Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody Schenkera

Laureaci nagrody

Rok akademicki 2016/2017

 

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

I nagroda – Karolina Koprowska (MISH/Instytut Judaistyki), Przemieszczenia krajobrazu w poezji Awroma Suckewera, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

II nagroda – Maja Mroczkowska (Instytut Judaistyki), „Apostoł” Szolema Asza – apologia czy polemika, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

III nagroda – Aneta Szmyd (Wydział Polonistyki, Filologia Polska), Transformacje opowieści o Zagładzie. Narracje Marka Edelmana w latach 1945-1999, promotorka: prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda  – Maciej Cegliński (Instytut Judaistyki), Aktywność społeczna i polityczna Żydów rzeszowskich w okresie międzywojennym, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

II nagroda – Justyna Kasińska (Instytut Historii), Udział Żydów galicyjskich w wyborach do Rady Państwa w latach 1873-1879 w świetle wybranych materiałów prasowych, promotor: dr hab. Janusz Mierzwa

III nagroda  – Anna Miłek (Instytut Judaistyki), Propaganda antysemicka w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie „Akademika” i „Akademika Polskiego”, promotorka: dr Edyta Gawron

 

Rok akademicki 2017/2018

 

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda – Klaudia Kwiecińska, Księga pamięci jędrzejowskich Żydów jako źródło do badań nad historią społeczności żydowskiej. Opracowanie i analiza materiału, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

II nagroda – Anna Czamara, Przekład literatury polskiej na jidysz. Casus „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta, promotor: dr Marek Tuszewicki

III nagroda – Natalia Stanisławska, Działalność Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w latach 1950-1990, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

I nagroda – Aleksandra Konior, Proza łagrowa Kalmana Segala – przekład i analiza, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

II nagroda – Joanna Jarosz, Księga pamięci Nowego Targu i okolicy – przekład i edycja krytyczna wybranych fragmentów, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta

W tym roku Kapituła postanowiła przyznać dwie III nagrody za prace magisterską:

Anna Kusznir, Działalność Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie w Polsce, promotor: dr hab. Michał Galas

Marianna Szumal, Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej, promotorka: prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz

 

Rok akademicki 2018/2019

 

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

 I nagroda, ex æquo

– Klaudia Ciszewska, Przemoc seksualna podczas Holokaustu na przykładzie ZAL/KL Płaszów (1942-1945) oraz ZAL Szebnie (1943-1944), promotorka: dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ

– Dominika Jasińska, „Manchester Północy”: żydowscy notable przemysłowi Białegostoku w XIX i początkach XX wieku, promotor: dr hab. Michał Galas, prof. UJ

III nagroda – Aleksandra Małota, Jak Olka przemieniła się w Sarę? Kadii Mołodowskiej wiersze dla dzieci z lat 1928-1938 i pierwsze próby ich przekładu na język hebrajski w Erec Israel, promotorka: dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda  – Ewa Mermer, Uczniowie żydowscy w Gimnazjum św. Anny w Krakowie w okresie międzywojennym, promotorka: dr Alicja Maślak-Maciejewska

II nagroda – Remigiusz Gołuch, Pogrom Żydów krakowskich w 1407 r., promotor: prof. dr hab. Stanisław Sroka

III nagroda – Estera Florek, Folklor żydowski w filmach Józefa Greena, promotor: dr Marek Tuszewicki

 

Rok akademicki 2019/2020

 

W kategorii prac magisterskich zwyciężyli:

I nagroda – Karolina Sierzputowska, „Za dużo mają w sobie z Polaków!” Obraz żydowskich imigrantów z Europy Wschodniej w londyńskich tekstach kultury, 1881-1905, promotor: prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

II nagroda – Klaudia Kwiecińska, „Ha-Szchita Ha-Jehudit Asura!”. Problematyka pro-zwierzęca w judaizmie oraz uboju rytualnego na tle planowanego zakazu w 2018 r., promotor: prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

III nagroda – Maciej Cegliński, Oblicza pamięci o Zagładzie Żydów rzeszowskich, promotor: dr hab. Michał Galas, prof. UJ

W kategorii prac licencjackich zwyciężyli:

I nagroda – Zuzanna Uliarczyk, „Książka dla pożytku niewiast wyznania mojżeszowego na wzór niektórych w podobnym rodzaju książek niemieckich” Jakuba Elsenberga oraz „Techynoth. Modlitwy dla Polek wyznania mojżeszowego” Rozalii Saulson jako przykłady dziewiętnastowiecznych modlitewników Żydówek polskich, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

II nagroda – Adrian Wołoszyn, Działalność żydowskich ruchów skautowych w Polsce na przykładzie Agudat HaNoar HaIwri „Akiba” w latach 1933-1939, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha.

