Regulamin Programu MOST

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Regulaminu przyjęty przez KRUP 13 grudnia 1999 roku ze zmianami: 21 lutego 2003 roku, 18 marca 2004 roku, 7 grudnia 2007 roku, 12 października 2010 roku, 25 października 2013 roku, 7 marca 2014 roku, 22 października 2014 rok oraz
22 maja 2017 roku


1. Istota i cel kształcenia w systemie mobilności studentów i doktorantów
1.1. System mobilności studentów, zwany dalej Programem MOST, jest ofertą kształcenia w polskich uczelniach wyższych.
1.2. Program MOST jest adresowany do studentów I i II stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich, a także uczestników III stopnia studiów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza uczelnią macierzystą; wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innej uczelni niż macierzysta.
1.3. Uczestnik Programu MOST ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybraną przez siebie uczelnię oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący na danej uczelni program studiów.
1.4. W ramach danego poziomu kształcenia, student ma prawo skorzystać z oferty Programu MOST dwukrotnie, z zastrzeżeniem że okres kształcenia poza uczelnią macierzystą nie jest dłuższy niż rok akademicki.
2. Założenia i organizacja programu
2.1. Program MOST prowadzony jest przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia (UKK).
2.2. Program MOST dotyczy studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów III stopnia realizowanych w umawiających się polskich uczelniach wyższych.

2.3. W organizacji programu uczestniczą uniwersytety będące sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia:
o Katolicki Uniwersytet Lubelski;
o Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
o Uniwersytet Gdański;
o Uniwersytet Jagielloński;
o Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
o Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
o Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
o Uniwersytet Łódzki;
o Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie;
o Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
o Uniwersytet Opolski;
o Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie;
o Uniwersytet Rzeszowski;
o Uniwersytet Szczeciński;
o Uniwersytet Śląski;
o Uniwersytet Warszawski;
o Uniwersytet w Białymstoku;
o Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
o Uniwersytet Wrocławski;
o Uniwersytet Zielonogórski.
2.3a. Uczelnia niebędąca sygnatariuszem Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia może otrzymać status uczelni stowarzyszonej z Programem MOST. Status uczelni stowarzyszonej z Program MOST nadaje KRUP na wniosek UKK. Uczelnia stowarzyszona z Programem MOST zobowiązana jest do uiszczania składki rocznej w wysokości 1 000 zł na konto UKK. Do uczelni stowarzyszonej z Programem MOST, jej studentów i doktorantów stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Programu Mobilności Studentów i Doktorantów Programu MOST.
2.3b. Sekretariat UKK jest zobowiązany do informowania o aktualnym wykazie uczelni stowarzyszonych z Programem MOST.

2.4. Sprawy formalne i organizacyjne studentów oraz doktorantów uczestniczących w Programie prowadzi właściwa uczelnia.
2.5. Kandydaci na semestralne lub roczne studia w danym roku akademickim wyłaniani są według następujących zasad:
1) Uczelnie zgłaszają do Sekretariatu UKK w terminie do 30 marca oferowaną liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, a w przypadku studiów III stopnia – w ramach programów studiów doktoranckich. Do 15 kwietnia Sekretariat UKK zamieszcza w systemie IRK-MOST zestawienie oferowanych miejsc.
2) Do 15 maja studenci i uczestnicy studiów doktoranckich zgłaszają swój udział w Programie MOST, a uczelnie przedstawiają imienną listę kandydatów do studiowania w semestrze zimowym i letnim oraz odpowiednio do 30 listopada do studiowania w semestrze letnim.
3) Uniwersytecka Komisja Kształcenia podejmuje decyzje o rozdziale miejsc dla studentów odpowiednio do 30 czerwca i 30 grudnia, informując o tym zainteresowane uczelnie.
4) Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników studiów doktoranckich podejmuje uczelnia przyjmująca po zapoznaniu się z opinią opiekuna naukowego do 31 lipca na semestr zimowy i letni oraz do 31 stycznia na semestr letni.
2.6. W trakcie odbywania studiów w ramach Programu MOST, przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW, doktoranckie i inne wypłaca studentowi lub uczestnikowi studiów doktoranckich uczelnia macierzysta.
2.7. Uczestnicy Programu MOST uiszczają opłaty za studia i/lub usługi edukacyjne w uczelni macierzystej.
2.8. Uczelnie przyjmujące uczestników Programu MOST zapewniają w miarę dostępności miejsca w domach studenckich.

