Prace magisterskie

 • Akulturacja i asymilacja w przestrzeni Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie (1867-1939)
 • Amerykański judaizm humanistyczny. Próba analizy zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem teorii Thomasa Luckmanna
 • Analiza mechanizmu konformizmu w zeznaniach załogi KL Lublin przed Specjalnym Sądem Karnym w Lublinie.
 • Antoni Opolski, osiemnastowieczny neofita – jego życie i twórczość
 • Antyfrankizm: frankiści i ich potomkowie w świetle międzywojennej publicystyki antysemickiej
 • Antysemityzm gospodarczy w tygodniku „Rola" Jana Jeleńskiego na tle dziewiętnastowiecznej Warszawy
 • Antysemityzm w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie „Głosu Narodu" w latach 1919-1926
 • Antysemityzm w mediach współczesnych
 • Ariel Sharon – jego rola w bliskowschodnim konflikcie i procesie pokojowym
 • Armie Hellenistyczne. Zagadnienia organizacji i taktyki
 • Benedykt Chmielowski i jego polemika z judaizmem w „Nowych Atenach"
 • Biblijna wizja drogi starożytnego Izraela od Ur do Kanaanu.W perspektywie badań archeologicznych, etymologicznych i innych
 • Charakterystyka biernego i czynnego oporu Żydów krakowskich w latach drugiej wojny światowej
 • Cmentarz żydowski przy ul. Miodowej w Krakowie – próba rekonstrukcji stanu zachowania z 1939 r. (na przykładzie 13 kwatery)
 • Cmentarz żydowski w Błażowej
 • Cmentarz żydowski w Leżajsku
 • Cmentarz żydowski w Małogoszczu.
 • Cmentarz żydowski w Oświęcimiu. Materiały inwentaryzacyjne
 • Cmentarz żydowski w Pszczynie. Materiały inwentaryzacyjne
 • Cmentarz żydowski w Ryglicach. Materiały inwentaryzacyjne
 • Cmentarz żydowski w Sieniawie. Inskrypcje nagrobne z początku XX w.
 • Cmentarz żydowski w Wadowicach
 • Cmentarz żydowski w Żabnie
 • Cmentarze żydowskie w Grodnie ze szczególnym uwzględnieniem jedynego ocalałego cmentarza na Przedmieściu Zaniemeńskim – Forsztadt
 • Dialog chrześcijańsko-żydowski. Wybrane zagadnienia
 • Dom dla dziewcząt żydowskich w Southport 1938-1940. Historia „kindertransportów" na tle emigracji żydowskiej do Wielkiej Brytanii
 • Dysputa brodzka z roku 1743 jako przykład polemiki chrześcijańsko-żydowskiej 
 • Działalność charytatywna arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy w okresie II wojny światowej z uwzględnieniem pomocy Żydom
 • Działalność na rzecz dzieci żydowskich organizacji dobroczynnych w Krakowie w okresie międzywojennym
 • Działalność służb bezpieczeństwa wobec ludności żydowskiej w województwie krakowskim w latach 1945-1956
 • Działalność społeczna i praca zawodowa kobiet żydowskich w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce na podstawie tygodnika „Ewa"
 • Działalność Żydowskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego „Brijus-Zdrowie" w Otwocku i Warszawie
 • Dziecięca republika - próba opisania losów sanatorium im. W. Medema w Miedzeszynie (1926-1942).
 • Dzieje gminy żydowskiej w Chorzowie w latach 1865-1939
 • Dzieje i zagłada poddębickich Żydów
 • Dzieje społeczności żydowskiej w Gliwicach po 1945 r.
