Dr hab. Michał Galas

jednostka     Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich

stanowisko   Dyrektor Instytutu Judaistyki

                   Kierownik Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich

pokój           28

e-mail          michal.galas@uj.edu.pl

Zakres prac badawczych

Historia judaizmu w Polsce i USA

Mistycyzm i mesjanizm żydowski

Judaizm postępowy i reforma judaizmu w Europie Środkowo-Wschodniej

Homiletyka

Religijna historia Żydów w Krakowie

Wykształcenie

2008 - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie     historii, specjalność : historia i kultura Żydów.

1997 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa na     Wydziale Filozoficznym UJ. Temat rozprawy doktorskiej: Mesjanizm żydowski w Polsce     w świetle badań Gershoma Scholema – promotor prof. dr hab. Jerzy Ochman, recenzenci:     prof. dr Józef A. Gierowski UJ  i ks. doc. dr hab. Jerzy Chmiel PAT.

1984-1990 – studia magisterskie w Instytucie Religioznawstwa, na Wydziale Filozoficzno-    Historycznym UJ.

Zajmowane stanowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim

2008 - adiunkt z habilitacją w Katedrze Judaistyki/Instytucie Judaistyki UJ.

1998 – adiunkt w Międzywydziałowym Zakładzie Historii i Kultury Żydów w Polsce, od 2000 w     Zakładzie Kultury Żydów, Katedry Judaistyki UJ.

1991 - 1998 – asystent w Międzywydziałowym Zakładzie Historii i Kultury Żydów w Polsce UJ.

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Jagiellońskim

2016-  dyrektor Instytutu Judaistyki UJ

2012-2015 – przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Judaistyki UJ

2014 – kierownik Pracowni Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

2010 – kierownik Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich w Instytucie Judaistyki UJ.

2010 – członek Rady Naukowej Centrum Badań Holokaustu UJ.

2009 – członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, od 2017 przewodniczący Rady Naukowej

Od 2002 - członek redakcji rocznika, od 2017 redaktor naczelny – „Scripta Judaica Cracoviensia. Studies in Jewish History, Culture and Religion”, wydawanego przez Katedrę Judaistyki UJ i Wydawnictwo UJ

2002-2005, koordynator programu Erasmus w Katedrze Judaistyki UJ.

1999 – 2000 – kierownik Pracowni Kultury Żydów w Międzywydziałowym Zakładzie Historii i     Kultury Żydów w Polsce UJ.

1998-1999 – p.o. kierownika Pracowni Bibliografii w Międzywydziałowym Zakładzie Historii i     Kultury Żydów w Polsce UJ.

Pełnione funkcje poza Uniwersytetem Jagiellońskim

2007-2014 – sekretarz, od 2014 wiceprzewodniczący  Komisji Historii i Kultury Żydów,  Polskiej Akademii Umiejętności.

2010   – prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

2014-2016 – skarbnik, European Association for Jewish Studies, Oxford

2009  - członek kapituły Konkursu imienia Majera Bałabana na Najlepsze Prace Magisterskie     i Doktorskie o Żydach i Izraelu, organizator Żydowski Instytut Historyczny.

2017 - Członek Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie

2016 – Członek Komisji Rewizyjnej Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie

2008-2018 - członek zarządu w stowarzyszeniu Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”.

2007 – 2009 członek the Academic Advisory Board of the Academic Jewish Studies Program,     the Rothschild Foundation Europe, Londyn.

2001 od  -  tutor w Academia Artes Liberales, Warszawa.

Ekspert PKA

Członek Rady Programowej Seminarium Doktorskiego w Muzeum POLIN w Warszawie

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU

European Association for Jewish Studies

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta.

Stowarzyszenie Stypendystów Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Kraków

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Towarzystwo Miłośników Tuchowa

 

Nagrody i wyróżnienia

1991 – wyróżnienie w konkursie prac magisterskich o tematyce żydowskiej organizowanym     przez Żydowski Instytut Historyczny i Ambasadę Izraela w Polsce.

1998 – nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozprawę doktorską.

2009 - nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego III stopnia.

Granty, stypendia, projekty badawcze, staże, działalność naukowa

2017 – grant na modernizację Biblioteki Instytutu Judaistyki UJ

2016 – NAC, USA

2012-2017, grant Rothschild Foundation Europe, London, „Polish Association for Jewish Studies – development and integration”. – kierownik

2013 (semester zimowy) - Visiting  Professor, University of Rochester, NY  (USA) 

2012-2014, grant NPRH na tłumaczenie rozprawy habilitacyjnej na angielski – kierownik

2012 (luty - kwiecień), research fellowship, Institute of the History of Polish Jewry and Poland-Israel Relations, Tel Aviv  University, Izrael

2010, (grant MSZ - kierownik) The Summer Workshop for Polish and Israeli PhD Students and Young Scholars on the History and Culture of Polish Jewry, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, lipiec 2-7.

2010, styczeń, stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia na badania w Londynie

2006 (semester letni)  - Visiting  Professor, University of Rochester, NY  (USA). 