3. Uczestnicy programu MOST
3.1. Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia, a doktorant po pierwszym roku studiów.
3.2. Warunkiem koniecznym przyjęcia do innej uczelni jest zaliczenie przez studenta roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni. Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez dziekana wydziału (dyrektora instytutu) na uczestnictwo studenta w Programie MOST. Student zawiera z dziekanem wydziału macierzystego porozumienia o programie zajęć, obejmujące ustalenia, o których mowa w pkt. 4.1-4.4.
3.3. Podstawą kwalifikacji do udziału w Programie MOST jest średnia ocen studenta z całego toku studiów. Dopuszcza się możliwość ustalenia przez dziekana wydziału macierzystego (dyrektora instytutu) progu średniej, którego osiągnięcie jest warunkiem uczestnictwa studenta w Programie MOST.
3.4. Kryteriami dodatkowymi w procedurze kwalifikacji do udziału w Programie MOST są: rekomendacja uczelni macierzystej, podejmowana przez studenta działalność na rzecz społeczności akademickiej, osiągnięcia naukowe oraz osobista motywacja wykazane w podaniu dodatkowym (liście motywacyjnym).
4. Program studiów dla studentów jednolitych studiów magisterskich oraz studiów I i II stopnia
4.1. Podstawą semestralnych studiów w Programie MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.

4.2. Program semestralnych studiów może być realizowany przez wybranie dowolnego semestru studiów z obowiązującego programu nauczania w uczelni wybranej przez studenta.
4.3. Program semestralnych studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub kierunków pokrewnych, realizowanych w tym czasie na wybranej uczelni. Dopuszcza się możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu poza uczelnią macierzystą.
4.4. Dopuszcza się możliwość realizacji przedmiotu prowadzonego w formule e-learning oraz wybór tylko takiego przedmioty z oferty uczelni przyjmującej, gdy charakteryzuje go walor unikatowości, tzn. nie jest on prowadzony na uczelni macierzystej.
4.5. Porozumienie o programie zajęć student ma obowiązek złożyć w uczelni przyjmującej (kopia) i macierzystej (oryginał) do 30 października – w odniesieniu do semestru zimowego lub całego roku akademickiego oraz do 15 marca – w odniesieniu do semestru letniego.
4.6. Wybrany program powinien być zaliczany przede dziekana wydziału uczelni, w której student odbywa semestralne studia.
4.7. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie MOST student zobowiązany jest złożyć pisemną rezygnację do 30 września – w odniesieniu do semestru zimowego lub całego roku akademickiego oraz do 31 stycznia – w odniesieniu do semestru letniego. Dopuszcza się składanie rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Zaliczenie semestru przez studentów jednolitych studiów magisterskich oraz studiów I i II stopnia
5.1. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS.
5.2. Realizację przez studenta poszczególnych zajęć oraz uzyskanie ocen potwierdza dziekan wydziału uczelni przyjmującej.

5.3. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów na wybranym uniwersytecie są uwzględniane w obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów.
6. Program dla uczestników studiów doktoranckich
6.1. Program uczestników studiów doktoranckich może być realizowany przez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie studiów doktoranckich, które odbywają się na wybranej uczelni.
6.2. Program może być realizowany poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej oraz pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej, jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą.
6.3. Porozumienie o programie zajęć, uzgodnione z opiekunem naukowym uczestnika, jest zatwierdzane przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.
7. Zaliczenie semestru lub roku przez uczestników studiów doktoranckich
7.1. Zaliczenie semestru lub roku przez uczestników studiów doktoranckich odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich.