Prace licencjackie

 • Abraham Goldfaden – ojciec teatru żydowskiego
 • Akty nietolerancji wobec Żydów we Lwowie w XVII wieku
 • Amerykanizacja Żydów w Stanach Zjednoczonych w latach 1945-1970
 • Analiza postaw i zachowań nadzorczyń KL Auschwitz- Birkenau na podstawie dokumentów procesowych i relacji świadkiń
 • Antyjudaistyczna twarz Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej początku XVIII wieku. Stefan Żuchowski i jego dzieła
 • Awans społeczny kobiety żydowskiej na przełomie XIX i XX wieku
 • Beth Megadle Jesomim – Dom Sierot Żydowskich na krakowskim Kazimierzu w latach 1846-1939
 • Brytyjski The Jew Bill 1753 r. i jego konsekwencje
 • Charakterystyka biernego i czynnego oporu Żydów krakowskich w latach drugiej wojny światowej
 • Charakterystyka działań izraelskich służb wywiadowczych w świetle dostępnych informacji
 • Chasydyzm na ziemiach polskich od XVIII do XIX wieku
 • Cmentarz żydowski w Kielcach
 • Cmentarz żydowski w Krakowie przy ulicy Miodowej
 • Częstochowscy Żydzi 1918-1939
 • Daniel Oswald Rufeisen – Żyd wyznania katolickiego
 • Dębica. Zarys dziejów miasta i osadnictwa żydowskiego do 1939 roku
 • Dialog chrześcijańsko-żydowski w ujęciu metodystycznym
 • Doktryna Sefirot na przykładzie Sefer Jecira i Sefer ha-Bahir
 • Dom modlitwy czy świątynia? Reforma judaizmu i jej odbicie w architekturze synagogalnej na ziemiach polskich.
 • Droga do powstania państwa Izrael 
 • Duchowe znaczenie Szabatu dla Żydów ortodoksyjnych
 • Działalność Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu na tle dziejów Żydów oświęcimskich
 • Działalność polityczna proroków w starożytnym Izraelu, od zjednoczonej monarchii do niewoli babilońskiej
 • Dziecko żydowskie w okupowanym Krakowie
 • Dziedzictwo kulturalne Żydów krakowskich okresu międzywojennego.
 • Dzieje bohaterów prozy Miriam Akavi jako egzemplifikacja losów polskich Żydów w XX wieku
 • Dzieje gminy wyznaniowej żydowskiej w Proszowicach w latach 1924-1932 – wokół sporu o rabinat
 • Dzieje gminy żydowskiej w Zabrzu
 • Dzieje i zagłada Żydów we Włocławku
 • Dzieje ludności żydowskiej w Krośnie od schyłku średniowiecza do II wojny światowej
 • Dzieje ruchu Bajs Jakow ze szczególnym uwzględnieniem historii szkoły krakowskiej
 • Dzieje społeczności żydowskiej w Rzeszowie
 • Dzieje szkolnictwa żydowskiego w Krakowie w latach 1918-1939
 • Dzieje teatru żydowskiego w Polsce w latach 1918-1939
 • Dzieje Żydów mieleckich do roku 1945
 • Dzieje Żydów paryskich w XIX wieku (1791-1914)
 • Dzieje Żydów w Bielsku do 1939 roku
 • Dzieje Żydów w Bydgoszczy w okresie dwudziestolecia międzywojennego
 • Dzieje Żydów w Cieszynie
 • Dzieje Żydów w Grójcu
 • Dzieje Żydów w Legnicy
 • Dzieje Żydów w stolicy Podhala
 • Dzieje Żydów w Zduńskiej Woli
 • Eschatologia judaizmu i islamu w Biblii, Talmudzie i Koranie – przedstawienie i próba porównania
 • „Ewa. Pismo tygodniowe". Nadzieje i porażki kobiet żydowskich dwudziestolecia międzywojennego
 • Fenomen Mordechaja Gebirtiga w kulturze współczesnej
 • Film żydowski na ziemiach polskich
 • Film żydowski na ziemiach polskich w latach 1911-1949
 • Filozofia judaizmu i mistyka żydowska wg Abrahama Joszuy Heschela
 • Funkcje pełnione przez więźniów żydowskich w KL Auschwitz ze szczególnym uwzględnieniem członków Sonderkommando
 • Gliwice – teraźniejszość a problem dziedzictwa kulturowego przeszłości
 • Gmina żydowska w Grodnie w XVIII-XIX wieku
 • Halina Górska – życie i twórczość na tle głównych zagadnień kulturalnych i społecznych dwudziestolecia międzywojennego
 • Handel żydowski w Krakowie na podstawie umów handlowych między kahałem krakowskim i kazimierskim a radą miejską Krakowa z lat 1485-1779
 • Hechaluc-Pionier - działalność organizacji w latach 1946-1949 w Polsce
 • Herod a judaizm
 • Historia judaizmu reformowanego w Wielkiej Brytanii w latach 1840-1980
 • Historia społeczności żydowskiej w Dobczycach
 • Historia Żydów olkuskich w latach 1918-1942
 • Historia Żydów w Anglii do 1914 roku
 • Historia Żydów w Połańcu
 • Historyczne i literackie oblicza żydowskiego Radomia w latach 1918-1945.