2005, grudzień - doradca na spotkaniu  The ICHEIC Program for Holocaust Education in Europe     Program w Yad Vashem, Izrael.

2003, listopad – The Loewenstein-Wiener Fellow of the American Jewish Archives, Cincinnati,     OH (USA) – grant na badania związane z projektem habilitacji.

2003, czerwiec – grant badawczy DAAD w Tuebingen Universitaet (Niemcy).

2002 - 2008 - “The YIVO Encyclopedia: Jews in Eastern Europe” – YIVO       Institute for Jewish Research, New York (USA) – wykonawca – współredaktor ( Yale University Press 2008).

2002/2003 – The Fulbright Foundation Fellow, Brandeis University, Department of  Near Eastern and Judaic Studies (USA)

2001, marzec - Visiting Professor Fellowship w Institute of Jewish Studies,                             University College London (UK) – z serią wykładów

2005- koordynator międzynarodowej konferencji “700 lat obecności Żydów w Krakowie”     organizowanej przez PAU I Katedrę Judaistyki UJ, Kraków 26-28 września, 2005. 

2006 - Współprzewodniczący i koordynator sesji dotyczącej mistyki żydowskiej na                        Congress of European Association for Jewish Studies in Moscow 23-27.07.2006.

2006 -  współorganizator sesji popularno-naukowej "Żydzi w Lelowie. Obecność i ślady", Lelów     17.09.2006.                                

2007, współorganizator sesji: „Żydzi szczekocińcy. Osoby, miejsca, pamięć”, Szczekociny 23,     września 2007 – organizatorzy: Katedra Judaistyki UJ i Zespół Szkół w Szczekocinach.

2009, marzec 17-19, Hebrew University, Jerozolima - koordynator i przewodniczący sesji na     konferencji: "Between Coexistence and Divorce: 25 Years of Research on the History   and Culture of Polish Jewry and Polish–Jewish Relations".

 
 

Udział w konferencjach i wykłady gościnne (wybór):

2015, From Galicia to New York: Salo W. Baron and his Legacy, Kraków Uniwersytet Jagielloński 26-29.05. 2015 – wykład: Polish Jewry in Research and Activities of Salo W. Baron and his Pupil Abraham Gordon Duker.

2015, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate” – pięćdziesiąt lat po (1965-2015), KUL Lublin, 27 października 2015 – referat: Relacje żydowsko-chrześcijańskie przed „Nostra aetate” – przykłady z XIX wieku oraz dyskusja panelowa.

2015, Polsko-Ukraińskie Kolokwium z okazji 20-lecia Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich Studia Żydowskie w Polsce i na Ukrainie – Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość, 26 listopada 2015,  JCC Kraków 

2014, International Conference “Polish-Israeli cooperation experience:  The 130th anniversary of the Zionist Congress in Katowice”, Krakow, 22nd October 2014: presentation: The influence of Zionism on Transformations of Reform Judaism in Polish lands, from the end of the 19th Century until World War II.

2012 , październik, Rabbi Ozjasz Thon - Life and Activities, international conference in              Krakow.

2010, luty 25-26, Obraz Polski w kulturze żydowskiej, organizatorzy: Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Centrum Historii Kultury Żydowskiej na Uniwersytecie Salzburskim oraz Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma ref. "Polska i Polacy w kazaniach (wybranych) rabinów postępowych"

2010, 10 maja, organizator konferencji: "Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych. Sesja zorganizowana z okazji stulecia śmierci Szymona Dankowicza (1834-1910)";  referat “Maurycy Weber – krakowianin”.

2010, luty 25-26, udział kolokwium "Obraz Polski w kulturze Żydowskiej" organizowanym     przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Centrum Historii Kultury Żydowskiej na     Uniwersytecie Salzburskim oraz Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma,     wykład: Polska i Polacy w kazaniach wybranych rabinów postępowych.

2009, maj 28, wykład: Rabbi Marcus Jastrow (1829-1903) -  reformer and pioneer of Jewish–    Christian dialogue in Poland, w Centre for the Study of Jewish–Christian Relations, the     University of Cambridge.

2007, czerwiec 25-27 UW - udział w międzynarodowej konferencji: "Abraham Joshua Heschel.     Philosophy and Inter- religious Dialogue: Between Poland and  America" - wykład:     “Polish Academy of Arts and Sciences in Krakow (PAU) as a Center for Jewish Studies       in the 19th and the Beginning of the 20th Century Poland”.

2007, 6-7 lutego, Kraków PAU - konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich,     „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach. W stulecie urodzin Abrahama Joszuy     Heschela (1907–1972), wykład: W walce o kształt amerykańskiego judaizmu: polemika     Markusa Jastrowa z Izaakiem M. Wisem.

2006, lipiec Kraków UJ, wykłady w czasie programów letnich dla Northwestern University oraz     Michigan State University (USA).

2006, marzec 20, wykład otwarty w University of Rochester NY, na temat: Rabbi Marcus     Jastrow – Polish Patriot and Reformer of American Judaism.

