Program MOST - informacje ogólne

Informacje ogólne

Drogie Studentki! Drodzy Studenci!
Drogie Doktorantki! Drodzy Doktoranci!

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który rozpoczyna niebawem kolejną edycję, umożliwiającą wyjazd w roku akademickim 2018/2019. Program MOST, oferujący wymianę studentów i doktorantów polskich uczelni, funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach Programu ERASMUS. 

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK), a udział w wymianie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć na oficjalnej stronie programu.


Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie mogą studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Aby skorzystać z udziału w Programie MOST, należy zapoznać się z aktualną ofertą miejsc na poszczególnych uniwersytetach, przygotowywaną przez UKK, która dostępna jest pod tym adresem.


W terminie od 15 kwietnia do 15 maja 2018 r. pod wskazanym powyżej adresem potrwa rejestracja na wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2018/2019.
W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Wsparcia Dydaktyki oraz oficjalnej strony Programu MOST, na której znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki i instrukcje dotyczące rejestracji na Program oraz zasady wymiany. 

Zapraszamy raz jeszcze do wzięcia udziału w Programie.

 
Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni. Program ten funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Khttp://www.dn.uj.edu.pl/studenci/program-mostomisja Akredytacyjna (UKA). Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć poniżej oraz na oficjalnej stronie programu www.uka.amu.edu.pl.
 
Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w programie może student po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Informacje dla studentów UJ chcących wziąć udział w programie

PROGRAM MOST – KROK PO KROKU:
 
KROK 1 – Zapoznaj się z ofertą miejsc na poszczególnych uczelniach ogłoszoną przez UKA (oferta ogłaszana 15 kwietnia, aktualizowana 30 października). Oferta dostępna jest pod adresem https://most.uka.uw.edu.pl/
 
KROK 2 – Jeżeli znajdziesz interesujący Cię kierunek studiów na wybranej Uczelni – zarejestruj się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie jak wyżej.
 
KROK 3 – Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek o udział w Programie.
 
KROK 4 – Przedstaw wniosek Dziekanowi lub Prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania.
 
KROK 5 – Złóż pozytywnie zaopiniowany przez Dziekana lub Prodziekana wniosek w Dziale Nauczania UJ (u koordynatora programu MOST na UJ) – w odpowiednim terminie:
  • wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja
  • wyjazd na semestr letni – od 30 października do 30 listopada
Koordynator programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Rektora/Prorektora UJ. Po jej uzyskaniu wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST
 
KROK 6 – Sprawdź na swoim koncie w systemie IRK MOST, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie (30 czerwca – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki; 30 grudnia – wyjazdy na semestr letni) lub oczekuj decyzji biura UKA, która wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres podany we wniosku.
 
KROK 7 – Przed rozpoczęciem studiów skontaktuj się z koordynatorem uczelni przyjmującej lub zapoznaj się z informacjami o Programie zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni przyjmującej.
 
KROK 8 – Przygotuj i przedstaw Dziekanowi lub Prodziekanowi uczelni macierzystej do akceptacji Porozumienie o programie zajęć (zwróć uwagę na przedmioty obligatoryjne!).
 
KROK 9 – W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej Porozumienie o programie zajęć – do akceptacji Dziekana lub Prodziekana tejże uczelni.
 
KROK 10 – Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę
 
KROK 11 – Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w Porozumieniu i zebraniu wpisów do Karty okresowych osiągnięć uzyskaj od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania (uzyskanych zaliczeń i ocen nie wpisujemy do indeksu).
 
KROK 12 – Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą CERTYFIKAT poświadczający Twój udział w Programie.
 
KROK 13 – Po powrocie z Programu przedstaw swojemu Dziekanowi lub Prodziekanowi Kartę okresowych osiągnięć (stanowi ona podstawę uzyskania wpisów do indeksu).

UWAGA

W przypadku jakichkolwiek zmian w Porozumieniu o programie zajęć konieczne jest sporządzenie Aneksu do Porozumienia o programie zajęć.
 
W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim – na wniosek studenta.
 
Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w indeksie wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie! Więcej aktualnych informacji znajdziecie Państwo na stronie MOST UJ.
 
Agnieszka Piziak
Dział Nauczania
 

Program MOST w Instytucie Judaistyki

 
Koordynatorem programu MOST w Instytucie Judaistyki jest dr Anna Jakimyszyn-Gadocha.