Studia trzeciego stopnia

Studia doktoranckie na judaistyce? To możliwe!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu z Instytutem Judaistyki. Nasi samodzielni pracownicy naukowi sprawują opiekę nad kilkunastoma doktorantami, a co roku odbywają się obrony prac z zakresu historii i kultury Żydów.

Od roku 2017-2018 planujemy wprowadzić nowe stypendia!

Aktualne terminy rekrutacji

Rejestracja od 16.08.2017 od godz. 12:00 do 06.09.2017
Potwierdzanie rejestracji do 08.09.2017, do godz. 12:00
Egzaminy wstępne od 13.09.2017 do 20.09.2017
Ogłoszenie listy rankingowej 25.09.2017

Wpisy na studia od 26.09.2017 do 28.09.2017.

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie 29.09.2017.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny na dowolnym kierunku.
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby nieposiadające tytułu magistra, które posiadają status beneficjenta programu Diamentowy Grant.
 
Dodatkowym warunkiem formalnym jest przedstawienie oświadczenia pracownika naukowego (członka Rady Wydziału Historycznego UJ) posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową.
 
 
 

Wzór życiorysu kandydata