 2006, maj 12, wykład dla Polish Heritage Society of Rochester NY, na temat: History of Polish     – Jewish Relations.

2005, 16-17 czerwca, Paryż - organizator Instytut im.Adama Mickiewicza "Les Juifs au     carrefour des frontieres", wykład: Trzy drogi : haskala – chasydyzm – asymilacja na     przykładzie losów rodzin.

2004, 21-22 października, Paryż - Institut catholique de Paris, konferencja: „La Pologne     religieuse aux  XIX°- XX°  siècles dans le contexte international” - komunikat. 

    2004, 25-30 października  Tuluza- seminarium na temat historii Żydów polskich     „Presence, Blessure, Memoire..." wykład: La vie Religieuse des Juifs en Pologne au XIX     siecle.

2004-2009 czerwiec, Krakow, UJ, Seminarium dla kadetów US Army na temat:    Jewish     Culture and Religion in Poland oraz Jews in Contemporary Poland.

2003, listopad 16, Pennsylvania University, Philadelphia (USA), międzynarodowa konferencja:     "Marcus Jastrow and the Rabbinic Lexicography",  wykład: Marcus Jastrow’s European     Background and the Critical Reception of Jastrow’s Dictionary.

2003, styczeń, McGill University, Montreal, (Canada) – Rabbi Marcus Jastrow –   Leader of     Progressive Judaism in Poland and the USA. 

2002, listopad, Haverford College, Haverford, PA. (USA) – Jewish Studies in   Contemporary     Poland.

2002, październik, American Association for Polish-Jewish Studies, Cambridge MA. (USA) –     Frankism in Polish Culture.

2002, wrzesień, Kent State University, OH. (USA) – Jewish Messianism and Messianic     Movements.

2002, kwiecień, Univerzity Komenskeho, Bratislava, (Slovakia) – História judaizmu w Pol’sku.

2001, czerwiec 19-21, Institute of Jewish Studies, University College London,  The International     Conference on: The Shtetl,  wykład: Inter-religious Contacts in the Shtetlekh.

2000, grudzień 1-2, konferencja PAT Kraków: "Duchowość dzisiaj – kontekst religijny i     kulturowy", wykład: Judaizm wobec wyzwania współczesnej duchowości. W      poszukiwaniu  duchowości żydowskiej.

 

Organizator (grant MSZ) "The Summer Workshop for Polish and Israeli PhD Students and Young Scholars on the History and Culture of Polish Jewry", Jagiellonian University Department of Jewish Studies, Kraków, July 2–7, 2010.

Organizator konferencji: "Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych. Sesja zorganizowana z okazji stulecia śmierci Szymona Dankowicza (1834-1910)", 10 maja 2010  Synagoga Tempel, Kraków.

"Obraz Polski w kulturze żydowskiej", organizatorzy: Austriackie Forum Kultury w        Warszawie, Centrum Historii Kultury Żydowskiej na Uniwersytecie Salzburskim oraz Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma ref. "Polska i Polacy w kazaniach (wybranych) rabinów postępowych", 2010, luty 25-26.

"Religion and Beyond: Jewish Religious Life in Breslau/Wrocław" 5-6 May 2010, organized by The Department of Jewish Studies, University of Wrocław in cooperation with Wrocław Center for Jewish Culture and Education administrated by the Bente Kahan Foundation, ref.: "Jewish Theological Seminary in Breslau and its Impact on the Polish Jews".

23.10.2011 Warszawa, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Sympozjum naukowe - "Dialog międzyreligijny w Warszawie przed 150 laty?", wykład: Żydzi pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu [150 lat temu].

26.10.2011 wykład w Institut für Geschichte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: Michał Galas/Alicja Maślak-Maciejewska (Kraków): Polonization of German Synagogues in the 19th century – the cases of Warsaw (Markus Jastrow 1829-1903) and Krakow (Szymon Dankowicz 1834–1910).

7-8.11.2011 Kraków, konferencja "Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i w innych instytucjach naukowych w Polsce. Przeszłość, stan obecny i perspektywy", wykład: Studia żydowskie w Polskiej Akademii Umiejętności – tradycja i współczesność. 

17-21.11.2011 Waszyngton, Congress of American Association for Eastern European and Eurasian Studies: wykład: A Revival of Jewish Studies at Polish  Universities - 25 Years of Experience

17.11.2011 Waszyngton wykład w Ambasadzie Polskiej (wspólnie z dr E. Gawron): Jews in Kraków: Then and Now.

4-10.12.2011, profesor wizytujący w  Simon Dubnow Institut, Universitaet Leipzig. Wykład: 

Jews and the Cross. The 150th Anniversary of religious-patriotic manifestations in Warsaw (1861).

2005- koordynator międzynarodowej konferencji “700 lat obecności Żydów w Krakowie”     organizowanej przez PAU I Katedrę Judaistyki UJ, Kraków 26-28 września, 2005. 

