Dr hab. Stefan Gąsiorowski

jednostka     Zakład Kultury Żydów

stanowisko   Adiunkt z hab.

pokój           4

e-mail          st.gasiorowski@uj.edu.pl

Zakres prac badawczych

 • historia i kultura Żydów, Karaimów i Tatarów

 • średniowiecze i czasy nowożytne

 • nauki pomocnicze historii

 • biografistyka

 • bibliografia

Monografie

 • Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku, Kraków 2001.
 • Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku, Kraków-Budapeszt 2008.

Redakcje

 • współred.: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 2. Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998. Kraków 2000 PAU 8° ss. 480. Pol. Akad. Umiejętności. Komisja Historii i Kultury Żydów.
 • współred.: Brat Johanan: Chrześcijanie i antysemityzm. Między bolesną przeszłością a nadzieją jutra. Kraków 2000 Wydaw. Znak 8° ss. 165, nlb. 1.
 • Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne. Materiały do bibliografii 1997-1998. Oprac. K. Frazik. Kraków 2001.

Bibliografie

 • Bibliografia historii polskiej za lata 1991-2011 (współautor), Wrocław-Warszawa-Kraków 1994-2013.
 • Bibliographie sélective des travaux des historiens polonais, parus en langues étrang‚ res dans les années 1988-1993. „Acta Poloniae Historica". T. 71: 1995 s. 233-486.
 • Bibliografia historii i kultury Żydów w Polsce za rok 1994, Kraków 2002.

Ostatnie artykuły

 • Familiarization with the Polish Diaspora. Selected Legends of the Mediaeval Jews, „Scripta Judaica Cracoviensia", Vol. 8: 2010
 • Nobilitacje neofitów pochodzenia żydowskiego w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku. [W:] W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi. Pod red. A. Jagodzińskiej. Wrocław 2012 s. 79-94.
 • Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 roku. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej, „Kwartalnik Historii Żydów", 2012 nr 4
 • Plica polonica, czyli kołtun polski w XVI-XVII w., „Rocznik Przemyski", T. 49: 2013 Z. 3: Historia
 • Tatarzy we Lwowie w XIII-XVIII wieku. Przyczynek do badań. [W:] Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. T. IX: Życie codzienne miasta. Studia z dziejów miasta.  Red. nauk. K. Karolczaka i Ł. T. Sroki. Kraków 2014.

Udział w grantach

 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł 1.1. Tytuł projektu: Bieżąca Bibliografia historii polskiej, nr 11 H 11 003980, zakończenie prac w 2017 r.