Dr Marek Tuszewicki

jednostka     Zakład Kultury Żydów

stanowisko   Wicedyrektor Instytutu ds. dydaktycznych, adiunkt

e-mail          marek.tuszewicki@gmail.com

 

 

 

 

Zainteresowania badawcze

 • Kultura ludowa Żydów aszkenazyjskich, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny ludowej
 • Kulturowe kontakty polsko-żydowskie
 • Język jidysz
 • Literatura żydowska przełomu XIX i XX wieku
 • Dzieje i kultura chasydyzmu
 • Historia diaspory żydowskiej w Europie

Wykształcenie

 • 2014–2010 studia doktoranckie na Wydziale Historycznym, Uniwersytet Jagielloński. Praca dyplomowa: Wierzenia i praktyki lecznicze ludności żydowskiej na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku.
 • 2008–2010 studia magisterskie na kierunku Historia i Kultura Żydów, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Judaistki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca dyplomowa: Główne pojęcia chasydyzmu kształtujące obraz cadyka w chasydzkich opowieściach, promotor: Dr hab. Leszek Hońdo.
 • 2005–2008 studia licencjackie na kierunku Historia i Kultura Żydów, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca dyplomowa: Mani Lejb, życie i twórczość, promotorka: Dr Magdalena Ruta.
 • 2000–2005 studia magisterskie na kierunku Administracja, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Praca dyplomowa: Dokumenty izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego, promotor: Prof. dr hab. Piotr Daranowski.

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznch
 • Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Wybrane publikacje

 • Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, red. Eugenia Prokop-Janiec, Marek Tuszewicki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014.
 • Nieżydowskie języki magii żydowskiej. O swojskości, obcości i przekładzie, „Przekładaniec" 2014, nr 29, s. 137-154.
 • Żydowska medycyna ludowa: pomiędzy swojskością i obcością, [w:] Polacy – Żydzi. Kontakty kulturowe i literackie, red. Eugenia Prokop-Janiec, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014, s. 25-56.
 • Obraz wierzeń i praktyk zdrowotnych końca XIX i początku XX w. utrwalony w jidyszowych wspomnieniach, „Studia Judaica" 2014, nr 1(33), s. 39-55.
 • O pasożytach wywołujących suchoty. Na styku żydowskiej kultury ludowej i dawnej medycyny, „Kwartalnik Historii Żydów" 2013, nr 4(248), s. 613-634.
 • Dziecko jako przedmiot troski od chwili poczęcia do narodzin w świetle żydowskich poradników z przełomu XIX i XX wieku, [w:] Żydowskie dziecko, red, Anna Jeziorkowska-Polakowska, Agnieszka Karczewska, Lublin 2013, s. 75-84.
 • Chasydzi z Galicji wobec współczesnej farmacji w świetle „Beerot ha-majim" (Przemyśl 1888), „Medycyna Nowożytna" 2012, t. 18, s. 49-83.

Wybrane stypendia, granty i projekty badawcze

 • Stypendium dla wybitnych młodych naukowców (edycja 2014), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Udział w projekcie Żydowskiego Instytutu Historycznego pełnej edycji dokumentów Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma), realizowanym pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Epszteina i dr Eleonory Bergman ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Tom poświęcony życiu kulturalno-artystycznemu w getcie warszawskim oraz powstającej tam twórczości literackiej, opracowywany wspólnie z dr Agnieszką Żółkiewską. Okres trwania projektu: 2013 – 2016.
 • Udział w projekcie prof. dr hab. Eugenii Prokop-Janiec (Wydział Polonistyki UJ) Kulturowe i literackie kontakty polsko-żydowskie. Historia i współczesność, realizowanym w ramach programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Okres trwania projektu: 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2014.
 • Indywidualny projekt grantowy Rothschild Foundation Europe, Academic Jewish Studies Programme, w zakresie nauki języka hebrajskiego na kursie Short Summer Ulpan, The Hebrew University In Jerusalem, Rothberg International School, 7-29 sierpnia 2012.
 • Udział w charakterze redaktora części jidyszowej oraz autora przypisów w projekcie badawczo-wydawniczym Translation of Important Texts: A Bilingual Anthology of Yiddish Poetry in Post-War Poland (1945-1968), realizowanym w Katedrze Judaistyki UJ pod kierunkiem dr Magdaleny Ruty (grant finansowany przez Rotschild Foundation Europe).

Wybrane konferencje, sympozja, seminaria

 • Motywy chrześcijańskie w medycynie ludowej Żydów polskich, Międzynarodowa konferencja naukowa „Etnografia i folklorystyka żydowska do roku 1945", Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa, 1-3 września 2015.
 • German Medicine, Folklore and Language in Popular Medical Practices of the Eastern European Jews (19th-20th c.), „Żydzi-Niemcy-Polacy: Historie i tradycje w kulturach medycznych", XV Międzynarodowa Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa, 9-11 września 2015.
 • Problemy społeczne i medyczne w tekstach Emanuela Ringelbluma – perspektywa nie tylko historyczna, Międzynarodowa sesja naukowa „Emanuel Ringelblum. Biografia i dziedzictwo", Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa, 15-16 maja 2014.
 • Źródła poglądów i praktyk leczniczych tradycyjnej ludności żydowskiej na ziemiach polskich, I Kongres Antropologiczny, Warszawa, 23-25 października 2013 (referat wyłożony).
 • Tradicjonele ibercajgungen un praktik wegn gezunt in szpigl fun der jidiszer szprach, Trzecie Sympozjum Doktorantów Badaczy Jidysz, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, 10 stycznia 2013.
 • Dziecko jako przedmiot troski żydowskiej medycyny ludowej od chwili poczęcia do narodzin, Konferencja naukowa "Dziecko żydowskie" organizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zamość, 16-17 października 2012.
 • The Rational and the Magical in Popular Medicine of Jewish Galicia, Jewish Spirituality in Eastern Europe – A Textual Perspective, Hebrew & Jewish Studies Department, University College London, 6-7 czerwca 2012.
 • Żydowskie obyczaje i praktyki lecznicze w literaturze ksiąg pamięci, I Krakowska Konferencja Judaistyczna, Kraków 12 maja 2012.
 • Cadyk w mykwie – rytuały oczyszczające cadyka Chaima Halberstama z Nowego Sącza (1793-1876), Mykwa – przestrzeń, funkcja, prawo i motyw. VIII Wrocławska Konferencja Judaistyczna, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski 25-26 maja 2011.

Prace redakcyjne, skład, korekta (język hebrajski i jidysz)

 • Słowa pośród nocy. Poetyckie dokumenty Holokaustu, oprac. Agnieszka Żółkiewska, tłum. Marek Tuszewicki, Agnieszka Żółkiewska, Michał Koktysz, Warszawa 2013.
 • Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce, red. i tłum. Magdalena Ruta, Kraków 2012.

Wybrane przekłady

 • Icyk Kipnis, Przyjaciele z podwórka, Warszawa 2012.
 • Mojsze Kulbak, Childe Harold z Dzisny (fragmenty), „Cwiszn: Żydowski Kwartalnik o Literaturze i Sztuce" nr 1-2:2012, s. 58-63.
 • Abraham Suckewer, Do Polski, "Cwiszn: Żydowski kwartalnik o literaturze i sztuce" 2010, nr 1-2, s. 24-32.