2006 - Współprzewodniczący i koordynator sesji dotyczącej mistyki żydowskiej na                        Congress of European Association for Jewish Studies in Moscow 23-27.07.2006.

2006 -  współorganizator sesji popularno-naukowej "Żydzi w Lelowie. Obecność i ślady", Lelów     17.09.2006.                                

2007, współorganizator sesji: „Żydzi szczekocińcy. Osoby, miejsca, pamięć”, Szczekociny 23,     września 2007 – organizatorzy: Katedra Judaistyki UJ i Zespół Szkół w Szczekocinach.

2009, marzec 17-19, Hebrew University, Jerozolima - koordynator i przewodniczący sesji na     konferencji: "Between Coexistence and Divorce: 25 Years of Research on the History     and Culture of Polish Jewry and Polish–Jewish Relations".

The Traditions in Post-secular Europe, UCLondon, 30-31.05.2012 - konf. międzynarodowa    współorganizator

Jehoshua Thon - His Life, Thought and Activities, Kraków, 3-4.10.2012 - konf. międzynarodowa    organizator

German Jewish Culture in Galicia, PAU Kraków 11-13.06. 2013 - konf. międzynarodowa    organizator

University of Maryland, University of Arizona na badania i wyklady w USA, 2013

2012 Udział w serii wykładów otwartych "ABC relacji żydowsko-chrześcijańskich" zorganizowanych w Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie

 The Traditions of Post-Secular Europe, warsztaty zorganizowane wspólnie przez UCL i UJ - współorganizator, 30-31.-5.2012

The 3rd Bi-Annual Israeli-Polish Graduate Student Workshop On The History and Culture of

Polish Jewry, Tel Aviv University, Israel 24-27.07.2012 - współorganizator i moderator.

Organizator międzynarodowej konferencji naukowej - Jehoshua Ozjasz Thon - His Life, Thought and Activities, Krakow, 3-4 October  2012. Prezentacja na temat: Religious Identity of Ozjasz Thon

Michał Galas: Współpraca Profesora Shmeruka z Uniwersytetem Jagiellońskim , konferencja: Chone Shmeruk in memoriam. Konferencja w dwudziestą rocznicę śmierci Chonego Shmeruka, Warszawa 25 maja 2017

Michał Galas: Galicja w twórczości Mordechaja Ardona (1896-1992), Konferencja:  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi w Galicji”, Rzeszów, 8-9 czerwca 2017

Michał Galas: Judaism and Jewish-Christian Relations in Sermons of Selected Progressive Rabbis in Late 19th and Early 20th Century Poland; konferencja: Polish-Jewish History Revisited. Conference in Honor of Gershon Bacon and Moshe Rosman, Bar-Ilan University, Israel, November 7-9, 2017

2015, From Galicia to New York: Salo W. Baron and his Legacy, Kraków Uniwersytet Jagielloński 26-29.05. 2015 – wykład: Polish Jewry in Research and Activities of Salo W. Baron and his Pupil Abraham Gordon Duker.

2015, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate” – pięćdziesiąt lat po (1965-2015), KUL Lublin, 27 października 2015 – referat: Relacje żydowsko-chrześcijańskie przed „Nostra aetate” – przykłady z XIX wieku oraz dyskusja panelowa.

2015, Polsko-Ukraińskie Kolokwium z okazji 20-lecia Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich Studia Żydowskie w Polsce i na Ukrainie – Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość, 26 listopada 2015,  JCC Kraków 

2014, International Conference “Polish-Israeli cooperation experience:  The 130th anniversary of the Zionist Congress in Katowice”, Krakow, 22nd October 2014: presentation: The influence of Zionism on Transformations of Reform Judaism in Polish lands, from the end of the 19th Century until World War II.

2012 , październik, Rabbi Ozjasz Thon - Life and Activities, international conference in              Krakow.

4-10.12.2011, profesor wizytujący w  Simon Dubnow Institut, Universitaet Leipzig. Wykład: Jews and the Cross. The 150th Anniversary of religious-patriotic manifestations in Warsaw (1861).

2010, luty 25-26, Obraz Polski w kulturze żydowskiej, organizatorzy: Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Centrum Historii Kultury Żydowskiej na Uniwersytecie Salzburskim oraz Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma ref. "Polska i Polacy w kazaniach (wybranych) rabinów postępowych"

2010, 10 maja, organizator konferencji: "Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych. Sesja zorganizowana z okazji stulecia śmierci Szymona Dankowicza (1834-1910)";  referat “Maurycy Weber – krakowianin”.

2010, luty 25-26, udział kolokwium "Obraz Polski w kulturze Żydowskiej" organizowanym     przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Centrum Historii Kultury Żydowskiej na     Uniwersytecie Salzburskim oraz Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma,     wykład: Polska i Polacy w kazaniach wybranych rabinów postępowych.

2009, maj 28, wykład: Rabbi Marcus Jastrow (1829-1903) -  reformer and pioneer of Jewish–    Christian dialogue in Poland, w Centre for the Study of Jewish–Christian Relations, the     University of Cambridge.

