Konferencje naukowe

Konferencje naukowe organizowane i współorganizowane przez MZHiKŻwP

 • międzynarodowa „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej" (Kraków, 22-26 września 1986 r.)

 • międzynarodowa „Bibliografia polskich judaików" (5-7 lipca 1988 r.)

 • międzynarodowa „Żydzi polscy do roku 1939 w historiografii polskiej i światowej – stan badań i po-trzeby" (10-13 września 1990 r.)

 • międzynarodowa „Future of Auschwitz" (6-9 kwietnia 1992 r.)

 • krajowa „Prof. Mojżesz Schorr" (16 listopada 1993 r.)

 • krajowa? „Wymiary obecności żydowskiej Kazimierz – Polska – Europa (z problemów pluralizmu)" (25-26 listopada 1993 r.)

 • międzynarodowa „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach w Polsce (I edycja, 21-23 listopada 1995 r.)

 • krajowa „Profesor Chone Shmeruk. Człowiek i dzieło" (2 kwietnia 1998 r.)

 • międzynarodowa „Ashkenaz: Theory and Nation" (26-29 maja 1998 r.)

 • międzynarodowa „The Protection of Religious Minorities: Religious Freedom and Human Rights in Post-Communist Europe" (? 1998 r.)

 • międzynarodowa „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach w Polsce (II edycja, 24-26 listopada 1998 r.)

 • międzynarodowa „Jewish Spirituality in Poland – The Conference in Memory of Professor Chone Shmeruk" (26-28 kwietnia 1999 r.).

Konferencje naukowe organizowane i współorganizowane przez Katedrę Judaistyki UJ

 • krajowa „200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie" (26 października 2004 r.)

 • międzynarodowa „700 Years of Jewish Presence in Cracow" (26-28 września 2005 r.)

 • międzynarodowa „Dzieje kultury jidysz w krajach komunistycznych po II wojnie światowej" (6-9 li-stopada 2006 r.)

 •  krajowa „Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć" (Szczekociny, 23 września 2007 r.)

 • międzynarodowe IV Sympozjum Naukowe "Życie codzienne i obyczaje w starożytnym Izraelu" (16-17 września 2009 r.)

 • krajowa „Perspektywy rozwoju języka jidysz w Polsce" (Śródborów, 6-8 listopada 2009 r.)

 • międzynarodowa "Roots & Routes – Tożsamość diaspory. Korzenie i drogi" (23-24 kwietnia 2010 r.)

 • krajowa „Synagoga Tempel oraz środowisko krakowskich Żydów postępowych. Sesja zorganizowana z okazji stulecia śmierci Szymona Dankowicza (1834-1910)" (10 maja 2010 r.)

 • warsztaty dla młodych naukowców z Polski i Izraela dotyczące kultury Żydów polskich (2-7 lipca 2010 r.)

 • sympozjum „Antysemityzm, Holokaust i Auschwitz w badaniach społecznych" (9 września 2010 r.)

 • międzynarodowa „Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i w innych instytucjach nauko-wych w Polsce. Przeszłość, stan obecny i perspektywy" (7-8 listopada 2011 r.).

Konferencje naukowe zorganizowane i współorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Katedry Judaistyki UJ

 • Żydzi – muzułmanie. Podobieństwa i różnice (12 maja 2004 r.)

 • Żydzi w świecie grecko-rzymskim. Historia i kultura (24 kwietnia 2006 r.)

 • Sefardyjskie oblicza świata żydowskiego (27-28 marca 2008 r.)

 • międzynarodowa Roots & Routes – Tożsamość diaspory. Korzenie i drogi (23-24 kwietnia 2010 r.)

 • studencko-doktorancka I Krakowska Konferencja Judaistyczna (12 maja 2012).

Konferencje naukowe organizowane i współorganizowane przez Instytut Judaistyki UJ

 • międzynarodowa "Jehoshua Ozjasz Thon (1870-1936) - His Life, Thought and Activities" (3-4 października 2012 r.);

 • X Sympozjum naukowe: Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo (28-29 IX 2015).

Zobacz również