 • Dzieje społeczności żydowskiej w Królewskiej Hucie (Chorzowie) od XVIII w. do 1945 r. Próba monografii
 • Dzieje Żydów etiopskich. Historia i kultura Beta Izrael w Etiopii i Izraelu
 • Dzieje Żydów w Częstochowie w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Dzieje Żydów w Niderlandach i wybranych koloniach holenderskich w okresie nowożytnym (do 1815 roku)
 • Dzieje Żydów w okresie perskim. Wybrane zagadnienia
 • Elementy żydowskie w liturgii katolickiej
 • Esseńczycy wobec innych środowisk żydowskich 
 • Ewolucja poglądów Zofii Kossak w „kwestii żydowskiej"
 • Exodus w świetle najnowszych badań
 • Falasze – etiopscy Żydzi
 • Geneza i działalność żydowskich stowarzyszeń i klubów sportowych w Krakowie w latach 1920-1939
 • Geneza powstania państwa Izrael w świetle „Dziennika Polskiego" z lat 1945-1948
 • Glikl. Pamiętniki
 • Główne pojęcia chasydyzmu kształtujące obraz cadyka w chasydzkich opowieściach
 • Gnoza i kabała. Geneza i próba porównania
 • Halachiczne rozstrzygnięcia dotyczące małżeństwa w judaizmie ortodoksyjnym
 • Hellenistyczna reforma i prześladowanie religijne w Judei za panowania Antiocha IV Epifanesa
 • Henryk Vogler. Szkic do portretu
 • Historia Żydów w Zielonej Górze do 1945 roku
 • Historia Żydów wiedeńskich jako przykład drogi do emancypacji i równouprawnienia.
 • Holocaust w obrazkach. Próby przedstawienia Zagłady w komiksach
 • Icchak Rabin- architekt pokoju między Żydami i Arabami w latach 1992-1995
 • Idea dialogu między polską a Izraelem realizowana na podstawie działalności  Tovy Ben –Zvi Człowieka Pojednania 1999
 • Identyfikacja inskrypcji hebrajskich w synagogach na ziemiach polskich. Na wybranych przykładach
 • Instytucje i stowarzyszenia gospodarcze i kulturalno-społeczne Żydów w Tarnowie w okresie XX-lecia międzywojennego
 • Instytucje żydowskie w Tarnowie i ich siedziby do 1939 roku
 • Inwentaryzacja cmentarza żydowskiego w Nowym Sączu
 • Inwentaryzacja żydowskiego cmentarza w Krynicy Zdrój
 • Izrael i kwestia palestyńska na tle rezolucji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Izrael i Palestyna w latach 1996-2007 na łamach tygodników „Forum „ i „Polityka"
 • Izrael Kalman Poznański jako przedstawiciel burżuazji żydowskiej, filantrop i mecenas sztuki na tle XIX-wiecznej Łodzi
 • Jedwabne – próba dotarcia do najbardziej prawdopodobnego przebiegu wydarzeń
 • Jerzy Turowicz – człowiek dialogu
 • Jidyszowe mesjady. Żydowskie ruchy mesjańskie a nowoczesna literatura jidysz
 • Johannes Reuchlin – kabalista, hebraista, polemista na tle swoich czasów
 • Judah Philip Benjamin – Żyd w rządzie Konfederacji
 • Judaika w zbiorach Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Kolekcje judaików i ich losy na terenie Polski
 • Judaistyka jako dyscyplina naukowa? Główne problemy metodologiczne
 • Jüdische Ordnungsdienst w okupowanym Krakowie w latach 1940-1945
 • Każdy Polak, który Żyda przyjmie lub ukrywa… Pomoc indywidualna niesiona Żydom w Sperrgebiet Zakopane
 • Kobieca codzienność, kobiece zwyczaje. Co o powinnościach szesnastowiecznej Żydówki mówi nam Brantszpigl  Mosze Henochsa?
 • Kobiety „złotej ery" kinematografii żydowskiej w Polsce. Bohaterki i aktorki
 • Kolonia żydowska na Elefantynie w okresie perskim
 • Konflikt dwóch wizerunków – Polaka i Żyda w świetle publikacji „Naszego Dziennika" w latach 1998-2003
 • Konflikt izraelsko-palestyński w komiksie i cartoonach politycznych
 • Konflikt o Żwirowisko w świetle wybranych fragmentów prasowych w latach 1996-2001
 • Konflikt palestyńsko-izraelski. Intifada 2000-2003
 • Krakowska gmina żydowska w latach 1869-1941
 • Krakowskie jurydyki szlacheckie od XVII do końca XVIII wieku 
 • Krytyka ideału kobiety w tradycyjnym społeczeństwie żydowskim na podstawie opowiadania I. L. Pereca pt. „Isza Marat Chana"
 • Krytyka tradycyjnej społeczności żydowskiej w opowiadaniach Dawida Friszmana
 • Kultura żydowska na łamach czasopisma geograficzno-etnograficznego „Wisła"
 • „Kulturalny antysemityzm" - publicystyka "Prosto z Mostu" w latach 1935-1939.
