 133-142.

Zarys historii krakowskiego oddziału Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce (1927-1939), „Kwartalnik ŻIH”, 2016 (nr 4) 260, s. 931-955.

Słownik jidysz-angielsko-polski. Yiddish-English-Polish Dictionary, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 162.

Żydowskie łaźnie (mykwy) we Lwowie: historia wybranych obiektów z okresu od drugiej połowy XIX wieku do 1939 roku, „Львів / Lwów / Lemberg: як міські простори: уявлення, досвіди, практики = Lʹvìv / Lwów / Lemberg: âk mìsʹkì prostori: uâvlennâ, dosvìdi, praktyki” 2016, vol. 10, nr 1, s. 103-123.

Modlitwy dla kobiet (tchines) i ich obecność w piśmiennictwie etnografów (folklorystów) żydowskich przed 1939 rokiem, „Etnografia Nowa = New Ethnography”, 2016: Etnografia żydowska do 1945 roku: powrót do Gąbina, nr 7-8, s. 387-399.

The Funeral of Rabbi Ozjasz Thon, [w:] A Romantic Polish-Jews Rabbi Ozjasz Thon from Variours Perspectives, edited by M. Galas, Sh. Ronen, Jagiellonian University Press: Kraków 2015, s. 179-195.

Żydowskie ustawodawstwo samorządowe (od kahału przez Komitet Starozakonnych do Izraelickiej Gminy Wyznaniowej)/ Jewish selfgouverment legislation. From the quahal throught the Comittee of Ortodox Jews, too the Israelite Religiouse Communitee, [w:] Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866–1939), red. B. Cisowska, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa: Kraków 2015, s. 116-147.

Mężczyzna a tchines (Men and Tchines), [w:] Miscellanea, Res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum illustrantia, redakcja: J. Basista, A. Kaźmierczyk, M. Markiewicz, D. Oliwa, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica: Kraków 2015, s. 293-302.

S. Pastuszka, Nic to innego, tylko Dom Boży… czyli o dziejach pszczyńskich synagog, redakcja naukowa A. Jakimyszyn, Pszczyńskie Centrum Kultury: Pszczyna 2015, ss. 137.

Loch głęboki i smrodliwy dla starozakonnych niezbędny … czyli o postrzeganiu w dobie autonomii galicyjskiej mykwy przy ulicy Szerokiej w Krakowie, [w:] Mykwa. Rytuał i historia, pod redakcją J. Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław 2014, s. 61-72.

Łaźnia ludowa gminy izraelickiej przy ul. Paulińskiej w Krakowie (dzieje zakładu do 1939 roku), [w:] Mykwa. Rytuał i historia, pod redakcją J. Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław 2014, s. 47-60.

Język jidysz na Uniwersytecie Jagiellońskim po drugiej wojnie światowej, [w:] Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, pod red. S. Gąsiorowskiego, Polska Akademia Umiejętności: Kraków 2014, s. 75-92.

Organized Recreation-Curative Stays for Adults and Children. An Analysis of Cases from the Lvov Area from the Interwar Period, „Scripta Judaica Cracovienisia” 2014, vol. XII, s. 87-97.

Żydowska książka religijna drukowana we Lwowie w drugiej połowie XIX i na początku XX stulecia, [w:] Lwów. Miasto-społeczeństwo-kultura, t. IX: Życie codzienne miasta. Studia z dziejów miasta, red. naukowa K. Karolczak i Ł.T. Sroka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego: Kraków 2014, s. 157-177.

Jewish Printers' Marks from Germanic States and the Polish-Lithuanian Commonwealth 16th-18th Centuries), „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. Bulletin der Polnischen Historischen Mission” 9/2014, s. 199-213.

„Sefer beer Mosze” Mosze Sertelsa, syna Isachara, jako  przykład dwujęzycznego tekstu do nauki Tory/ Sefer beer Moshe by Moshe Sertls, Son of Isachar, as an Example of a Bilingual Text for the Studie of Torah, „Studia Judaica”, 2013, r. XVII, nr 1(33), s. 19-38.

Koleje powstania tej publikacji, [w:] M. Bałaban, Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, t. 1: 1304-1655, Wydawnictwo Austeria: Kraków-Budapeszt 2013, s. I-XII.

Dziecko jako temat XVIII i XIX-wiecznych tchines, [w:] Żydowskie dziecko, red. A. Jeziorkowska-Polakowska, A. Karczewska, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: Lublin 2013, s. 41-51.

L'historie du cimetiere militaire juif no 387 a Cracovie, „Scripta Judaica Cracoviensia”, 2013, vol. XI, s. 135-146.

Kazimierska mykwa do połowy XVII stulecia – kilka uwag na temat historii i wyglądu obiektu, [w:] Cracovia Iudaeorum 3D, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa: Kraków 2013, s. 137-141.