2007, czerwiec 25-27 UW - udział w międzynarodowej konferencji: "Abraham Joshua Heschel.     Philosophy and Inter- religious Dialogue: Between Poland and  America" - wykład:     “Polish Academy of Arts and Sciences in Krakow (PAU) as a Center for Jewish Studies       in the 19th and the Beginning of the 20th Century Poland”.

2007, 6-7 lutego, Kraków PAU - konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich,     „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach. W stulecie urodzin Abrahama Joszuy     Heschela (1907–1972), wykład: W walce o kształt amerykańskiego judaizmu: polemika     Markusa Jastrowa z Izaakiem M. Wisem.

2006, lipiec Kraków UJ, wykłady w czasie programów letnich dla Northwestern University oraz     Michigan State University (USA).

2006, marzec 20, wykład otwarty w University of Rochester NY, na temat: Rabbi Marcus     Jastrow – Polish Patriot and Reformer of American Judaism.

 2006, maj 12, wykład dla Polish Heritage Society of Rochester NY, na temat: History of Polish     – Jewish Relations.

2005, 16-17 czerwca, Paryż - organizator Instytut im.Adama Mickiewicza "Les Juifs au     carrefour des frontieres", wykład: Trzy drogi : haskala – chasydyzm – asymilacja na     przykładzie losów rodzin.

2004, 21-22 października, Paryż - Institut catholique de Paris, konferencja: „La Pologne     religieuse aux  XIX°- XX°  siècles dans le contexte international” - komunikat. 

2004, 25-30 października  Tuluza- seminarium na temat historii Żydów polskich     „Presence, Blessure, Memoire..." wykład: La vie Religieuse des Juifs en Pologne au XIX     siecle.

2004-2009 czerwiec, Krakow, UJ, Seminarium dla kadetów US Army na temat:    Jewish     Culture and Religion in Poland oraz Jews in Contemporary Poland.

2003, listopad 16, Pennsylvania University, Philadelphia (USA), międzynarodowa konferencja:     "Marcus Jastrow and the Rabbinic Lexicography",  wykład: Marcus Jastrow’s European     Background and the Critical Reception of Jastrow’s Dictionary.

2003, styczeń, McGill University, Montreal, (Canada) – Rabbi Marcus Jastrow –   Leader of     Progressive Judaism in Poland and the USA. 

2002, listopad, Haverford College, Haverford, PA. (USA) – Jewish Studies in   Contemporary     Poland.

2002, październik, American Association for Polish-Jewish Studies, Cambridge MA. (USA) –     Frankism in Polish Culture.

2002, wrzesień, Kent State University, OH. (USA) – Jewish Messianism and Messianic     Movements.

2002, kwiecień, Univerzity Komenskeho, Bratislava, (Slovakia) – História judaizmu w Pol’sku.

2001, czerwiec 19-21, Institute of Jewish Studies, University College London,  The International     Conference on: The Shtetl,  wykład: Inter-religious Contacts in the Shtetlekh.

2000, grudzień 1-2, konferencja PAT Kraków: "Duchowość dzisiaj – kontekst religijny i     kulturowy", wykład: Judaizm wobec wyzwania współczesnej duchowości. W      poszukiwaniu  duchowości żydowskiej.

Monografie

"Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w drugiej połowie XIX wieku", Wydawnictwo Austeria, Krakow 2007.

"Rabbi Marcus Jastrow and His Vision for the Reform of Judaism: A Study in the History of Judaism in the Nineteenth Century", Krakow 2013.

Redakcje

Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć, pod redakcją Michała Galasa i Mirosława     Skrzypczyka, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt 2008.  

„Światło i słońce”. Studia z dziejów chasydyzmu,  pod redakcją Michała Galasa,     Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006.

Żydzi w Lelowie. Obecność i ślady, pod redakcją Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka,     Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006.

Duchowość żydowska w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji dedykowanej     pamięci profesora Chone Shmeruka. Kraków 26-28 kwietnia, pod redakcją Michała     Galasa, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000.

 Judaica wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii – 1990, red.     Michał Galas i Krzysztof Pilarczyk, Wydawnictwo UJ, Kraków 1993 (=Studia Polono-    Judaica: Series Bibliographica, 2).

Polin. Studies in Polish Jewry – Jews in Krakow in the 19th and 20th Century, edited by     Michał Galas, Antony Polonsky, Littman Library of Jewish Civilization, Oxford 2010     

Artykuły

Rabbi Ber Meisels i jego działalność w Warszawie, [w:] Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca,     pamięć, (red.) Michał Galas i Mirosław Skrzypczyk, Wydawnictwo Austeria, Kraków –     Budapeszt 2008, s. 157-170. 

Rabbi Marcus Jastrow, [w:] The YIVO Encyclopedia. Jews in Eastern Europe, Gershon     Hundert,  Editor in Chief, Yale University Press, New Haven - London 2008, s. 819.

