Rekrutacja

Informacje dla kandydatów

Rekrutacja na judaistykę odbywa się bez egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia licencjackie rekrutują się na podstawie wyniku nowej matury. Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające zgłaszają się na podstawie posiadanego tytułu licencjata.

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie  www.erk.uj.edu.pl

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Judaistyki.

Dokumenty dotyczące rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji

STUDIUJ JUDAISTYKĘ NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM!

Rekrutacja na judaistykę odbywa się bez egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia licencjackie rekrutują się na podstawie wyniku nowej matury. Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające zgłaszają się na podstawie posiadanego tytułu licencjata z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych.

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie www.erk.uj.edu.pl

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Judaistyki: instytut.judaistyki@uj.edu.pl, +4812 427 59 18 od poniedziałku do piątku godz. 10-14.

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Program studiów obejmuje m.in. historię Żydów polskich i Żydów w diasporze, kursy języka jidysz i języka hebrajskiego, zajęcia o kulturze, religii, filozofii żydowskiej od starożytności do czasów współczesnych. Kończąc studia licencjackie student zdobywa wszechstronną wiedzę, która pozwala mu nie tylko na swobodną komunikację w językach żydowskich, ale także pracę z dokumentami i przedmiotami mającymi związek z kulturą Żydów w Polsce.

Do podjęcia studiów I stopnia (licencjackich) upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości. Absolwent uzyskuje stopień licencjata judaistyki.


https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/4345/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

 

WRZEŚNIOWA TURA REKRUTACJI NA STUDIA W INSTYTUCIE JUDAISTYKI 2018/2019

2-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

Program studiów obejmuje m.in. historię i kulturę Żydów, historię antysemityzmu i problematykę Holokaustu, wiedzę o tematyce żydowskiej w filmie i teatrze, naukę języka hebrajskiego i jidysz. Student otrzymuje możliwość poszerzenia wiedzy zdobytej na studiach pierwszego stopnia w zakresie judaistyki, jak też uzupełnienia o wątki żydowskie innych studiów humanistycznych lub społecznych. Dyplom magistra judaistyki to świadectwo pogłębionej znajomości dziejów i kultury Żydów polskich.

Do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. Absolwent uzyskuje stopień magistra judaistyki.

Istnieje możliwość uzyskania INDYWIDUALNEGO PLANU/PROGRAMU STUDIÓW z większości przedmiotów objętych programem studiów.

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/4347/2/s

Aktualne terminy rejestracji: 20 lipca - 11 września 2018.

STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE HISTORYCZNYM

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny na dowolnym kierunku. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby będące beneficjentami programu Diamentowy Grant, nieposiadające tytułu magistra, ale posiadające status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek. Dodatkowym warunkiem formalnym jest przedstawienie oświadczenia pracownika naukowego (członka Rady Wydziału Historycznego UJ) posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową.

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/4187/1/s

Aktualne terminy rejestracji: 24 sierpnia - 5 września 2018.