The Jewish Community in Kraków and Kazimierz and the Jewish Communal Authorities in the Light of Internal Sources (16th-18th centires), „Mesto a dejiny”, rocnik 1, 2012, c. 1-2, s. 57-67.

Żydzi krakowscy w latach 1795–1868: konflikty wewnątrzgminne oraz geneza ruchu postępowego, [w:] Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, pod red. M. Galasa, Wydawnictwo Austeria: Kraków-Budapeszt 2012, s. 11-35.

Mordechaj Gebirtig, Bądź mi zdrów Krakowie, wybór i tłumaczenie J. Cygan, red. naukowa, opieka językowa, transkrypcja A. Jakimyszyn, Wydawnictwo Austeria: Kraków-Budapeszt 2012, ss. 205.

Mykwa. Dzieje żydowskiej łaźni rytualnej przy ul. Szerokiej w Krakowie, Wydawnictwo Austeria: Kraków-Budapeszt 2012, ss. 103.

Żydzi wieliccy w latach 1900-1939, [w:] Żydzi Wieliczki i Klasna 1872-2012. Teksty i fotografie, oprac. U. Żyznowska i A. Krzeczkowska, Wydawnictwo Wiesław Żyznowski: Siercza 2012, s. 43-80.

Żydzi w Krakowie: studium o elicie miasta 1850-1918 = Les Juifs à Cracovie : studium de l’élite de la ville 1850-1918, Sroka Łukasz, „Scripta Judaica Cracoviensia”, 2011 vol. IX, s. 209-210.

Jewish Primary and Secondary School Education in the Free City of Kraków (1815–1846), [w:] Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 23: Jews in Kraków, edited by M. Galas, A. Polonsky, Oxford; Portland: Littman Library of Jewish Civilization 2011, s. 49-61 (wyd. II, rozszerzone 2016).

The Statute Organizing the Followers of the Law of the Old Testament in the Free City of Kraków and its Environs: Origins, History, Regulations, „Scripta Judaica Cracoviensia” 2010, vol. VIII, s. 69-75.

Żydowscy mieszkańcy Nowego Sącza w latach 1918-1939, [w:] Wielokulturowość na Sądecczyźnie – materiały z sympozjum 25-27 XI 2010, Muzeum Okręgowe: Nowy Sącz 2010, s. 21-26.

Powstanie i rozwój terytorialny Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, [w:] 200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, pod red. L. Hońdo, Księgarnia Akademicka: Kraków 2010, s. 35-53.

Stan badań nad językiem, literaturą i kulturą jidysz: przegląd tematyki prac niepublikowanych, http://jidyszland.pl/perspektywy-rozwoju-jezyka-jidysz-w-polsce/.

Jews under the Republic of Cracow, „Scripta Judaica Cracoviensia”, 2008, vol. VI, s. 87-92.

Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny. Przeobrażenia gminy. System edukacyjny, Wydawnictwo Austeria: Kraków-Budapeszt 2008, ss. 368.

Dow Ber Meisels – dzieciństwo, młodość i okres krakowski, [w:] Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć; pod red. M. Galasa i M. Skrzypczyka, Wydawnictwo Austeria: Kraków-Budapeszt 2008, s. 145-156.

Historia rozwadowskich Żydów, [w:] Kultura Żydów galicyjskich, Stalowa Wola-Gdańsk 2006, s. 34-38, 60-64, 90-94.

The Cracow Community Board in the Light of Regulations contained in the Cracow Community Charter of 5355 and subsequent supplements, „Scripta Judaica Cracoviensia”, 2006, vol. IV, s. 7-11.

I nie więcej niż sześć pierścionków w szabat, „Midrasz” 6 (98) 2005, s. 14-16.

The Jewish Community in Cracow – analysis based on the Cracow Community Charter of 5355 and supplements, „Scripta Judaica Cracoviensia”, 2005, vol. III, s. 41-49.

Statut krakowskiej gminy żydowskiej z roku 1595 i jego uzupełnienia. Tłumaczenie sporządzone na podstawie odpisu Majera Bałabana. Wstęp, przekład i opracowanie Anna Jakimyszyn, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, ss. 115 + LXXVII.

 

Szpitale żydowskie w Krakowie i we Lwowie. Studium porównawcze, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, organizator: Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Polska Akademia Umiejętności, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 26-28 IX 2018).

Żydowska opieka medyczna dla kobiet i dzieci w międzywojennym Lwowie, sesja naukowa: Żydzi w Polsce Odrodzonej. Sesja naukowa z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, organizator: Instytut Judaistyki UJ (Kraków, 30 VI 2018). 