Sabbatianism, [w:] The YIVO Encyclopedia. Jews in Eastern Europe, Gershon Hundert,      Editor in Chief, Yale University Press, New Heaven - London 2008, s. 1648-1650.

Le judaïsme en Pologne après 1945, [w:] La Pologne religieuse aux XIXe et XXe siècles dans     le contexte international. Actes du colloque tenu à l’Institut Catholique de Paris, 21-22     octobre 2004 organisé par l’Institut de l’Europe du Centre-Est de Lublin et l’Institut     Catholique de Paris, Sous la direction de Jerzy Kłoczowski et Iwona Goral, Instytut     Historii PAN -  Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa – Lublin 2007, s. 131-    134.

Chabad: pomiędzy mistyką a mesjanizmem, w: „Światło i słońce”. Studia z dziejów     chasydyzmu,  pod redakcją Michała Galasa, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006, s.     129-145.

Chasydyzm czy chasydyzmy? Główne aspekty dziejów mistyki żydowskiej na ziemiach     polskich, w: Żydzi w Lelowie. Obecność i ślady, pod redakcją Michała Galasa i     Mirosława Skrzypczyka, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006, s. 41-58.

Rabbi Marcus Jastrow – a Symbol of Polish-Jewish Relations in the 19th Century,        “Newsletter of the Skalny Center for Polish and Central European Studies, University of     Rochester”, 2006, s. 5.

Chasydyzm – od herezji do ultraortodoksji. Hasidism – from heresy to ultra-orthodoxy     (wersja polska i angielska), w: Czas chasydów. Time of the Hasidim, Kraków 2005, s. 11-    41.

Inter-religious Contacts in the Shtetl: Proposals for Future Research, w: “Polin. Studies on     Polish Jewry”, vol. 17. The Shtetl: Myth and Reality, ed. Antony Polonsky, Oxford -     Portland OR, 2004, s. 41-50

Einmal Warschau – Mannheim und zurück. Rabbiner Marcus Mordechaj Jastrow zum     hundertsten Todestag, „Judaica. Beitäge zum Verstehen des Judentums“,  4, 2003, s. 289-    298.

The Influence of Frankism on Polish Culture, w: “Polin. Studies in Polish Jewry”, vol. 15,     Focusing on Jewish Religious Life 1500-1900, ed. Antony Polonsky, Oxford – Portland     OR, 2002, s. 158-166.

Sabbatianism in the Seventeenth-Century Polish-Lithuanian Commonwealth: A Review of the     Sources, w: The Sabbatian Movement and Its Aftermath: Messianism, Sabbatianism and     Frankism, ed. Rachel Elior, Jerusalem 2001, vol. II, s. 51*-63* (= Jerusalem Studies in     Jewish Thought, vol. 16-17).

Judaizm wobec wyzwania współczesnej duchowości. W poszukiwaniu duchowości     żydowskiej, w: Duchowość dzisiaj – kontekst religijny i kulturowy, PAT,  Kraków 2001,     s. 44-53.

Mesjanizm we współczesnym judaizmie: pomiędzy uniwersalizmem a partykularyzmem  w:     Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii. Materiały z sympozjum Tarnów –     Kraków, 14-15 kwietnia 1999 r.,  red. S. Budzik, Z. Kijas, Biblos, Tarnów 2000, s. 12—    131.

 „Od kabalistycznego judaizmu do rzymskiego katolicyzmu i od żydowskości do polskości’ –     kilka uwag do historii frankizmu i jego oddziaływania na kulturę polską  w: Duchowość     żydowska w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji dedykowanej pamięci     profesora Chone Shmeruka,  Kraków 26-28 kwietnia 1999, red. Michał Galas, Księgarnia     Akademicka, Kraków 2000, s. 259-268.

Aleksander Kraushar als Erforscher des Frankismus, „Judaica. Beiträge zum Verstehen des     Judentums“, 1 (1999), s. 42-53.

Gershom Scholem i mistycyzm żydowski w: Gershom Scholem, Mistycyzm żydowski  i jego     główne kierunki, „Czytelnik”, Warszawa 1997, s. 5-15. (Series: Nowy Sympozjon)

Nieznane XVII wieczne źródła polskie do historii sabbataizmu, w: Żydzi i judaizm we     współczesnych badaniach polskich: materiały z konferencji: Kraków 21-23 XI 1995, red.     K. Pilarczyk, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997, s. 177-182.

Sabbateanism in Polish Historiography, w: Proceedings of the 5th Congress of the European     Association for Jewish Studies Copenhagen 1994, editors U. Haxen, K.L. Salamon, H.     Trauter-Kromann, “C.A. Reitzel A/S, Copenhagen, 1997, s. 240-246.

Die Mystik der polnischen Juden in Gershom Scholems Arbeiten – ein     forschungsgeschichtlicher Überblick“, „Judaica: Beiträge zum Verstehen des     Judentums“, 2 (1995), s. 97-102.

Duchowość Żydów polskich w pracach Gershoma Scholema, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”,     3 (1995), s. 186-191.