 • Kwestia żydowska w „Wiadomościach Literackich" (1924-1939)
 • Kwestia żydowska w publicystyce polskiej w okresie poprzedzającym Sejm Czteroletni
 • Lapidarium i pomnik przy ulicy Prostej w Zamościu. Inwentaryzacja pozostałych nagrobków
 • Lekarze-więźniowie w obozie Auschwitz-Birkenau
 • Lex Prystorowa. Wokół problemu szechity
 • Literackie ujęcie sztetl jako przestrzeni życia żydowskiego w przedwojennej Polsce
 • Literatura dla dzieci i młodzieży żydowskich
 • Literatura żydowska wobec Holocaustu na przykładzie twórczości Henryka Grynberga, Hanny Krall i Adolfa Rudnickiego
 • Losy dzieci żydowskich w okupowanej Polsce
 • Losy ludności żydowskiej w Krośnie ze szczególnym uwzględnieniem działalności w okresie międzywojennym
 • Losy społeczności żydowskiej w warszawskim getcie na podstawie materiałów Archiwum Ringelbluma
 • „Mała Jerozolima". Gmina żydowska w wieloetnicznym i wielowyznaniowym Sarajewie
 • Mesjasze, mesjanizm i apokalipsa w tradycji żydowskiej (do II wieku n.e.)
 • Między niepodległością a zależnością – Judea u schyłku panowania dynastii hasmonejskiej i u progu rządów Heroda Wielkiego
 • Międzyboska gmina żydowska w świetle inwentarzy klucza międzyboskiego w latach 1760-1772
 • Międzywojenna kultura polsko-żydowska na przykładzie teatru żydowskiego w Krakowie i sztuki „Mirele Efros" . Niedościgniona idea czy fakt historyczny?
 • Miraż Palestyny w syjonistyczno-rewizjonistycznej ideologii realizowany przy współudziale polskiej racji stanu
 • Młodość za drutem kolczastym. Dzieje Izaaka Goldfingera w czasie II wojny światowej
 • Młodzież Wszechpolska w III Rzeczpospolitej
 • Model państwa żydowskiego na podstawie wybranych projektów i wizji jego utworzenia z lat 1825-1943.
 • Modlitwa w judaizmie ortodoksyjnym
 • Motywy symboliczne i wizerunek Żydów w malarstwie polskim XIX i XX w. Wybrane przykłady
 • Motywy żydowskie w powojennym kinie polskim
 • „My wiemy, że w tej wojnie, książki są bronią" - bibliocaust a czytelnictwo Żydów w czasie II wojny światowej
 • Na fali przywracania pamięci. Rewitalizacja synagog i domów modlitwy w Polsce od lat 80. XX wieku
 • Na granicy dwóch światów.‘'Po drugiej stronie rzeki" M.J. Berdyczewskiego– tłumaczenie i interpretacja.
 • Najstarsze nagrobki na cmentarzu żydowskim w Chrzanowie
 • Narodowe Siły Zbrojne a Żydzi. Między mitem a rzeczywistością: w świetle dotychczasowych badań
 • Nazizm jako parareligia
 • Obozy, deportacje i ośrodki pracy przymusowej w Oświęcimiu w latach 1945-1956
 • Obóz pracy przymusowej zakładów „Hasag" w Skarżysku-Kamiennej (1940-1944)
 • Obóz w Płaszowie. Szkic do dziejów i założenia obozu
 • Obraz Krakowa w powojennej literaturze żydowskiej
 • Obraz ludności żydowskiej w „Dzienniku Cieszyńskim" (1918-1922)
 • Obraz nowego Żyda-Hebrajczyka na podstawie powieści "Ha-Neft zorem le-Jam ha-Tichon" [Ropa płynie do Morza Śródziemnego] Israela Zarchiego. Poszukiwanie literackiego wzorca.
