Opis studiów dyplomowych

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, a także jednolitych magisterskich. Uniwersytet Jagielloński prowadzi studia podyplomowe na 14 wydziałach, a także w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Postępowanie rekrutacyjne toczy się z reguły w okresie od kwietnia do września.

Studia podyplomowe są odpłatne, średnia wysokość opłaty wynosi ok. 4 500 zł. Opłata wnoszona jest najczęściej w ratach semestralnych. Ponadto, słuchacz może starać się o dofinansowanie z zakładu pracy. Z chwilą rozpoczęcia zajęć ze słuchaczami zawierana jest umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

Minimalny wymiar zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych to 150 godzin. Ukończenie studiów nie oznacza uzyskania tytułu zawodowego, natomiast słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 61).