Sabbataizm w historiografii polskiej XVII wieku,  w: Miłość-Chesed, red. Jacek Bomba,     Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, s. 83-90.

The State of Jewish Studies in Poland, „Frankfurter Judaistische Beiträge”, 22 (1995), s. 105-    111.

Mistycyzm żydowski w Polsce w pracach Gershoma Scholema, „Kalendarz Żydowski-    Almanach” 5754 (1993-1994), s. 123-126.

Z dziejów mesjanizmu w judaizmie,  „Literatura na Świecie”, 5-6 (1993), s. 21-41.

Heterodoksyjny mesjanizm w mistyce żydowskiej. Sabatianizm i frankizm , „Miesięcznik     ZNAK”, 5 (1991), s. 16-28.

Przedmowa, w: Gershom Scholem, „Judaizm. Parę głównych pojęć”, Inter Esse, Kraków,     1991, s. 7-16.

Metoda aforyzmów G. Scholema, czyli o stosunku współczesnej filozofii do kabały, „Ruch     Biblijny i Liturgiczny”, 3 (1989), s. 139-141.

Tradition Juive (rozdz. IV), w Histoire religieuse de la Pologne XIXe et XXe siecles, (red.)     Jerzy Kłoczowski, Yves-Marie Hilaire, Les Editions du Cerf, Paris.

 

Hasła w słownikach i encyklopediach

Polski Słownik Judaistyczny: Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie, pod redakcją Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2003, Tom I-II. Tom. I. Hasła: Aaron z Żytomierza, s. 27; Abraham ben Dow Ber z Międzyrzecza, s. 30-31; Alter Abraham Issachar Beniamin Eliasz z Pabianic, s. 72; Alter Izrael, s. 73; Alter Menachem Mendel z Kalisza, s. 73-74; Alter Mosze Becalel, s. 74; Alter Pinchas Menachem, s. 74; Alter Symcha Bunem, s. 74; Aszer ben Aaron z Karlina (z Janem  Doktorem), s. 117; Aszer ze Stolina, s. 118; Aszlag Jehuda Lejb ha-Lewi, s. 121; Bornstein Dawid z Sochaczewa, s. 220; Bornsztein Szmuel z Sochaczewa, s. 220; Dawid z Makowa, s. 323; Engel Szmueal z Radomyśla, s. 393; Epstein Abraham Szlomo z Ożarowa, s. 293-4; Epstein Mosze, s. 396; Falk Szmuel Jaakow Chaim, s. 417; Finkler Chaim Aszer z Radoszyc (z Zofią Borzymińską), s. 429; Finkler Chaim Meir z Pińczowa, s. 429; Friedman Cwi Hirsz z Liszek (s Zofią Borzymińską), s. 447; Friedman Dawid Mosze z Czortkowa, s. 447; Friedman Mosze z Krakowa, s. 448; Guterman Aaron Menachem Mendel z Radzynia, s. 527-8; Guterman Jaakow Arie z Radzynia (z Zofią Borzymińską), s. 528; Hager Chaim z Kosowa, s. 539; Hager Eliasz z Wyżnicy, s. 539; Hager Izrael z Wyżnicy, s. 539; Halberstam Bencjon z Bobowej (z Rafałem Żebrowskim), s. 547; Halberstam Szlomo ben Mejer Natan z Bobowej, s. 549; Halberstam Szlomo z Bobowej, s. 549; Halstock Meir Jechiel ha-Lewi z Ostrowca, s. 551-2; Horowic Sternfeld Chaim Szmuel ha-Lewi z Chęcin, s. 616; Jaakow Samson z Szepetówki, s. 651; Kalisz Mordechaj Menachem Mendel z Warki, s. 745-6; Kalisz Symcha Bunem, s. 746. Tom II. Hasła: Leiner Gerszon Chanoch (z Zofią Borzymińską), s. 24-5; Leiner Mordechaj Josef z Izbicy, s. 25; Michelson (Michaelson) Ezechiel Cwi ben Abraham Chaim, s. 149-50; Morgenstern Icchak Zelig z Sokołowa Podlaskiego, s. 184; Rabinowicz Icchak Jaakow z Białej, s. 390-391; Rabinowicz Szlomo Chanoch ha-Kohen z Radomska, s. 392; Sternharz Natan ben Naftali z Niemirowa, s. 579; Szapiro (Szapira) Mosze ze Sławuty, s. 619.

 

Recenzje

David Ellenson, After Emancipation: Jewish Religious Response to Modernity, “Kwartalnik     Historii Żydów”, nr 2 (2005), s. 248-250.

Kwartalnik Historii Żydów, no. 3 (199) 2001 – Fifty Years of Biuletyn Żydowskiego Instytutu     Historycznego in Warsaw,  “Scripta Judaica Cracoviensia”, vol. I, Kraków 2002, s. 147.

Wznowienie Kraushara, „Midrasz. Pismo Żydowskie”, nr 11, 2001, s. 51-52.

Martin Buber, Gog i Magog. Kronika chasydzka, przeł. i wstępem opatrzył Jan Garewicz,     Wydawnictwo Naukowe PWN 1999, „Studia Judaica”, 1 (2000), s. 132-134.

