Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

Rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się 1 października 2017 roku i trwa do 30 września 2018 roku.

Dzieli się na dwa semestry: 

 • zimowy – od 1 października 2017 roku do 23 lutego 2018 roku
 • letni – od 24 lutego 2018 roku do 30 września 2018 roku

 

W roku akademickim 2017/2018 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:

 •  od 2 października 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku
 •  od 3 stycznia 2018 roku do 28 stycznia 2018 roku
 •  od 24 lutego 2018 roku do 29 marca 2018 roku
 •  od 4 kwietnia 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku. 

Sesje egzaminacyjne

 • Zimowaod 29 stycznia 2018 roku do 10 lutego 2018 roku
 • Zimowa poprawkowa: od 17 lutego 2018 roku do 23 lutego 2018 roku
 • Letnia: od 16 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku
 • Letnia poprawkowa: od 1 września 2018 roku do 15 września 2018 roku.

Dni wolne od zajęć

Przerwa świątecznaod 23 grudnia 2017 roku do 2 stycznia 2018 roku

Przerwa semestralna: od 11 lutego 2018 roku do 16 lutego 2018 roku
Przerwa świąteczna: od 30 marca 2018 roku do 3 kwietnia 2018 roku
Przerwa wakacyjna: od 30 czerwca 2018 roku do 30 września 2018 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 2 maja 2018 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2018 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2017/2018 i rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany studiów.