 • Historyczny zarys liturgii szabatowej
 • Holocaust oczami dziecka
 • Holokaust doświadczony przez dziecko na przykładzie prozy Henryka Grynberga
 • Inwentaryzacja cmentarza w Niepołomicach
 • Izrael w kontekście kultur ościennych
 • Janusz Korczak – żydowski humanista
 • Jezus Żyd w oczach Żydów, czyli postać Jezusa w żydowskiej myśli religijno-filozoficznej, literaturze i sztuce
 • Judaizm mesjanistyczny a tożsamość żydowska
 • Judaizm w pracach Marca Chagalla na podstawie wybranych obrazów
 • Judasz – czy wszystko już zostało powiedziane?
 • Kazimierz nad Wisłą – historia i ludzie.  Wątki żydowskie w dziejach miasta.
 • Kobieta w tradycji żydowskiej. Wybrane zagadnienia
 • Kobieta żydowska w Komedii Ludzkiej Honoriusza Balzaka
 • Koncepcja boskich iskier świętości w nowożytnej mistyce żydowskiej
 • Koncepcja czasu i historii w judaizmie
 • Konflikt arabsko-izraelski w latach 1964-1978 – oblicza palestyńskiego terroryzmu
 • Konflikt izraelsko – arabski od 1948 r. do Camp David
 • Konflikt izraelsko- palestyński w oczach współczesnych izraelskich artystów sztuk wizualnych.
 • Konflikt izraelsko-arabski 1979-2000
 • Konflikt wokół Jedwabnego
 • Konflikt żydowsko-arabski w latach 1948-1970 i niektóre jego echa w prasie polskiej
 • Konflikty religijne między Żydami ortodoksyjnymi a świeckimi we współczesnym Izraelu
 • Kraków w czasie II wojny światowej we wspomnieniach Żydów
 • Kwestia obywatelstwa polskiego emigrantów '68 roku
 • Literacki portret kobiety w powieści Hinde Ester Kreitman „Debora"
 • Ludność żydowska na kielecczyźnie w latach 1918-1939
 • Ludność żydowska w Dębicy. Zarys dziejów
 • Magia w judaizmie – zarys problematyki
 • Mani Lejb. Życie i twórczość.
 • Marzec 1968 r. w oczach żydowskich emigrantów
 • Menachem Begin a problem formowania się ideologii środowiska syjonistów-rewizjonistów w latach 1910-1948
 • Menke Katz: życie i twórczość (ze szczególnym uwzględnieniem zbioru poezji Draj szwester
 • Mesjanizm w judaizmie
 • „Miała ciało kobiety i duszę mężczyzny" – historia kobiecego rabinatu 
 • Miasto prywatne i jego mieszkańcy w XVI-XVIII wieku. Żydzi w Jarosławiu w XVI-XVIII wieku.
 • Mit wygnania i mit odkupienia w kabale luriańskiej w świetle badań Gershoma Scholema
 • Mitnagdim litewscy jako przykład walki z chasydyzmem besztiańskim i ruchu odnowy judaizmu rabinicznego
 • Mniejszość żydowska na Słowacji 1789-1914
 • Modlitwa doświadczeniem kontaktu z Bogiem
 • Motyw miłości w żydowskiej piosence ludowej
 • Motywy frankistowskie i kabalistyczne w idei mesjanizmu i twórczości Adama Mickiewicza
 • Motywy żydowskie w powojennej prozie polskiej
 • Motywy żydowskie w wybranych utworach Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • Mur cmentarny żydowskiego cmentarza przy ul. Miodowej – materiały inwentaryzacyjne
 • Muzyka żydowska – w poszukiwaniu tożsamości między tradycją a nowoczesnością
 • Nowy cmentarz żydowski w Kraśniku - utracone dziedzictwo?
