O jakości kształcenia

Jakość, zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego, to pewien stopień doskonałości. Pojęcie to w odniesieniu do kształcenia można rozumieć jako stopień jego odpowiedniości, stanowiącej jednocześnie wyraz misji odkrywania i przekazywania prawdy oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Publiczne i niepubliczne szkoły wyższe kierują się zasadą wolności nauczania, podlegając jednocześnie pewnym wytycznym, określonym Prawem o szkolnictwie wyższym (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.). Poza misją i celami uczelni, które zakładają dbanie o jakość kształcenia, obowiązki w tym zakresie są regulowane Ustawą.

Na poziomie wewnętrznym powstają więc systemy zapewniania jakości kształcenia, w ramach których wspierane i monitorowane są działania na rzecz systematycznego podnoszenia jakości na uczelni (na UJ funkcjonuje Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia, ukonstytuowany Uchwałą 33/V/2010 Senatu UJ z dnia 26 maja 2010 roku). Uczelnie monitorują kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Realizują studia, mając na uwadze efekty kształcenia, odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarów kształcenia i kierunków studiów. Działania projakościowe na poziomie wewnętrznym nie muszą się ograniczać do aktywności ze strony uczelni. Na Uniwersytecie Jagiellońskim student jest współodpowiedzialny za poziom jakości kształcenia, co zostało ustanowione zapisem w Statucie UJ (uchwalonym przez Senat w dniu 7 czerwca 2006 r.).

Zewnętrznymi instytucjami działającymi niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia są Komisje Akredytacyjne, takie jak Polska Komisja Akredytacyjna, dokonująca oceny na danym kierunku studiów, podejmująca decyzje o posiadaniu uprawnień jednostek do prowadzenia studiów na danym kierunku. Rankingi instytucji szkolnictwa wyższego są z kolei wyrazem potrzeby posiadania wiedzy na temat ich wzajemnej pozycji, czyli wyrazem potrzeby posiadania informacji na temat jakości kształcenia. Podejmowana jest na poziomie europejskim współpraca w zakresie przestrzegania wysokich standardów kształcenia (jej promocja jest jednym z celów tzw. Procesu Bolońskiego, mającego swój początek w 1999 r.).

Niniejsza strona internetowa stanowi zbiór informacji i odniesień do materiałów na temat jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim.