Rejestracja kandydatów na wyjazdy zagraniczne

Program przeznaczony dla studentów wszystkich rodzajów studiów i doktorantów (niezależnie od przynależności państwowej) i umożliwiają podjęcie studiów na wybranych uczelniach, z którymi Instytut Judaistyki UJ podpisał dwustronne umowy o wymianie studenckiej, ważne do roku akademickiego 2020/2021. Studenci Instytutu Judaistyki mogą również ubiegać się o przyznanie stypendium i wyjazd na uczelnię, która ma podpisana umowę z inną jednostką w ramach Wydziału Historycznego UJ.
Stypendia te są przyznawane decyzją Komisji ds. Programu Erasmus+ Wydziału Historycznego UJ, w trakcie specjalnie ogłaszanych konkursów (z reguły w styczniu i we wrześniu), na podstawie złożonego zestawu dokumentów, który powinien zawierać:
1. List motywacyjny z nazwą wybranego uniwersytetu, uzasadnieniem wyboru, planem pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (5 lub 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej.
2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów potwierdzone przez instytut lub dziekanat (nie dotyczy doktorantów):
Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów – 3.5.
3. Dokument zaświadczający znajomość języka obcego, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z instytutem, w którym chce studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną. Można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia.
5. Referencje od pracownika naukowego UJ – promotora lub opiekuna naukowego (maksymalnie dwie dodatkowe opinie)
Rekrutacja odbywa się online poprzez system USOS - zakładka: wymiana studencka.
Dodatkowe i aktualne informacje na temat Erasmus+ studia na stronie internetowej poświęconej programowi Erasmus+ (studia, praktyki): https://erasmus.uj.edu.pl/ 
Informacje dla studentów wyjeżdżających (lub planujących stypendium w ramach programu KA 103 - kraje EU):  https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103
Ewentualne pytania można kierować do Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus+
Instytut Judaistyki / Dr Edyta Gawron email: edyta.gawron@uj.edu.pl

Find us on facebook