Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017 rozpoczyna się 1 października 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku. Dzieli się na dwa semestry:

- zimowy - od 1 października 2016 roku do 24 lutego 2017 roku

- letni - od 25 lutego 2017 roku do 30 września 2017 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

  • od 2 października 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku
  • od 3 stycznia 2017 roku do 29 stycznia 2017 roku
  • od 25 lutego 2017 roku do 13 kwietnia 2017 roku
  • od 19 kwietnia 2017 roku do 14 czerwca 2017 roku

Sesje egzaminacyjne

  • Zimowa: od 30 stycznia 2017 roku do 11 lutego 2017 roku
  • Zimowa poprawkowa: od 18 lutego 2017 roku do 24 lutego 2017 roku
  • Letnia: od 16 czerwca 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku
  • Letnia poprawkowa: od 1 września 2017 roku do 15 września 2017 roku

Dni wolne od zajęć

Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2016 roku do 2 stycznia 2017 roku

Przerwa semestralna: od 12 lutego 2017 roku do 17 lutego 2017 roku
Przerwa świąteczna: od 14 kwietnia 2017 roku do 18 kwietnia 2017 roku
Przerwa wakacyjna: od 30 czerwca 2017 roku do 30 września 2017 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

  • 2 maja 2017 roku
  • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2017 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2016/2017 i rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany studiów.