Jan Doktór, Śladami mesjasza apostaty, Wrocław 1997, „Studia Judaica”, 2 (1999), s. 288-    291.

Rozmaite adnotacje, przypadki, czynności i anekdoty Pańskie, opracował, przygotował do     druku i opatrzył wstępem Jan Doktór, Warszawa 1996; Księga Słów Pańskich –     ezoteryczne wykłady Jakuba Franka, opracowanie naukowe i komentarze Jak Dokór,     Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997, „Studia Judaica” 1 (1998), s. 113-116. 

Przegląd nowych książek, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1 (1997), s. 114-    119. 

Bericht von Büchern – zu einigen polnischen Neuerscheinungen (II), „Judaica: Beiträge zum     Verstehen des Judentums“, 4 (1995), s. 251-257. 

Ignacy Schiper, Przyczynki do dziejów chasydyzmu w Polsce, Warszawa 1992, „Judaica:     Beiträge zum Verstehen des Judentums”, 1 (1994), s. 55. 

Yehuda Liebes, Studies in Zohar, Albany NY, 1993. Yehuda Liebes, Studies in Jewish Myth     and Jewish Messianism, Albany NY 1993, „Folia Orientalia”, vol. XXX (1994), s. 254-    256 (po angielsku). 

Yehuda Liebes, Studies in Zohar, Albany NY, 1993. Yehuda Liebes, Studies in Jewish Myth     and Jewish Messianism, Albany NY 1993 , “Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 4 (1994), s.     292-293 (po polsku). 

Essential Papers on Hasidism: Origins to Present, edited by G.D. Hundert, New York –     London 1991, “Folia Orientalia”, vol. XXX (1994), s. 241-242. 

Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History, ed. by M.     Saperstein, New York – London, 1992, “Folia Orientalia”, vol. XXX (1994), s. 243-244     (po angielsku). 

Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History, ed. by M.     Saperstein, New York – London, 1992, “Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 4 (1994), s. 292-    292 (po polsku). 

Gershom Scholem’s Major Trends in Jewish Mysticism 50 years after: proceedings of the     Sixth International Conference on the History of Jewish Mysticism, eds. by J. Dan and P.     Schaefer, Tuebingen 1993, “Folia Orientalia”, vol. XXX (1994), s. 242-243. 

Stephan Sharot, Messianism, Mysticism and Magic. A Sociological Analysis of Jewish     Religious Movements, Chapel Hill 1987, “Studia Religiologica”, 25 (1992), s. 141-142. 

 Jakub Frank – mesjasz, „Miesięcznik ZNAK”, 5 (1992), s. 126-129.

"Eranos Jahrbuch” 1987, Volume 56, Ascona – Frankfurt am Main, 1989, “Studia     Religiologica”, 24 (1991), s. 133-134. 

Joseph Dan, Gershom Scholem and the Mystical Dimension of Jewish History, New York     1988, “Studia Religiologica”, 24 (1991), s. 141-142.

 

Inne

Wstęp, w: „Światło i słońce”. Studia z dziejów chasydyzmu,  pod redakcją Michała Galasa,     Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006, s. 7-8.

Wstęp (razem z M. Skrzypczykiem) , w: Żydzi w Lelowie. Obecność i ślady, pod redakcją     Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006, s. 9-    10.

Wstęp, w: Duchowość żydowska w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji     dedykowanej pamięci profesora Chone Shmeruka. Kraków 26-28 kwietnia 1999, red.     Michał Galas, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s. 9-11.

Chronology [of Jews in Kraków], “Jewish Renaissance. Quarterly Magazine of Jewish     Culture”, vol. 2, issue 2, 2003, p 29.

Marc Stern, Co to jest judaizm? Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania, przekład M.     Ruta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003 – konsultacja naukowa.

Sprawozdanie z The Fifth International Conference for the Study of Jewish Mysticism,     Jerusalem – Haifa 8-10, 12. 1997, “Studia Judaica”, 1 (1998), s. 108-109. 

Polish Association for Jewish Studies (PAJS), “European Association for Jewish Studies     Newsletter”, 3 (1997), s. 17.

M. Buber, Miejsce Kopernika w filozofii- rękopis zredagował Michał Galas , „Miesięcznik     ZNAK”, 5 (1995), s. 111-113. 

The 5th Congress of European Association for Jewish Studies, “The Qumran Chronicle”, vol.     4, nr 3-4 (1994), s. 139-140. 

 The 5th Congress of European Association for Jewish Studies, “Ruch Biblijny i Liturgiczny”,     4 (1994), s. 281-282. 

Tuchów w Izraelu, „Tuchowskie Wieści”, 3 (1992), s. 4-5. 

Sprawozdanie z dwóch miedzynarodowych konferencji: The 6th International Conference on     the History of Jewish Mysticism oraz Gershom Scholem between the Disciples”,     “Przegląd Religioznawczy”, 2 (1992), s. 137-138.