Lwów jako ośrodek rozwoju żydowskiej opieki medycznej, XIV Ukraińsko-Polska Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Lwów: Miasto-Społeczeństwo-Kultura, organizator: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Lwów, 24-25 V 2018).

Społeczność żydowska z Krakowa i Kazimierza w świetle zapisów pinkasu sądowego z końca XVIII wieku, konferencja naukowa: Przybylski i inni. O roli Krakowa i regionu w kulturze epoki oświecenia. Cykl konferencji naukowych: Między dwieście sześćdziesiątą rocznicą urodzin (1756) a dwusetną rocznicą śmierci (1819) Jacka Idziego Przybylskiego, Spotkanie III, organizator: Wydział Polonistyki UJ (Kraków, 18–19 I 2018).

Żydowska opieka medyczna we Lwowie w okresie międzywojennym, międzynarodowa konferencja naukowa: Żydzi w Galicji, organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów/Boguchwała, 8-9 VI 2017).

Karty tytułowe Cene urene. Analiza wybranych przykładów, konferencja naukowa: Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę, organizator: Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego wzgórza w Janowie Lubelskim (Janów Lubelski, 7 IV 2017).  

Stan badań nad dziejami Żydów krakowskich, konferencja naukowa: Żydzi polscy w oczach historyków, organizator: Instytut Judaistyki UJ (Kraków, 23-24 XI 2016).

Samorząd Krakowa a infrastruktura Kazimierza, konferencja naukowa: 1866. Odbudowa samorządu miejskiego – narodziny nowoczesnego Krakowa, organizatorzy: Urząd Miasta Krakowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Kraków, 24-25 X 2016).

Dr Marcin Selzer, żydowski lekarz rodem ze Lwowa, i jego działania na rzecz walki z gruźlicą, XIII Polsko-Ukraińska Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Kraków, 1–2 VI 2016).

Modlitwy dla kobiet (tchines) i ich obecność w piśmiennictwie etnografów (folklorystów) żydowskich przed 1939 rokiem/ Prayers for Women (Tchines) and their Presence in Jewish Ethnographers' and Folklorists' Studies before 1939, międzynarodowa konferencja naukowa: Jewish Ethnography and Folkloristics in Poland before 1945/ Etnografia i folklorystyka żydowska w Polsce do 1945 roku, organizator: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie (Warszawa, 1-3 IX 2015).

„Nadzieja” Towarzystwo ku wspieraniu chorej młodzieży żydowskiej szkół średnich i wyższych, konferencja naukowa: Żydowskie bractwa, stowarzyszenia, cechy i związki działające na terenie Krakowa na przestrzeni wieków, organizator: Instytut Judaistyki, Żydowska Gmina Wyznaniowa w Krakowie, Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (Kraków, 27-28 X 2014).

Tchines– modlitewniki używane w kręgu kultury aszkenazyjskiej w dobie nowożytnej, VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, organizator: Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Komisja Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 29 IX–1 X 2014).

Żydowskie łaźnie (mykwy) we Lwowie w drugiej połowie XIX i w pierwszej połowie XX wieku, XII Polsko-Ukraińska Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura/ Львів/Lwów/Lemberg jako miejskie przestrzenie: wyobrażenia, doświadczenia, praktyki, organizator: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie (Lwów, 29-31 V 2014).

Obraz seksualności XVI-wiecznej Żydówki w świetle „Sefer Micwot Naszim” Benjamina Slonika, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Kobieta i mężczyzna. Dwa światy – jedna przestrzeń, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Kraków, 15-16 X 2014).

Hebrew Printers' Marks from Germany and Poland (16th-18th c.), konferencja naukowa: Geschichte der judischen Bevolkerung im polnischen und deutschen Raum vom 15. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts/ Dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich i niemieckich w okresie od XV do końca XVIII wieku, organizator: Polnische Historische Mission an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Johanna-Stahl-Zentrum für jüdische Geschichte und Kultur in Unterfranken, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Würzburg, 23-24 IX 2013).

Statut Stowarzyszenia Religijno-Cywilizacyjnego z 1843 roku, konferencja naukowa: Żydzi krakowscy 1795-1918. Historia – kultura – dziedzictwo i źródła, organizator: Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Żydowska Gmina Wyznaniowa w Krakowie, Związek Krakowian w Izraelu (Kraków, 26-27 XI 2013).

Żydówka i jej świat w świetle XVII i XVIII-wiecznych modlitewników, ogólnopolska konferencja naukowa: Kądziel-kołyska-lutnia-łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów, organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Bydgoszcz,17-18 IX 2013).

Żydowskie sygnety drukarskie i ich znaczenie, V Źródłoznawcza Konferencja: Źródła kultury materialnej w badaniach historycznych (od średniowiecza do współczesności). Charakterystyka i interpretacja, organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Maniowy, 10-12 VI 2013).