 • Nowy Żmigród i jego Żydzi
 • O twórczości bajecznej Lejba Olickiego (1897-1975)
 • Obce wpływy we współczesnym języku hebrajskim
 • Obozy pracy przymusowej dla ludności żydowskiej w powiecie podkarpackim
 • Obraz Warszawy w twórczości wybranych pisarzy żydowskich
 • Obraz Zagłady widziany oczami dzieci żydowskich w europejskim filmie fabularnym
 • Obraz życia codziennego w żydowskiej pieśni ludowej
 • Obraz Żyda w literaturze rosyjskiej XIX wieku (na przykładzie M. Gogola, M. Lermontowa i A. Puszkina) 
 • Obraz Żydów w „Pasji" wg wizji Anny Katarzyny Emmerich
 • Od Ecclesi do herezji. Powstanie i upadek pierwszych wspólnot judeochrześcijańskich
 • Ojcowie – założyciele Izraela
 • Opór cywilny w getcie warszawskim
 • Palestyńskie intifady i ich wpływ na koncepcje kształtowania się niepodległego państwa palestyńskiego
 • Papieskie spotkania ze starszymi braćmi w wierze, czyli dialog chrześcijańsko-żydowski za pontyfikatu Jana Pawła II
 • Pierwsza Księga Henocha. Próba monograficznego ujęcia w trzydziestolecie publikacji aramejskich fragmentów z Qumran
 • Pieśń czasu zagłady
 • Pinkas Tykocina
 • Pisarza romans z komunizmem. Wybrane motywy w twórczości Aleksandra Wata.
 • Pochodzenie i symbolika szat starożytnego arcykapłana żydowskiego
 • Pogrom Żydów kieleckich – 4lipca 1946
 • Pogrom Żydów w Jedwabnem
 • Pomoc Żydom w okupowanym Krakowie w latach 1939-1945
 • Portret społeczności żydowskiej do roku 1939 przedstawiony w Księdze Pamięci Zduńskiej Woli
 • Poszukiwanie normalnych relacji ze światem w pisarstwie Henryka Grynberga
 • Powstanie i rozwój Talmudu
 • Powstanie państwa Izrael
 • Prawodawstwo i społeczeństwo biblijnego Izraela
 • Problem konwersji w judaizmie w okresie starożytności
 • Problematyka żydowska w internecie polskim 
 • Problematyka żydowska w twórczości Elizy Orzeszkowej
 • Procesy o czary w siedemnastowiecznej Anglii
 • Przegląd historii ludności żydowskiej w mieście Kłodzku
 • Przejawy antyjudaizmu wobec diaspory żydowskiej w Egipcie pod panowaniem Grecji i Rzymu
 • Przejawy antysemityzmu w polskim Internecie
 • Recepcja halachy w prawie współczesnego Izraela
 • Reguły i zasady wspólnoty z Qumran
 • Relacje Kościoła katolickiego z Żydami w Polsce w świetle Deklaracji Nostra Aetate
 • Relacje międzyreligijne i międzykulturowe w świetle kazań wybranych kaznodziejów i rabinów z ziem polskich w latach 1858-1939
 • Religia i tradycja żydowska w getcie i obozie pracy KL Płaszów w czasie okupacji hitlerowskiej; Kraków 1939-1944
 • Rodzina żydowska w sagach rodzinnych Izaaka Bashevisa Singera
 • Rola i znaczenie kopistów świętych tekstów judaizmu
 • Rola muzyki w liturgii synagogalnej, ruchach mistycznych i życiu codziennym Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem Żydów polskich
 • Rosz Haszana i Jom Kipur w żydowskiej tradycji religijnej
 • Rrom P-O Drom. Pierwsze pismo Romów w Polsce. Charakterystyka i analiza zawartości w latach 1990-1995.
 • Sabataizm w Turcji i grupa dönme – historia, ideologia ruchu od powstania po czasy współczesne
 • Salomon i jego państwo
 • Samarytanie i ich doktryna religijna (w okresie drugiej świątyni)
 • Sieniawa. Zarys dziejów miasta i osadnictwa żydowskiego do 1772 r.
 • Siódmy dzień w tradycji i w filozofii – Abrahama J. Heschla i Franza Rosenzweiga rozważania na temat szabatu
 • Społeczno-polityczne tło konfliktu arabsko-żydowskiego do 1939 roku
 • Społeczność żydowska i jej nekropolie na terenie dzisiejszego Sosnowca
 • Społeczność żydowska w Kielcach podczas okupacji niemieckiej w okresie II wojny światowej (1939-1945)
 • Społeczność żydowska w Nowym Targu w XIX i XX wieku
 • Społeczność żydowska w osiemnastowiecznej Polsce. Relacje cudzoziemców o Rzeczpospolitej drugiej połowy XVIII wieku i jej mieszkańcach.