 • Obraz Palestyny na łamach krakowskiego syjonistycznego „Nowego Dziennika" w okresie reform Władysława Grabskiego
 • Obraz społeczności żydowskiej w „Rycerzu Niepokalanej" w latach 1930-1939
 • Ocaleni a Izrael. Ewolucja postaw społeczeństwa izraelskiego wobec ocalonych i Holocaustu
 • Od odrzucenia do akceptacji - stosunek judaizmu konserwatywnego do homoseksualizmu
 • Opcje tożsamościowe w powojennej społeczności żydowskiej na podstawie przypadku miasta Tarnowa
 • Ozjasz Thon – rabin, działacz syjonistyczny, poseł na Sejm RP
 • Pamiętnik Hany Senesz – obraz dojrzewania do misji współczesnej Estery
 • Pieśni kobiece. Wybrane aspekty przedwojennej twórczości Miriam Ulinower, Kadii Mołodowskiej, Racheli Korn i Hadasy Rubin
 • Pisarstwo w służbie pamięci. Porównanie twórczości Hanny Krall i Henryka Grynberga w oparciu o wybrane utwory
 • Podręczny słownik jidysz-polski, polski-jidysz
 • Poezja Władysława Szlengla - charakterystyka i konteksty
 • Polichromie w synagogach murowanych w Polsce
 • Polityka Ukrainy sowieckiej wobec Żydów. Wybrane zagadnienia w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku
 • Polska pomoc dla Żydów w okupowanym Krakowie 1939-1945
 • Porównanie losów społeczności żydowskich miasteczek Wschodniej i Zachodniej Galicji na przykładzie Narola i Dobczyc
 • Postawy Żydów, Polaków i Niemców przedstawiane w pamiętnikach z okresu okupacji hitlerowskiej
 • Powstanie państwa Izrael. Ben Gurion Ojcem Narodu
 • Praha jest rajem Židů. Czeski antysemityzm pod koniec XIX wieku na przykładzie Českich zajmów i Našych zajmów
 • Prasa amerykańska wobec kwestii żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej
 • Prasa krakowska wobec wydarzeń na uczelniach w latach 30-tych XX wieku
 • Prasa obozu narodowego o twórcach kultury żydowskiego pochodzenia w II Rzeczypospolitej
 • Prawo żydowskie dotyczące świąt
 • Problem tożsamości żydowskiej w wybranych utworach Izaaka Baszewisa Singera
 • Problematyka żydowska na łamach „Głosu" (1886-1894)
 • Problematyka żydowska na łamach dziennika lwowskiego „Wiek Nowy" w latach 1918-1926
 • Proces asymilacji galicyjskich Żydów na przykładzie życia i twórczości Jana Zawiejskiego
 • Proces Johna Demianiuka – trudności w dotarciu do prawdy
 • Prostytucja jako praca przymusowa w nazistowskich obozach. Interdyscyplinarne ujęcie zjawiska
 • Przedwojenny świat Żydów polskich w świetle pamiętników
 • Przykazanie tefilin tradycji żydowskiej
 • Przymusowe migracje Żydów w czasie II wojny światowej na przykładzie Wieliczki
 • Przymusowe wysiedlenia Żydów krakowskich w latach 1940-1941 w świetle artykułów publikowanych na łamach „Gazety Żydowskiej"
 • Publicystyka „Nowego Dziennika" względem przewrotu majowego 1926 roku i pierwszych lat rządów obozu sanacji
 • Reformowany modlitewnik żydowski. Modlitewniki w zbiorach Katedry Judaistyki
 • Reformy religijno-polityczne w królestwie judzkim
 • Rejestracja ruchu naturalnego ludności żydowskiej w Bochni na podstawie ksiąg izraelickiego okręgu metrykalnego z lat 1877-1905
 • Relacje katolicko-żydowskie w latach 1983-2011 ze szczególnym uwzględnieniem środowiska krakowskiego
 • Rodzina Aleksandrowiczów jako przykład krakowskiej rodziny żydowskiej w XIX i XX wieku.
