CfP: konferencja "Żydzi w Galicji/Jews in Galicia"

Termin: 25.03.2017 - 09.06.2017

CALL FOR PAPERS

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Żydzi w Galicji”

8-9 czerwca 2017 roku

Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz inne polskie i zagraniczne jednostki uniwersyteckie, zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Żydzi w Galicji”, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim przy alei Tadeusza Rejtana 16C w Rzeszowie.

Pomysł niniejszej konferencji narodził się na kanwie rozmów z osobami z ośrodków uniwersyteckich z Polski i z zagranicy, od lat prowadzącymi badania dotyczące różnych aspektów dziejów i kultury galicyjskich Żydów. W Polsce duże zasługi w tym względzie ma przede wszystkim Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdecydowaliśmy się jednak na zorganizowanie tej konferencji w Rzeszowie, biorąc pod uwagę podejmowane tam już od kilkunastu lat inicjatywy naukowe, związane z badaniami nad dziejami i kulturą Galicji. Takie chociażby jak: konferencja naukowa „Galicja i jej dziedzictwo” z 1992 roku, ukazująca się tam od 1994 roku seria wydawnicza „Galicja i jej dziedzictwo” (dotychczas wydano 23 tomy tej serii), czy powstały w Rzeszowie w 2009 roku z inspiracji prof. Jerzego Maternickiego Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772-1918”, którego efektem było kilka międzynarodowych konferencji naukowych i wiele wartościowych studiów.

Dzieje, kultura i dziedzictwo galicyjskich Żydów cieszy się już od wielu lat zainteresowaniem środowisk naukowych. Wiele kwestii jednak wciąż jeszcze nie zostało podjętych, czy wymaga nowych, pogłębionych opracowań, jak również dyskusji w szerszym gronie osób zainteresowanych tą tematyką.

Obszary tematyczne konferencji

Niniejsza konferencja ma służyć prezentacji aktualnych badań dotyczących Żydów na terenie Galicji i ich dziedzictwa. Zakresem rozważań zamierzamy objąć nie tylko Galicję w latach 1772-1918, ale także okres sprzed rozbioru Polski, jak również czasy II Rzeczypospolitej, II wojny światowej i okres powojenny – aż po współczesność. Mamy nadzieję, że taki zakres chronologiczny pozwoli na szersze ukazanie wielu kwestii, w następujących blokach tematycznych, które proponujemy:

  • baza źródłowa i stopień jej wykorzystania;
  • historiografia z XXI wieku;
  • historia (egzemplifikacja aktualnych badań i postulaty badawcze);
  • kultura (egzemplifikacja aktualnych badań i postulaty badawcze);
  • genealogia (egzemplifikacja aktualnych badań i postulaty badawcze);
  • pamięć i upamiętnienia (egzemplifikacja aktualnych badań i postulaty badawcze).

Celem dyskursu naukowego konferencji, którą adresujemy nie tylko do historyków, ale także do badaczy reprezentujących inne dziedziny (judaistykę, kulturoznawstwo, religioznawstwo, literaturoznawstwo, historię sztuki, socjologię, etc.) będzie:

  • wymiana myśli i doświadczeń badawczych oraz metodologicznych w obszarach dotyczących Żydów z terenu szeroko pojmowanej Galicji, zarówno w kontekście historycznym, jak i kulturowym, a tym samym poszerzenie wiedzy uczestników - prelegentów i słuchaczy;
  • promocja badań nad historią i kulturą galicyjskich Żydów wśród naukowców (szczególnie młodych) z Polski i zagranicy;
  • opublikowanie wygłoszonych referatów w tomie pokonferencyjnym.

Językiem konferencji będzie polski i angielski. Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 20 kwietnia 2017 roku. Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać abstrakt referatu (500–700 słów) i krótkie CV. Program konferencji będzie ogłoszony do końca kwietnia 2017 r.

Program konferencji zostanie ustalony do końca kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mailowy: zydziwgalicji@gmail.com

Komitet organizacyjny

Prof. Wacław Wierzbieniec
Prof. Yaroslav Hrytsak
Prof. Michał Galas
Prof. Łukasz Sroka
Dr Alicja Maślak-Maciejewska
Dr Ivanna Luchakivska
Mgr Natalia Mazur

Organizatorzy

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie (Ukraina)
Fakultet Historyczny Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina)
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu (Ukraina)
Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)
JewishGalicia & Bukovina Project (Izrael)

Data opublikowania: 25.03.2017
Osoba publikująca: Alicja Maślak-Maciejewska