 • Społeczność żydowska w Polska w latach 1945-1968. Wybrane problemy – ze szczególnym uwzględnieniem działalności żydowskich partii politycznych
 • Społeczność żydowska w Rymanowie
 • Społeczność żydowska w Rzeczypospolitej w czasie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego 1764-1795
 • Spory wokół Schindlera
 • Stosunek Adama Mickiewicza a Wilhelma Feldmana do Żydów oraz judaizmu
 • Stosunek Bundu wobec języka jidysz w latach 1897-1918
 • Stosunek duchowieństwa katolickiego do Żydów w Polsce XVI-XVIII wieku
 • Stosunek Polaków do Żydów podczas okupacji widziany oczyma ocalałych z Holocaustu
 • Stosunki polsko-żydowskie w latach 1939-1945. Wizja Ringelbluma
 • Synagoga Izaaka. Identyfikacja inskrypcji hebrajskich.
 • Synagoga w Koniecpolu jako przykład prowincjonalnej architektury synagogalnej w XIX wieku na ziemiach polskich
 • Sytuacja ekonomiczno-społeczna Żydów na kielecczyźnie w początkach XX wieku oraz w dwudziestoleciu międzywojennym – na podstawie wybranych miejscowości województwa kieleckiego.
 • Sytuacja prawna żydowskiej żony i wdowy w starożytności oraz na przestrzeni XVI-XVIII wieku
 • Szalom na Szerokiej
 • Szkolnictwo żydowskie w Galicji i w Królestwie Polskim w XIX wieku
 • Szkolnictwo żydowskie w Warszawie w latach 1831-1861
 • Ślub i Ketuba (dokument małżeński) w judaizmie ortodoksyjnym
 • Śmierć i obrzędy pogrzebowe w judaizmie
 • Świat galicyjskich chasydów
 • Świat żydowskiej kołysanki
 • Świat Żydów polskich Icchoka Bashevisa Singera
 • Święto Purim w religii i kulturze żydowskiej
 • Tańce Żydów tradycyjnych, nowoczesnych i chasydów podczas przyjęcia weselnego
 • Teatr żydowski na ziemiach polskich
 • Tematy żydowskie na łamach „Naszego Dziennika" w latach 2006-2008
 • „To jednak ja zwyciężyłam"- życie i twórczość Irit Amiel
 • Treści o tematyce żydowskiej w "Gazecie Kościelnej" (1843-1849)
 • Twórczość Anny Langfus
 • Twórczość Idy Fink
 • Twórczość Maurycego Gottlieba a sztuka żydowska w Polsce
 • Udział Żydów w życiu gospodarczym Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku
 • Ustawodawstwo wobec Żydów w średniowiecznej Polsce, w świetle polityki króla i państwa
 • W drodze do komory gazowej – relacje byłych więźniów i esesmanów KL Auschwitz
 • Warszawskie getto – życie codzienne „dzielnicy zamkniętej" w Warszawie 
 • Wątki kabalistyczne w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza
 • Wizerunek anioła w religii i kulturze Żydów
 • Wizerunek Żyda w malarstwie polskim XIX wieku
 • Wizerunek Żyda w wybranych utworach literatury polskiej po 1939 roku
 • Wizja getta warszawskiego w pamiętnikach kobiet
 • Wizja Holokaustu w wybranych utworach Hanny Krall
 • Wojenne losy Żydów krakowskich 1939-1945
 • Wojna sześciodniowa
 • Wojna Sześciodniowa. Przyczyny, przebieg oraz konsekwencje
 • Wokół koszeru
 • Wpływ kobiet na politykę i decyzję władców w okresie monarchii w starożytnym Izraelu
 • Wpływ tradycji żydowskiej na kształtowanie się kabały chrześcijańskiej w okresie renesansu na przykładzie Pico Della Mirandoli
 • Wspólnota z Qumran
 • Współczesne żydowskie spojrzenie na Jezusa w kontekście relacji żydowsko-chrześcijańskich
 • Wydarzenia marcowe 1968 r. w kontekście represji ludności żydowskiej
 • Wzajemne relacje pomiędzy katolikami a Żydami po Soborze Watykańskim II
 • Zachowane synagogi i domy modlitwy województwa małopolskiego
 • Zagłada Żydów na terenie Landkomisariatu Kressendorf latem 1942 roku.
