Kursy dokształcające

Oferowane przez Uniwersytet Jagielloński kursy dokształcające służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, poszerzaniu i aktualizowaniu wiadomości niezbędnych do wykonywania zawodu, jak i przygotowaniu absolwentów do egzaminów związanych z dalszym kształceniem akademickim bądź zawodowym. Aktualnie kursy prowadzone są przez trzy Wydziały UJ: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Filologiczny UJ. Kursy są odpłatne, a ukończenie kursu udokumentowane jest wydaniem świadectwa ukończenia kursu.