 • Rodzina Friedmanów z Wieliczki w XIX i na początku XX wieku
 • Rozwój oświaty żydowskiej po II wojnie światowej na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 38 w Chorzowie
 • Rozwój systemu organów państwowych Państwa Izrael od roku 1948 do czasów współczesnych
 • Ruch naturalny ludności żydowskiej w okręgu metrykalnym Rzeszów w latach 1842-1943
 • Ruch religijnego syjonizmu i jego wpływ na państwo Izrael
 • Rytuał ofiarny w religii starożytnego Izraela. Rozwój i znaczenie
 • Sądy rabinackie we współczesnym Izraelu – historia, funkcjonowanie oraz analiza systemowa
 • Sąsiedzi. Stosunki arabsko-żydowskie w Hebronie od lat 60' do dzisiaj
 • Some  Aspects of the Kabbalah of R. Nathan Neta Shapira of Kraków on the Example of Megalleh Amuqot RaNaV Offanim al Va-Ethanan
 • Społeczność żydowska Katowic w latach 1866-1939
 • Spory wokół Jedwabnego
 • Sprawy o egzekucję ketuby przed krakowskim beit dinem w latach 1780-1800 w dokumentach pinkasu gminy na podstawie rękopisu III/11-1 Archiwum Narodowego w Krakowie. Wstęp, edycja tekstu, tłumaczenie i komentarz.
 • SS – od chwili utworzenia aż po kres
 • Stary Cmentarz Żydowski w Ostrawie. Próba odtworzenia inskrypcji
 • Stosunek matka-córka po Holokauście, na podstawie twórczości prozatorskiej Janiny Katz ("Moje życie barbarzyńcy", "Pucka")
 • Stosunki polski-izraelskie w latach 1947-1967 w świetle propagandy polskiej
 • Stosunki polsko-żydowskie w Armii gen. Władysława Andersa
 • Stosunki polsko-żydowskie w okupowanej Warszawie 1939-1943
 • Symbole nagrobne na przykładzie Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie
 • Synagogi i żydowskie domy modlitwy w międzywojennym Krakowie
 • Śladami Nowych Chrześcijan. Dzieje diaspory portugalskich Marranów w XVI i XVII wieku.
 • Środowisko architektów i budowniczych pochodzenia żydowskiego działających w Krakowie w latach 1866-1939, na tle przemian społecznych, politycznych i gospodarczych w mieście
 • Świat tuż przed katastrofą. Żydzi chrzanowscy w XX-leciu międzywojennym
 • Światowa polityka żydowska czyli publikacje antyżydomasońskie w pierwszej poł. XX wieku na ziemiach polskich
 • Taniec chasydzki w tradycji i współcześnie. Forma, znaczenie i czynnik transotwórczy
 • Teatr żydowski w Warszawie w okresie międzywojennym
 • Tematyka żydowska na łamach „Gazety wyborczej" w latach 1989-1993
 • To był mój dom – Żydowskie Domy Dziecka w powojennej Polsce. Krakowski Dom Dziecka w latach 1945-1957
 • Tora – fundament żydowskiego życia
 • Tożsamość żydowska na przełomie XIX i XX wieku w Polsce
 • Tradycja ratowania uchodźców w południowej Francji. Pomoc Żydom w departamencie Górnej Loary w czasie II wojny światowej na przykładzie miasteczka Le Chambon sur Lignon
 • Tworzenie się podstaw prawnych współczesnego Izraela w latach 1947-2006 – Człowiek i prawo
 • Ucieczki więźniów żydowskich z KL Auschwitz Birkenau i jego podobozów w latach 1941-1945. Próba analizy
 • Upamiętnienie Holokaustu w Izraelu w latach 1942-1973. Idea i realizacja syjonistycznej ideologii pamięci na przykładzie Jad wa-Szem
 • Walka o granice Rzeczypospolitej w latach 1919-1920 na łamach „Nowego Dziennika"
 • Wątki żydowskie w twórczości Aleksandra Wata
 • Więzy rodzinne w getcie warszawskim
 • Więźniowie funkcyjni w KL Auschwitz
 • William Prynne i Żydzi
 • Wizerunek JCC jako organizacji żydowskiej w Stanach Zjednoczonych i w Polsce - studium porównawcze JCC Manhattan i JCC Kraków
 • Wizerunek Żydów w prasie galicyjskiej w latach 1905-1907
 • Wobec śmiertelnego zagrożenia. Zachowanie i działania krakowian w obliczu śmierci, w świetle wybranych relacji i pamiętników z czasów II Wojny Światowej
 • Woda jako element konfliktu izraelsko-arabskiego w latach 1948-2009