 • Zarys dziejów gminy żydowskiej w Szarogrodzie
 • Zarys dziejów Żydów w powiecie myślenickim na przykładzie Myślenic i Dobczyc
 • Zarys dziejów Żydów w Wolbromiu
 • Zarys historii społeczności żydowskiej w Wieliczce.
 • Zarys historii stroju żydowskiego
 • Zarys specyfiki Talmudu
 • Zarys udziału ludności żydowskiej w obronie Rzeczpospolitej w latach 1794-1945
 • Zjawisko asymilacji w kazaniach Ozjasza Thona z lat 1895-1898
 • Złość żydowska…" Gaudentego Pikulskiego – dzieło antyżydowskie, encyklopedia judaizmu, czy skarbnica wiedzy o wierze katolickiej?
 • Zrozumieć Zagładę - "Dziewczynka w czerwonym płaszczyku" Romy Ligockiej i "Czas zbezczeszczenia. Wspomnienia z czasu drugiej wojny światowej" Józefa Bau. Próba analizy porównawczej
 • Żołnierze żydowscy i żydowskiego pochodzenia w armiach niemieckich w okresie drugiej wojny światowej
 • Życie codzienne Żydów polskich między XVI a XVIII
 • Życie i twórczość Szlomo Berlińskiego. Obraz żydowskich Kielc w powieści „A lebn get ojf"
 • Życie kulturalne i oświatowe Żydów w Lublinie w latach 1916-1939
 • Życie kulturalne i religijne Żydów w getcie warszawskim
 • Życie polityczne Żydów polskich w latach międzywojennych i walka z głównymi problemami mniejszości żydowskiej w II RP
 • Życie religijne Żydów w okresie Szoah
 • Życie religijne Żydów w Polsce w latach 1945-1953
 • Życie religijne Żydów we współczesnym Izraelu
 • Życie społeczno-polityczne Żydów w Polsce w latach 1944-1949 w świetle nowszych publikacji
 • Życie to poezja. Awangardowe życie Else Lasker-Schüler (11.02.1869-22.01.1945)
 • Żydowska i chrześcijańska droga Edyty Stein
 • Żydowska mniejszość narodowa w Polsce po II wojnie światowej
 • Żydowski cmentarz w Opolu
 • Żydowski Don Kiszot Klemensa Junoszy Szaniawskiego - adaptacja czy tłumaczenie?
 • Żydowski Kraków- analiza porównawcza danych statystycznych dotyczących turystyki oraz praktycznych narracji zawodowych przewodników
 • Żydowskie budownictwo sakralne na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
 • Żydowskie domy modlitwy w Krakowie w latach 1868-1918
 • Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie
 • Żydowskie pieśni humorystyczne w śpiewniku Menachema Kipnisa
 • Żydówki w powstaniu warszawskim
 • Żydzi częstochowscy do 1939 roku
 • Żydzi galicyjscy w latach 1772-1918
 • Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem działalności krakowskiej Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w latach 1918-1939
 • Żydzi krakowscy, bocheńscy, wieliccy i wiśniccy. Zarys dziejów – miejsca pochówku
 • Żydzi oczami starożytnych Rzymian
 • Żydzi polscy 1944-1950. Programy polityczne – emigracja
 • Żydzi sandomierscy na tle dziejów miasta do schyłku okresu międzywojennego
 • Żydzi w Chrzanowie
 • Żydzi w handlu Krakowa w XVI wieku
 • Żydzi w Krakowie w okresie międzywojennym (1918-1939)
 • Żydzi w Królestwie Polskim do 1914 roku. Życie, zwyczaje, tradycje i zmiany zachodzące w społeczności żydowskiej
 • Żydzi w Leżajsku
 • Żydzi w literaturze polskiej czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • Żydzi w nowożytnej Japonii
 • Żydzi w Pińczowie w latach 1576-1942
 • Żydzi w Sandomierzu do końca XVIII wieku
 • Żydzi w Zakopanem w okresie międzywojennym i w czasach zagłady w świetle relacji i wspomnień
 • Żydzi warszawscy 1939-1943
 • „Żydzi Żydów". Pogranicza i obcość w "Księgach Jakubowych" Olgi Tokarczuk

Wykaz prac licencjackich dostępny jest też w systemie APD UJ

APD - Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Działanie serwisu APD reguluje Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 kwietnia 2011 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych.
 
Instrukcja znajduje się pod adresem http://usosownia.uj.edu.pl/apd.
 

Prace licencjackie