Dr Przemysław Dec

jednostka       Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich

stanowisko     adiunkt

pokój             28

e-mail            przemyslaw.dec@uj.edu.pl

Zakres prac badawczych

 • język hebrajski biblijny, misznaicki i współczesny
 • język aramejski
 • językoznawstwo i literaturoznawstwo hebrajskie 
 • literatura biblijna i wczesnorabiniczna
 • manuskrypty z Pustyni Judzkiej

Publikacje

Monografie

 • Zwój Hymnów Dziękczynnych z Qumran (1QHodajota). Rekonstrukcja – przekład – komentarz, Kraków 2017, p. 248.

Redakcje

 • Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. I (ע-א), t. II (פ-ת), Warszawa 2008 (redaktor naukowy przekładu słownika).

Artykuły

 • Z najnowszych badań archeologicznych i historycznych Masady, Ruch Biblijny i Liturgiczny 52,3 (1999) 251-258.
 • Wiek i typ inskrypcji. Analiza paleograficzna, w: Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych, (wyd. Z.J. Kapera), Kraków 2003, 103-118.
 • Khirbet Qumran (locus 130). Nota paleograficzna, w: Uczyniłeś nas dla Twojej prawdy [4Q495]. Studia dla Dr. Zdzisława Kapery w 65. rocznicę urodzin, (red. W. Chrostowski), Warszawa 2007, 169-176.
 • Paleographic Dating of the Dead Sea Scripts. A Short Polemics to Traditional Paleography of the Dead Sea Scrolls, w: The Qumran Chronicle 16,3-4 (2009) 89-106.
 • The Material and Textual Reconstruction of the 1QHa col.8 (+ fragm. 12), Studia Judaica Cracoviensia (2009) 25-32.
 • Klucze Piotra oraz funkcja wiązania i rozwiązywania w Mt 16,19. Retranslacja tekstu i analiza wybranych leksemów w świetle Biblii Hebrajskiej, tekstów z Qumran, Peszitty i Talmudu, Przegląd Religioznawczy 2,232 (2009) 141-158.
 • J 10,1-21 a Świątynia Jerozolimska. Analiza leksemów thyra (שער), thyroros (שוער) i aule (חצר), Scripta Biblica et Orientalia 3 (2011) 239-250.
 • Język i styl Rdz 1,1-2,4. Uwagi i szkice języko-literackie, Scripta Biblica et Orientalia 5 (2013) 61-74.
 • Some Phonological Aspects in 1QHodayota (1QHa), The Qumran Chronicle 24,1-2 (2016) 51-57.
 • Targum Onkelos and Torah Scroll from the Collections of Francesco Petrarch: A Palaeographic and Linguistic Backround, Scripta Judaica Cracoviensia 14 (2016) 57-68.
 • Kolekcja listów rodzinnych z Hermopolis i papirusy z Elefantyny. Przekład i komentarz językowo-historyczny, Scripta Biblica et Orientalia 7-8 (215-2016) 85-103.
 • The Pronouns in Hodayot (1QHa). A Study of the Language of the Dead Sea Scrolls, The Qumran Chronicle 24,3-4 (2016) 161-168.
 • The Periphrastic Tense היה with Participle in the Hebrew Language: From the Hebrew Bible to the Mishnah, The Qumran Chronicle 25, 1–4 (2017) 113-125.
 • Prohibitive Use of Particle אל with yiqtol in Qumran Hebrew, The Qumran Chronicle, 26,1 (2018) 56-69.

Recenzje

 • Piotr Briks, Słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski, Warszawa 1999, Ruch Biblijny i Liturgiczny 54,2 (2001) p. 423.
 • Rainer Kessler, The Social History of Ancient Israel. An Introduction, Minneapolis: Fortress Press 2008, p. 285, w: Scripta Biblica et Orientalia 1 (2009) 285-289.
 • Izabela Eph'al-Jaruzelska, Prophets, Royal Legitimacy and War in Ancient Israel, Warsaw 2009, w: Scripta Judaica Cracoviensia 9 (2011) 199-201.
 • Eileen Schuller, Carol A. Newsom, The Hodayot (Thanksgiving Psalms). A Study Edition of 1QHa, Atlanta 2012, s. 110, w: Scripta Biblica et Orientalia 5 (2013) 169-171.

Przekłady

 • Kaf (כ), w: Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. I (ע-א), t. II (פ-ת), Warszawa 2008. 429-477.
 • Sin (שׂ‎), w: Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. I (ע-א), t. II (פ-ת), Warszawa 2008, 320-381.
 • Šin (שׁ‎), w: Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. I (ע-א), t. II (פ-ת), Warszawa 2008, 382-615.
 • E. Tov, Kopiowanie zwoju biblijnego, w: Uczyniłeś nas dla Twojej prawdy [4Q495]. Studia dla Dr. Zdzisława Kapery w 65. rocznicę urodzin, (red. W. Chrostowski), Warszawa 2007, 323-349.

​Monografie w przygotowaniu

 • Papirusy aramejskie z Egiptu. Przekład i komentarz, wyd. The Enigma Press (2018/2019).

Funkcje pełnione na Uniwersytecie Jagiellońskim

 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historycznego ds. jakości kształcenia (2009-2011)
 • Sekretarz i koordynator ERK w KJ UJ (2004-2010)
 • Koordynator ankiet USOS (2007-2011)
 • Koordynator współpracy z University of Judea and Samaria w Izraelu od 2006 roku
 • Administrator strony www.judaistyka.uj.edu.pl
 • współorganizator cyklu konferencji naukowych „Starożytny Izrael/Palestyna" (UAM, UW, KUL, UJ).

Członkostwo w organizacjach naukowych

Inne funkcje