III nagroda, Marta Karczewska, Zagłada Żydów olkuskich, promotorka: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

 

Regulamin przyznawania Nagród Schenkera

Regulamin przyznawania Nagród Schenkera za najlepsze prace dyplomowe – magisterskie i licencjackie – o tematyce związanej z szeroko rozumianym dziedzictwem Żydów polskich.

1. Nagrody Schenkera są corocznym konkursem skierowanym do Autorów prac licencjackich i magisterskich o tematyce związanej z szeroko rozumianym dziedzictwem Żydów polskich przygotowanych i obronionych na kierunkach studiów I i II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w poprzednim roku akademickim.

2. Przewiduje się do 3 nagród dla najlepszych prac licencjackich oraz do 3 nagród dla najlepszych prac magisterskich. Kapituła Nagród Schenkera może dokonać innego podziału nagród, bądź nieprzyznania Nagrody w którejś z kategorii. Nagrody będą mieć formę finansową pochodzącą z „Darowizny Schenkera”.

3. Kandydaturę do Nagrody Schenkera może zgłosić autor lub promotor pracy dyplomowej. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w formie pisemnego wniosku zawierającego nazwisko i imię autora pracy, dane kontaktowe autora pracy, temat pracy, datę i miejsce obrony (Wydział, Instytut). Oprócz pisemnego wniosku, do zgłoszenia należy dołączyć kopię pracy  dyplomowej w wersji elektronicznej w formacie PDF.

4. Obrona pracy dyplomowej zgłaszanej do Nagrody Schenkera powinna się odbyć najpóźniej do dnia 30 września, który to dzień jest jednocześnie ostatecznym terminem zgłaszania kandydatur do Nagród Schenkera.

5. Jednostką organizującą przyznawanie Nagród Schenkera jest Instytut Judaistyki UJ, a osobą odpowiedzialną za jego przebieg i przewodniczącym Kapituły Nagród Schenkera jest Dyrektor Instytutu Judaistyki.

6. Ocena zgłoszonych prac należeć będzie do Kapituły, w której skład wchodzą Dziekan Wydziału Historycznego lub jego przedstawiciel, Dyrektor i Zastępca Dyrektora Instytutu Judaistyki, przedstawiciele  Zakładów wchodzących w skład Instytutu Judaistyki oraz przedstawiciel fundatora Nagród Schenkera.

7. Wybór najlepszych prac dyplomowych dokonywany jest na podstawie punktacji uwzględniającej następujące kryteria:

a) związek z tematem konkursu (10 pkt.)

b) nowatorski charakter pracy (10 pkt.)

c) dobór i wykorzystanie źródeł (8 pkt.)

d) strona formalna pracy – kompozycja, stylistyczna i językowa poprawność (2 pkt.)

8. Końcowa ocena zgłoszonych prac powinna zostać obliczona na posiedzeniu Kapituły, w której udział powinno wziąć przynajmniej 50% jej członków. Ocena powinna jednak uwzględniać głosy wszystkich członków Kapituły, dlatego w przypadku niemożności osobistego stawiennictwa na posiedzeniu Kapituły, dany członek ma obowiązek przesłać na ręce przewodniczącego Kapituły pisemną ocenę zgłoszonych do konkursu prac z wyszczególnieniem punktów przyznanych każdej z nich.

9. Członek Kapituły nie wystawia ocen pracy, której był promotorem lub recenzentem.

10. Laureatami Nagród Schenkera za najlepsze prace dyplomowe, zostają Autorzy prac, które otrzymały największą ilość punktów stanowiących średnią sumy ocen członków Komisji. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanej przez więcej niż jednego autora pracy dyplomowej, ostateczna decyzja o tym, kto zostanie laureatem należy do przewodniczącego Kapituły.

11. Nagrody mają charakter finansowy i  ich wysokość będzie podawana corocznie. Nagrody będą wręczane w czasie specjalnego posiedzenia Rady Instytutu Judaistyki UJ.

12. W sytuacji, gdy okaże się, że nagrodzona praca została splagiatowana lub osoba trzecia podniesie roszczenia co do praw autorskich pracy, Kapituła może żądać zwrotu lub wstrzymać wypłacenie nagrody

13. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www Instytutu Judaistyki UJ,

14. Od wyników konkursu nie można się odwoływać, a regulamin konkursu nie tworzy żadnych zobowiązań finansowych po stronie UJ.

15. Kapituła może odwołać konkurs w danym roku akademickim bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin Nagród Schenkera