Sefer Beer Mosze Mosze Sertelsa syna Isachara jako przykład dwujęzycznego tekstu do nauki Tory, I nterdyscyplinarna konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych, organizator: Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych (Kraków, 7-9 V 2013).

Dziecko jako temat kobiecych modlitw, konferencja naukowa: Dziecko żydowskie,  organizator: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL Jana Pawła II (Zamość,16-17 X 2012).

The Funeral of Ozjasz Thon in Photographs and Documents, międzynarodowa konferencja naukowa: Jehoshua Ozjasz Thon (1870-1936) – His Life, Thought and Activities, organizator: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Tel Aviv University (Kraków, 3-4 X 2012).

Dziecko jako temat modlitw dla kobiet, sesja naukowa: Dziecko w kulturze żydowskiej, organizator: Fundacja Shalom (Warszawa, 30 VIII 2012).

The Jewish community in Cracow and the Jewish Communal Authorities – analysis based on the internal sources, międzynarodowa konferencja naukowa: Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Miskolc, Opava and Krakow) form the Middle ages to the end of the 18th century, organizacja konferencji w ramach projektu stanowiącego część Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, projekt nr 31110003: "Transformation of central European cities in historical developmnet [Kosice, Miskolc, Opava, Krakow] (Košice, 28-29 VI 2012).

Co czytali pobożni Żydzi, czyli słów kilka o publikacjach z hebrajskich drukarni lwowskich z II połowy XIX i początków XX stulecia, XI Polsko-Ukraińska Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Życie codzienne miasta, organizator: Katedra Historii XIX Wieku Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Kraków, 29-30 V 2012).

Język jidysz na UJ od II wojny światowej po dzień dzisiejszy. Badania, podręczniki, słowniki, ogólnopolska konferencja naukowa: Studia żydowskie na UJ i w innych instytucjach naukowych w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy, organizator: Katedra Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności (Kraków, 7-8 XI 2011).

Rabini lwowscy w świetle żydowskich źródeł, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Gminy wyznaniowe Lwowa, organizator: Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka (Lwów, 28 V 2010).

Początki ruchu postępowego w Krakowie, sesja naukowa zorganizowana w setną rocznicę śmierci Szymona Dankowicza (1834-1910): Synagoga Tempel oraz środowisko krakowskich Żydów postępowych, organizator: Katedra Judaistyki UJ, Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie oraz Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie (Kraków, 10 V 2010).

Żydowscy mieszkańcy Nowego Sącza w latach 1918-1939, sympozjum naukowe: Wielokulturowość na Sądecczyźnie, organizator: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (Nowy Sącz, 25-27 XI 2010).

Nieżydowscy mieszkańcy polski przedrozbiorowej widziani oczami Salomona Majmona, seminarium naukowe Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma: Twarze i widma. Żydzi w literaturze polskiej, Polscy w literaturze żydowskiej, organizator: Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma (Warszawa, 27 IV 2010).

Stan badań nad językiem, literaturą i kulturą jidysz: przegląd tematyki prac niepublikowanych, konferencja naukowa: Perspektywy rozwoju języka jidysz w Polsce, organizator: Fundacja Shalom (Śródborów k. Otwocka, 6-8 XI 2009).

Żydzi krakowscy a szkolnictwo świeckie stopnia początkowego w czasach WMK (1815-1846), I Warszawski Kongres Judaistyczny, organizator: Uniwersytet Warszawski (Warszawa, 16-18 VI 2008).

Żydzi w Rzeczypospolitej Krakowskiej, posiedzenie Komisji Historii i Zabytków Krakowa PAU, (Kraków, 23 I 2008).

Dow Ber Meisels – młodość i okres krakowski, sesja naukowa: Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć, organizator: Uniwersytet Jagielloński, Zespół Szkół w Szczekocinach (Szczekociny, 23 IX 2007).

Statut gminy krakowskiej z 1595 roku i trudności z jego przekładem, ogólnopolska konferencja naukowa: Język i kultura jidysz jako przedmiot akademicki w Polsce, organizator: Uniwersytet Warszawski, Żydowski Instytut Historyczny (Warszawa, 19-21 III 2006). 

Od narodzin do śmierci – analiza zwyczajów żydowskich na podstawie statutu gminy krakowskiej z 1595 roku, międzynarodowa konferencja: 700 lat obecności Żydów w Krakowie, organizator: Uniwersytet Jagielloński, PAU Kraków, Uniwersytet Potsdam (Kraków, 26-28 IX 2005).

Rozwój terytorialny Nowego Cmentarza przy ul. Miodowej, sesja naukowa: 200 lat Nowego Żydowskiego Cmentarza w Krakowie, organizator: Uniwersytet Jagielloński (Kraków, 26 X 2005).