 • „Wschód". Z dziejów prasy żydowskiej dla kobiet
 • Współcześni filozofowie żydowscy wobec Zagłady
 • Wybrane aspekty brytyjskiej polityki palestyńskiej na łamach Nowego dziennika w latach 1933-1939
 • Wybrane aspekty życia żydowskiego w latach 1911-1914 w krakowskiej prasie konserwatywnej, ludowej i satyrycznej
 • Wybrane zagadnienia dotyczące żydowskiej sztuki sepulkralnej na przykładzie nagrobków z Nowego Cmentarza Żydowskiego przy ul. Miodowej 55 w Krakowie. Opis oraz analiza macew poddanych konserwacji w latach 2002, 2003, 2005, 2006
 • Wydawnictwa antysemickie w III Rzeczpospolitej 1989-2002
 • Z zagadnień życia społecznego i kulturalnego Żydów w międzywojennym Krakowie
 • Zagłada Żydów suskich
 • Zagłada Żydów w Białej Podlaskiej i jej skutki
 • Zarys dziejów i zagłady Żydów w Rabce na tle historii miasta i regionu
 • Zarys dziejów ludności żydowskiej w Radomsku w świetle księgi pamięci tego miasta i innych źródeł
 • Zarys dziejów społeczności żydowskiej w Brzegu
 • Zarys dziejów Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski 1929-1939
 • Zarys życia i twórczości Stanisława Wygodzkiego
 • Zmiana tożsamości w obliczu wrogości. Stosunek Żydów bielskich do Trzeciej Rzeszy i państwa polskiego w latach 1933-1939 na podstawie „Tygodnika Żydowskiego"
 • Zniknęli bez śladu? Gmina żydowska w Koniecpolu do 1942 roku.
 • Życie gminy krakowskiej na podstawie jej statutu z 1595 roku i jego uzupełnień
 • Życie gospodarcze Żydów na Żywiecczyźnie do 1939 roku
 • Życie i działalność Szymona Dankowicza (1834-1910). Szkic do biografii
 • Życie i twórczość Mordechaja Gebirtiga w oparciu o materiały z Archiwum Moreszet
 • Życie kulturalne i religijne Żydów na kielecczyźnie w latach 1918-1939
 • Życie kulturalne krakowskich Żydów w świetle „Nowego Dziennika" w latach 1921-1925.
 • Życie kulturalne Żydów krakowskich w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie Nowego Dziennika
 • Żydowski cmentarz w Opolu. Materiały inwentaryzacyjne
 • Żydowski Leżajsk i Nowy Sącz do 1918 roku. Studium porównawcze
 • Żydowski szabas i chrześcijańska niedziela
 • Żydowski Tarnów w latach 1918-1939
 • Żydowskie organizacje kombatanckie w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Żydowskie organizacje skautowe w międzywojennej Rzeczypospolitej
 • Żydowskie ugrupowania w Judei w I w. n.e. i ich rola w życiu społecznym i politycznym tego okresu
 • Żydzi a niepodległość Polski według przemyskiej prasy doby I wojny światowej
 • Żydzi Dublina – zarys dziejów
 • Żydzi i judaizm w okresie greckim
 • Żydzi i judaizm w pismach Euzebiusza z Cezarei
 • Żydzi łódzcy w czasie II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień
 • Żydzi na łamach „Dziennika Kujawskiego" w latach 1929-1935
 • Żydzi oświęcimscy u schyłku II Rzeczypospolitej i w czasach Zagłady
 • Żydzi podgórscy i ich gmina wyznaniowa 1891-1936
 • Żydzi w Kłodzku w latach 1945-1948
 • Żydzi w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945
 • Żydzi w pismach Jędrzeja Giertycha
 • Żydzi w Staszowie w XIX i XX w.
 • Żydzi w twórczości Fiodora Dostojewskiego
 • Żydzi w ustawodawstwie rosyjskim XVIII wieku na podstawie "Pełnego zebrania praw Imperium Rosyjskiego"
 • Żydzi w Żorach i ich cmentarz 
 • Żydzi, judaizm i państwo Izrael w nauczaniu Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X

Wykaz prac magisterskich dostępny jest też w systemie APD UJ

APD - Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Działanie serwisu APD reguluje Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 kwietnia 2011 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych.
 
Instrukcja znajduje się pod adresem http://usosownia.uj.edu.pl/apd.
 

Prace magisterskie