Regulamin przyznawania Nagród Schenkera

Regulamin przyznawania Nagród Schenkera za najlepsze prace dyplomowe - magisterskie i licencjackie - o tematyce związanej z szeroko rozumianym dziedzictwem Żydów polskich.

 1. Nagrody Schenkera są corocznym konkursem skierowanym do Autorów prac licencjackich i magisterskich o tematyce związanej z szeroko rozumianym dziedzictwem Żydów polskich przygotowanych i obronionych na kierunkach studiów I i II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w poprzednim roku akademickim.
 2. Przewiduje się do 3 nagród dla najlepszych prac licencjackich oraz do 3 nagród dla najlepszych prac magisterskich. Kapituła Nagród Schenkera może dokonać innego podziału nagród, bądź nieprzyznania Nagrody w którejś z kategorii. Nagrody będą mieć formę finansową pochodzącą z „Darowizny Schenkera”.
 3. Kandydaturę do Nagrody Schenkera może zgłosić autor lub promotor pracy dyplomowej. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w formie pisemnego wniosku zawierającego nazwisko i imię autora pracy, dane kontaktowe autora pracy, temat pracy, datę i miejsce obrony (Wydział, Instytut). Oprócz pisemnego wniosku, do zgłoszenia należy dołączyć kopię pracy  dyplomowej w wersji elektronicznej w formacie PDF.
 4. Obrona pracy dyplomowej zgłaszanej do Nagrody Schenkera powinna się odbyć najpóźniej do dnia 30 września, który to dzień jest jednocześnie ostatecznym terminem zgłaszania kandydatur do Nagród Schenkera.
 5. Jednostką organizującą przyznawanie Nagród Schenkera jest Instytut Judaistyki UJ, a osobą odpowiedzialną za jego przebieg i przewodniczącym Kapituły Nagród Schenkera jest Dyrektor Instytutu Judaistyki.
 6. Ocena zgłoszonych prac należeć będzie do Kapituły, w której skład wchodzą Dziekan Wydziału Historycznego lub jego przedstawiciel, Dyrektor i Zastępca Dyrektora Instytutu Judaistyki, przedstawiciele  Zakładów wchodzących w skład Instytutu Judaistyki oraz przedstawiciel fundatora Nagród Schenkera.
 7. Wybór najlepszych prac dyplomowych dokonywany jest na podstawie punktacji uwzględniającej następujące kryteria:
 8. a)związek z tematem konkursu (10 pkt.)
 9. b)nowatorski charakter pracy (10 pkt.)
 10. c)dobór i wykorzystanie źródeł (8 pkt.)
 11. d)strona formalna pracy - kompozycja, stylistyczna i językowa poprawność (2 pkt.)
 12. Końcowa ocena zgłoszonych prac powinna zostać obliczona na posiedzeniu Kapituły, w której udział powinno wziąć przynajmniej 50% jej członków. Ocena powinna jednak uwzględniać głosy wszystkich członków Kapituły, dlatego w przypadku niemożności osobistego stawiennictwa na posiedzeniu Kapituły, dany członek ma obowiązek przesłać na ręce przewodniczącego Kapituły pisemną ocenę zgłoszonych do konkursu prac z wyszczególnieniem punktów przyznanych każdej z nich.
 13. Członek Kapituły nie wystawia ocen pracy, której był promotorem lub recenzentem.
 14. Laureatami Nagród Schenkera za najlepsze prace dyplomowe, zostają Autorzy prac, które otrzymały największą ilość punktów stanowiących średnią sumy ocen członków Komisji. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanej przez więcej niż jednego autora pracy dyplomowej, ostateczna decyzja o tym, kto zostanie laureatem należy do przewodniczącego Kapituły.
 15. Nagrody mają charakter finansowy i  ich wysokość będzie podawana corocznie. Nagrody będą wręczane w czasie specjalnego posiedzenia Rady Instytutu Judaistyki UJ.
 16. W sytuacji, gdy okaże się, że nagrodzona praca została splagiatowana lub osoba trzecia podniesie roszczenia co do praw autorskich pracy, Kapituła może żądać zwrotu lub wstrzymać wypłacenie nagrody
 17. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www Instytutu Judaistyki UJ,
 18. Od wyników konkursu nie można się odwoływać, a regulamin konkursu nie tworzy żadnych zobowiązań finansowych po stronie UJ.
 19. Kapituła może odwołać konkurs w danym roku akademickim bez podania przyczyny.

 

Regulamin PDF