Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Przemysław Zarubin

dr Przemysław Zarubin

Asystent w Zakładzie Historii Żydów
pokój 3
e-mail: przemyslaw.zarubin@uj.edu.pl

W 2009 r. uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy poświęconej historii Żydów krakowskich w okresie stanisławowskim. Odbył także studia podyplomowe z zakresu reklamy i public relations w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie (2010-2011). Specjalizuje się w dziejach Żydów w okresie staropolskim. Do jego obszarów zainteresowań należą: stosunek sejmików szlacheckich wobec Żydów, zagadnienie konwersji żydowskich, życie ludzi z marginesu społecznego, przestępczość żydowska oraz historia Żydów krakowskich (XVIII-XIX w.). Od 2013 roku pracuje jako asystent w Zakładzie Historii Żydów. Prowadzi zajęcia z historii średniowiecza oraz historii nowożytnej. Jest administratorem naukowej bazy danych projektu pt. „Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII-XVIII wiek)” realizowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jest autorem haseł w Encyklopedii Krakowa. W latach 2018-2019 pełnił także funkcję koordynatora programu staży studenckich Praxis II na Wydziale Historycznym UJ. Od 2021 r. członek zwyczajny Komisji Historii i Kultury Żydów PAU. W latach 2017-2020 wykonawca katalogów archiwalnych judaiców w ramach projektu: YERUSHA PROJECT, Rotschild Foundation (Hanadiv) Europe Grant, pod kierownictwem prof. Marcina Wodzińskiego (Uniwersytet Wrocławski). Od 2019 roku jest kierownikiem grantu z Narodowego Centrum Nauki pt. „Rola Żydów w życiu gospodarczym Krakowa i okolic w okresie autonomicznym”. [NCN, OPUS-16, projekt badawczy nr 2018/31/B/HS3/03657].

Monografie

Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII-XVIII wiek). Źródła, oprac. A. Kaźmierczyk, P. Zarubin, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.

Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich. Przemiany prawne, gospodarcze i społeczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

 

Artykuły

Życie szkolne uczniów żydowskich w Gimnazjum i Liceum  im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie w okresie międzywojennym (wybrane aspekty), [w:] Żydzi w krakowskim Gimnazjum św. Anny (Nowo­dworskiego), red. A. Maślak-Maciejewska, W. Strokowski, K. Wasilewska-Prędki, Austeria, Kraków-Budapeszt 2020, s. 343-369.

Żydzi ziemstwa lubelskiego, [w:] Studia z dziejów Europy środkowo-wschodniej, red. W. Bondyra, D. Kupisz, J. Ternes, L. Wierzbicki, Lublin 2018, s. 663-682.

[Rec:] „Paweł Fijałkowski, Warszawska społeczność żydowska w okresie stanisławowskim 1764-1795. Rozwój w dobie wielkich przemian”, „Studia Judaica”, nr 2 (42), 2018, s. 438-443.

O Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i jej stanowisku względem handle żydowskiego w okresie sasko-stanisławowskim, [w:] Miscellanea Res Polonorum ac Judaeorum illustrantia, red. J. Basista, A. Kaźmierczyk, M. Markiewicz, D. Oliwa, Kraków 2015, ss. 265-283.

Żydzi przed sądem potocznym w latach 1779-1794 na tle przekształceń ustrojowych miasta Krakowa, [w:] Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 roku, red. E. Majcher-Ociesa, B. Wojciechowska, Kielce, 2013, ss. 79-103.

Ludność żydowska w wielkorządach krakowskich w II poł. XVIII w., „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 3, 2012, ss. 339-359.

Zjawisko konwersji w stanisławowskim Krakowie, [w:] W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, seria Bibliotheca Judaica, red. A. Jagodzińska, Wrocław, 2012, ss. 50-77.

Kariera Michała Wołowskiego, żydowskiego konwertyty, jako przykład udanej integracji ze środowiskiem mieszczańskim Krakowa II połowy XVIII w. (studium na tle porównawczym), „Krakowski Rocznik Archiwalny", t. 16, 2010, ss. 57-74.

Żydowski margines społeczny w Krakowie w latach 1764–1793,  „Społeczeństwo a przestępczość. Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa”, t. II, red. A. Karpiński, Warszawa 2009, ss. 259-283.

Żydzi lelowscy w dobie staropolskiej, [w:] Żydzi lelowscy. Obecność i ślady, red. M. Galas, M. Skrzypczyk, Kraków, 2008, ss. 11-25.

Żydzi w świetle akt sejmiku brzeskiego litewskiego na podstawie wybranych przykładów z II połowy XVII w. i czasów saskich, „Kwartalnik Historii Żydów" nr 1, 2006, ss. 327-340.

Rola Żydów w życiu gospodarczym Krakowa i okolic w okresie autonomii galicyjskiej (1860–1914), konferencja: Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich (Warszawa, 20–22.11.2019).

The cancellation of Crown Jewish self-government and Jewish debts 1764-1767, konferencja: Jewish Regions in the Early Modern Middle East Europe, German Historical Institute (Warsaw, 6-11.11.2018).

Conflicts Between Jewish Communities in the Greater Poland Region During the 17th and 18th Centuries, konferencja: Religious and Ethnic Diversity in the Polish-Lithuanian Commonwealth in a Comparative Perspective, German Historical Institute (Warsaw, 19–21.06.2017).

Materiały do dziejów Żydów polskich w księgach archiwów kijowskiego i lwowskiego (II połowa XVII w. – I połowa XVIII w.) [Materials for the History of Polish Jews in the Books of Archives in Kiev and Lviv, 2nd Half of XVII c.-1st Half of XVIII c.], konferencja: Forgotten monuments of European civilization. Court registers records until 1831 in archival resources of Ukraine [Project UMO-0102/NPR H2/H11/81/2013, NPRH 2013–2018] (Kraków-Brzeg, 1-2.06.2017).

Internetowe bazy danych Instytutu Judaistyki UJ jako narzędzia badań historii i kultury Żydów polskich, konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich (29.09-1.10.2014).

Geografia sejmików żydowskich w XVII-XVIII w. Nowe aspekty, konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich (26-28.09.2018).